Terveysalan opettajien kokemuksia opettajuudesta etäopetuksessa Covid-19-pandemian aikana

Kirjoittajat

  • Henna Ryhänen
  • Mervi Roos
  • Sirkka Saranki-Rantakokko
  • Tuulikki Keskitalo
  • Emilia Valkeejärvi
  • Yvonne Hilli
  • Meeri Koivula

Avainsanat:

Opettajuus, terveysala, ammattikorkeakoulut, etäopetus, pandemiat, kvalitatiivinen tutkimus

Abstrakti

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata terveysalan opettajien kokemuksia opettajuudesta Covid-19-pandemian aikaisessa etäopetuksessa. Tutkimus on osa kansainvälistä tutkimushanketta. Aineisto kerättiin teemahaastattelemalla kahdeksaa, kahdessa eri ammattikorkeakoulussa työskentelevää, terveysalan opettajaa vuoden 2021 keväällä. Aineiston keruu tapahtui, kun Covid-19-pandemia oli kestänyt vuoden ja lähes kaikki opetus oli sinä aikana toteutettu etäopetuksena. Haastatteluaineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla.  Opettajuutta Covid-19-pandemian aikaisessa etäopetuksessa kuvasivat uuden tilanteen haltuun ottaminen, opettajan työn uudelleen organisointi, herkistyminen opiskelijoiden tukemiselle ja opettajien työssä jaksamista edistävien keinojen löytäminen. Tuloksia voidaan hyödyntää etäopetuksen kehittämisessä, opettajakoulutuksessa, ammatillisessa täydennyskoulutuksessa ja oppilaitosten henkilöstöjohtamisessa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-09-26