Tietojärjestelmien tarjoumat ja rajoitteet sosiaalityön dokumentoinnissa

Kirjoittajat

  • Katri Ylönen Jyväskylän yliopisto

Abstrakti

Dokumentointi on tärkeä osa sosiaalityötä. Usein sen onnistumista arvioidaan sosiaalityöntekijöiden osaamisen perusteella sen sijaan, että tarkasteltaisiin tietojärjestelmien tukea sen toteuttamiselle. Tässä artikkelissa tarkastellaan tietojärjestelmien käyttöä sosiaalityön dokumentoinnin toteuttamisessa soveltaen tarjouman (affordance) käsitettä. Tietojärjestelmällä tarkoitetaan tässä artikkelissa työntekijän pääasiallisesti käyttämää asiakastietojärjestelmää. Tarjoumien tarkastelun avulla voidaan ymmärtää tietojärjestelmien dokumentointia mahdollistavia ja rajoittavia tekijöitä. Aineisto koostuu eri sosiaalihuollon
palveluissa toimivien sosiaalityöntekijöiden (n=19) haastatteluista, jotka analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Tuloksissa ilmenee tietojärjestelmien merkityksellinen rooli sosiaalityössä,
mutta samalla niiden lukuisat rajoitteet, jotka eivät mahdollista sujuvaa ja luotettavaa dokumentointia. Tulokset osoittavat, miten merkittävässä roolissa tietojärjestelmät ovat dokumentoinnin
onnistumisen kannalta, ja miten tärkeää niiden kehittämiseen on panostaa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-05-31

Viittaaminen

Ylönen, K. (2024). Tietojärjestelmien tarjoumat ja rajoitteet sosiaalityön dokumentoinnissa. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 32(2), 189–208. https://doi.org/10.30668/janus.130339