Näyttöön perustuva hoitotyö perusterveydenhuollon vastaanotoilla

Kirjoittajat

  • Holappa Sanna
  • Anna-Maria Tuomikoski
  • Anne Oikarinen
  • Kirsi Kivelä
  • Arja Holopainen
  • Pirjo Kaakinen

Avainsanat:

näyttöön perustuva hoitotyö, näyttöön perustuva toiminta, perusterveydenhuolto, hoitohenkilöstö, vastaanotto, osaaminen

Abstrakti

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata hoitohenkilöstön näyttöön perustuvan hoitotyön (NPH) osaamista ja sen toteutumista perusterveydenhuollon vastaanotoilla. Aineisto kerättiin NPH:n toteutuminen ja NPH:n osaaminen -mittareilla sähköisenä kyselynä vuonna 2020. Kyselyn vastausprosentti oli 71,4 (n=50). Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin.  

Hoitohenkilöstön itsearvioitu NPH:n osaaminen oli vahvinta näytön hyödyntämisessä ja arvioinnissa. Heikoiten hoitohenkilöstö hallitsi näytön tuottamisen ja NPH:n prosessin kokonaisuudet. Tietotestillä arvioituna hoitohenkilöstön osaaminen oli itsearvioitua heikompaa. Organisaation NPH:n käyttöönottoa tukevat rakenteet ja hoitotyön osallistumismahdollisuudet toiminnan kehittämiseen arvioitiin riittämättömiksi. Hoitotyön johtajien tuki NPH:ssä arvioitiin hyväksi ja työyksikön käytänteet kohtalaisen riittäviksi. Hoitohenkilöstö oli sitoutunut NPH:ön ja piti sitä tärkeänä asiakkaan hoidolle. NPH:tä tukevat organisaation rakenteet ja sitä tukevat työyksikön käytänteet edistivät NPH:n osaamista sekä hoitotyön johtajien tuki oli merkityksellinen työyksikön NPH:n käytänteiden toteutumiselle ja hoitohenkilöstön sitoutumiselle.  

Perusterveydenhuollon vastaanotoilla on useita kehittämiskohteita NPH:n toteutumiseksi. Vahvistamalla hoitohenkilöstön NPH:n osaamista, hoitotyön johtajien roolia NPH:ssä ja NPH:tä edistäviä rakenteita, voidaan NPH:n toteutumista edistää perusterveydenhuollon vastaanotoilla.  

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-12-18