Ikääntyvät palvelusetelin käyttäjät valintatilanteessa: kuluttajia vai näennäiskuluttajia?

Kirjoittajat

  • Kirsi Kuusinen-James Sosiaalialan osaamiskeskus Verso
  • Marjaana Seppänen Lapin yliopisto

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan, millaisena valinnanvapaus ja siihen kytkeytyvä ajatus kuluttajuudesta näyttäytyy
ikääntyneen palvelusetelin käyttäjän arjessa. Toisin sanoen, millaisia valintatilanteita esiintyy ja
mitkä seikat rajaavat tai mahdollistavat valintoja? Tutkimusaineisto koostuu palveluseteliä käyttävien
ikäihmisten ja heidän omaistensa haastatteluista (15 ikäihmistä ja 4 omaista), ikäihmisille suunnatusta
lomakekyselystä (44 vastaajaa), kunnan palveluohjaajien ryhmähaastattelusta (5 osallistujaa), sekä palveluntuottajien
ryhmähaastattelusta (3 osallistujaa). Aineistot kerättiin vuosien 2011–2012 aikana. Aineiston
perusteella identifi oitiin viisi erilaista palvelusetelin käyttöön liittyvää valintatilannetta, joita
tarkasteltiin palveluseteliä käyttävän ikäihmisen valinnan mahdollisuuksien ja rajoitusten näkökulmasta.
Vaikka palvelusetelijärjestelmän yksi keskeisiä periaatteita on asiakkaan valinnanvapauden mahdollistaminen
ja aktiivisen kuluttajan rooli, näyttää siltä, että käytännössä eri valintatilanteissa ikäihmisen valinnan
mahdollisuudet toteutuivat rajatusti. Kutsumme palveluseteliä käyttävää ikäihmistä havaintojemme
perusteella näennäis- eli kvasikuluttajaksi, sillä autonomisesta kuluttajuudesta ei voida puhua.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2015-04-28

Viittaaminen

Kuusinen-James, K., & Seppänen, M. (2015). Ikääntyvät palvelusetelin käyttäjät valintatilanteessa: kuluttajia vai näennäiskuluttajia?. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 21(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/janus/article/view/50712