Hoitohenkilökunnan kokemuksia ikääntyneille tehdyistä etähoitokäynneistä

Kirjoittajat

  • Johanna Vuorela
  • Mervi Roos
  • Meeri Koivula

Avainsanat:

ikääntyneet, kotihoito, hoitohenkilöstö, etähoitokäynti

Abstrakti

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata hoitohenkilöstön kokemuksia ikääntyneiden etähoitokäyntien toteuttamisen edellytyksistä kotihoidossa. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineisto kerättiin joulukuun 2021 ja tammikuun 2022 aikana haastattelemalla kuutta kotihoidossa etähoitokäyntejä toteuttavaa hoitajaa. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla.  

Etähoitokäyntien toteuttamisen edellytyksiä olivat etähoitokäynteihin kohdistuvien ennakkoasenteiden muuttaminen, asiakkaiden soveltuvuuden arvioiminen etähoitokäynteihin, etukäteisvalmisteluiden tekeminen ennen etähoitokäyntien aloittamista, teknologian toimivuus sekä yhteydensaannin varmistaminen asiakkaaseen.  

Etähoitokäyntien avulla on mahdollista tukea ikääntyneiden asiakkaiden kotona asumista. Etähoitokäyntien soveltuvuuden arvioinnissa asiakkaalle on tärkeää huomioida ikääntyneen toimintakyky. Etähoitokäyntien kokeiluilla voidaan varmistaa asiakkaan soveltuvuus etähoitokäynteihin. Hoitohenkilöstön olisi tärkeää tuntea iäkäs kotihoidon asiakas ja heidän kotiympäristönsä ennen kuin etähoitokäynnit aloitetaan. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa ikääntyneiden etähoitopalveluiden käyttöönottoa ja kehittämistä.   

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-12-18