Sosiaali- ja terveysalan lähiesihenkilöiden kokemuksia hoitotyön varahenkilöstöstä henkilöstövoimavarojen johtamisen näkökulmasta

Kirjoittajat

  • Kirsi Piirainen
  • Sanna Piirainen
  • Suvi Kuha
  • Minna Ylisirniö
  • Outi Kanste

Avainsanat:

henkilöstövoimavarojen johtaminen, hoitotyön johtajat, sosiaali- ja terveysala, hoitotyön varahenkilöstö

Abstrakti

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata sosiaali- ja terveysalan lähiesihenkilöiden kokemuksia hoitotyön varahenkilöstöstä henkilöstövoimavarojen johtamisen näkökulmasta. Aineisto kerättiin teemahaastatteluina kahden sosiaali- ja terveysalan kuntayhtymän perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lähiesihenkilöiltä (n=18) maalis-huhtikuussa 2022. Aineisto analysoitiin deduktiivis-induktiivisella sisällönanalyysilla. Lähiesihenkilöiden kokemuksia tarkasteltiin hoitotyön varahenkilöstön 1) määrän ja kohdentumisen, 2) osaamisen ja suoriutumisen, 3) motivaation, luovuuden ja innovatiivisuuden sekä 4) organisaatiokulttuurin, työilmapiirin ja työhyvinvoinnin näkökulmista.  

Tulosten mukaan hoitotyön varahenkilöstön määrä koettiin liian vähäiseksi ja varahenkilöstöä käytettiin osittain käyttöperiaatteiden vastaisesti. Hoitotyön varahenkilöstön osaaminen koettiin hyväksi, heidän ammattitaitoonsa luotettiin ja heiltä odotettiin hyvää hoitotyöstä suoriutumista. Hoitotyön varahenkilöstön motivaatio koettiin pääsääntöisesti hyväksi, ja heidän koettiin tuovan esiin hyviä kehittämisehdotuksia. Hoitotyön varahenkilöstö koettiin pääosin osaksi työyhteisöä, ja heidän ajateltiin vaikuttavan työyksiköiden organisaatiokulttuuriin ja työilmapiiriin. Lähiesihenkilöt tunnistivat hoitotyön varahenkilöstön työhyvinvointia tukeviksi tekijöiksi työhön liittyvät vaikutusmahdollisuudet ja riippumattomuuden sekä haasteiksi työn vastuullisuuden ja eettisen kuorman.  

Hoitotyön varahenkilöstö koetaan merkittäväksi osaksi henkilöstövoimavarojen johtamista sosiaali- ja terveysalalla. Hoitotyön varahenkilöstön käytöllä voidaan luoda organisaatioiden toimintaan joustavuutta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-12-18