Tietoa julkaisusta

Tarkoitus ja toimintaperiaatteet

Janus on Sosiaalipoliittisen yhdistyksen ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran julkaisema neljästi vuodessa ilmestyvä tieteellinen aikakauslehti. Lehti tarjoaa tutkimuksellisen julkaisu- ja keskustelufoorumin kaikille sosiaalipolitiikasta ja sosiaalityöstä kiinnostuneille, alan tutkijoille ja asiantuntijoille, opettajille, päättäjille sekä muille alasta kiinnostuneille.

Janus-aikakauslehti julkaisee referee-menettelyn läpi käyneitä, tieteellisiä artikkeleita. Tieteellisten artikkeleiden lisäksi julkaistaan puheenvuoroja sekä esitellään alan uusinta kirjallisuutta. Kaikki julkaistavat kirjoitukset valitaan tieteellisin perustein. Janus ei peri kirjoittajilta käsittely- tai kirjoittajamaksuja. Janus on 28.2.2017 alkaen ottanut käyttöön Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen ja sitoutunut noudattamaan sen käytölle asetettuja ehtoja. Tunnus merkitään myöntöpäivämäärän jälkeen julkaistuihin vertaisarvioituihin artikkeleihin. Muutos ei vaikuta aiempiin julkaisuihin, jotka ovat vertaisarvioitu samoja kriteerejä ja periaatteita noudattaen.

Janus on myös 27.1.2020 alkaen  DOAJ-rekisterissä (Directory of Open Access Journals).

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran päätöksen mukaisesti Janus ilmestyy vuoden 2023 toisesta numerosta (2/2023) alkaen verkkolehtenä. Lehti on luettavissa avoimesti verkossa välittömästi uuden numeron ilmestyessä.

 

Arviointiprosessi

Artikkeliksi tarkoitetut käsikirjoitukset lähetetään arvioitavaksi vähintään kahdelle anonyymille arvioijalle. Muut kirjoitukset arvioidaan toimituksessa.

Janus-lehden käytäntö on, että jokaisen artikkeliksi tarjotun käsikirjoituksen arvioi kaksi aihealueen asiantuntijaa. Asiantuntijalausunnot ovat se perusta, jonka pohjalta toimitus tekee julkaisupäätöksen. Referee-lausunnot lukee ensin toimitus, joka lähettää ne sitten kirjoittajalle palautteeksi ja ohjeeksi. Toivomme, että lausunnot ohjaavat rakentavasti tekstin jatkotyöstämistä.

Lausunnossa pyydetään kiinnittämään huomiota seuraavanlaisiin asioihin (kysymykset esimerkinomaisia):

Teeman tärkeys Janus-lehden julkaisualueen kannalta: Miksi tämä teksti pitäisi julkaista juuri sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön aikakauslehti Januksessa?

Työn tärkeys aihealueen kannalta: Onko teksti tärkeä omalla tutkimus- ja aihealueellaan? Onko artikkelin tehtävä/ kysymyksenasettelu kiinnostava ja relevantti, viekö se ajattelua eteenpäin, jäsentääkö se uudella tavalla olemassa olevia keskusteluja, tuoko se esiin jotain aiemmin esittämätöntä? Mikä on työn kontribuutio?

Tutkimusongelman/tehtävän muotoilu: Onko tutkimusongelma/ tehtävä tuotu selkeästi esiin? Onko tutkimusongelman muotoilu looginen, miten tutkimusongelma on perusteltu?

Olemassa olevan tutkimuksen tuntemus: Onko tekstissä keskitytty asian kannalta merkityksellisiin tutkimuksiin? Onko tutkimuksen kannalta keskeiset käsitteet määritelty kattavasti?

Käytetyt menetelmät ja niiden raportointi: Onko työssä käytetyt menetelmät kuvattu tarkoituksenmukaisesti ja riittävän yksityiskohtaisesti, onko niiden sopivuutta pohdittu? Onko aineisto raportoitu riittävästi, onko sen luotettavuudesta keskusteltu?

Analyysin laatu: Millainen on tekstin tieteellisen loogisuus, noudattaako kirjoittaja johdonmukaisesti itselleen tekstissä asettamaansa tehtävää; ovatko tulokset ja johtopäätökset perusteltuja, esitetäänkö niiden tueksi riittävää informaatiota, onko argumentointi johdonmukaista?

Esitystavan laatu: Millainen on tekstin luettavuus; miten yhtenäinen työ on, onko kirjoitus sopivan mittainen, toimivatko otsikoinnit ja kappalejaot, onko kieliasu riittävän selkeä, onko lähteitä käytetty oikeaoppisesti, ovatko kuviot ja taulukot tarkoituksenmukaisia ja ylipäänsä tarpeellisia, onko esittämisjärjestys selkeä, puuttuuko työstä joitain osioita?

Arvioinnissa tulee ottaa kantaa siihen, suositteleeko arvioitsija tekstiä julkaistavaksi sellaisenaan, julkaisemista pienten muutosten jälkeen, julkaisemista perusteellisemman uudelleenmuokkauksen jälkeen vai ei suosittele lainkaan tekstin julkaisemista artikkelina.

 

Ilmestymistaajuus

Janus julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Vuodesta 2018 alkaen lehti ilmestyy verkossa välittömästi avoimena.

 

Julkaisija

Sosiaalipoliittinen yhdistys

Sosiaalityön tutkimuksen seura