Perhelähtöinen hoito synnyttäneiden osastolla vanhempien ja henkilökunnan arvioimana ennen ja jälkeen Vanhemmat Vahvasti Mukaan -koulutuksen

Kirjoittajat

  • Heli Mäkelä
  • Hannakaisa Niela-Vilén
  • Kaisa Lemström
  • Tuula Kuivalainen
  • Anna Axelin

Avainsanat:

Perhehoitotyö, Synnytys, Vanhemmat, Hoitohenkilökunta

Abstrakti

Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida synnyttäneiden vuodeosaston perhelähtöisyyden toteutumista sekä vanhempien että henkilökunnan kokemana ennen ja jälkeen Vanhemmat Vahvasti Mukaan -koulutusintervention (VVM-koulutus). 

Tutkimus toteutettiin kvasikokeellisella ennen‒jälkeen-asetelmalla. Aineisto kerättiin synnyttäneiden vuodeosastolta vuosina 2016 ja 2019. Molempina mittausajankohtina vanhemmat (n=82 ja n=76) ja perheiden hoitoon osallistuva henkilökunta (n=54 ja n=36) arvioivat yksikön perhelähtöisen hoidon toteutumista FCCQ-perhelähtöisyysmittarilla, joka sisältää 20 Likert -asteikollista väittämää perhelähtöisyydestä. Mittarin korkeampi arvo kuvaa perhelähtöisempää hoitoa (min 1,0 ja max 4,0). Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin. 

Vanhemmat arvioivat perhelähtöisen hoidon toteutuvan keskimäärin hyvin (ka 3,54 ja ka 3,60), samoin kuin henkilökunta (ka 3,32 ja ka 3,35). Vanhempien (p=0,376) tai henkilökunnan (p=0,377) arvioissa ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. 

Synnyttäneiden vuodeosaston perhelähtöinen hoito oli lähtötilanteessa hyvällä tasolla. Vanhempien ja henkilökunnan arviot sen toteutumisesta olivat samansuuntaiset. Henkilökunnan arvio oli vanhempien arviota kriittisempi, mikä kuvastaa kykyä tunnistaa perhelähtöisiä toimintatapoja sekä toimia niiden mukaisesti. Koulutusinterventiota voi kuitenkin olla tarpeen kehittää vastaamaan paremmin synnyttäneiden vuodeosastojen tarpeisiin. 

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-12-18