Sosiaalityön opiskelijoiden kokemuksia ammatillista oppimista tukevista tekijöistä käytännönopetusjaksoilla

Kirjoittajat

  • Arja Jokinen Tampereen yliopisto
  • Katja Kuusisto Tampereen yliopisto
  • Erna Törmälehto Tampereen yliopisto
  • Anna Metteri Tampereen yliopisto
  • Riikka Korkiamäki Tampereen yliopisto

Abstrakti

Tutkimuksessa tarkastellaan sosiaalityön opiskelijoiden kokemuksia tekijöistä, jotka tukevat heidän ammatillista oppimistaan käytännönopetusjaksoilla. Aineisto on kerätty sähköisellä kyselylomakkeella, johon vastasi suomalaisen yliopiston sosiaalityön kandidaattiopintojen ja maisteriopintojen käytännönopetusjaksoilla 2019–2020 olleet opiskelijat. Analyysin kohteena ovat lomakkeen avovastaukset. Opintojen vaihe vaikutti keskeisesti oppimista tukeviin tekijöihin. Kandidaattivaiheessa tärkeinä pidettiin ohjaajalta saatua tukea ja käytännöllistä ohjausta sekä mahdollisuutta ohjaajan työn seuraamiseen ja tuettuun itsenäiseen tekemiseen. Maisteriopinnoissa painottui ohjaajan ammattitaito ja kokemus sekä ohjaajan lisäksi muun työyhteisön merkitys. Työtehtävien monipuolisuus sekä mahdollisuus keskittyä kokonaisuuksiin ja reflektoida työtä edistivät maisteriopiskelijoiden ammatillista
oppimista. Molemmat ryhmät nimesivät myös käytännölliset puitetekijät oppimisen kannalta tärkeiksi tekijöiksi. Sen sijaan käsitteellinen reflektio oppimisen edistäjänä nousi esiin vain harvoin.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-05-31

Viittaaminen

Jokinen, A., Kuusisto, K., Törmälehto, E., Metteri, A., & Korkiamäki, R. (2024). Sosiaalityön opiskelijoiden kokemuksia ammatillista oppimista tukevista tekijöistä käytännönopetusjaksoilla. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 32(2), 170–188. https://doi.org/10.30668/janus.126126