Sosiaalityöntekijöiden työn kuormittavuus ja siinä tapahtuneet muutokset vuosin 2000-2012

Kirjoittajat

  • Sanna-Riitta Junnonen YTM, Itä-Suomen yliopisto
  • Juha Hämäläinen YTT, KL, Itä-Suomen yliopisto
  • Pertti Töttö YTT, Itä-Suomen yliopisto
  • Raija Väisänen YTT, Itä-Suomen yliopisto
  • Otso Rantonen PsM, Turun yliopisto
  • Paula Salo PsT, Turun yliopisto

Avainsanat:

sosiaalityö, sosiaalityöntekijät, stressi, työkuormitus, työhyvinvointi

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan, mitä kuormittavia tekijöitä sosiaalityössä esiintyy ja millaisia muutoksia niissä on tapahtunut 2000-luvun Suomessa. Artikkelin pohjana oleva tutkimus kohdentui sosiaalityöntekijöihin. Vertailuryhminä olivat erityisopettajat, psykologit ja lastentarhanopettajat. Aineistona käytettiin Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimusaineistoa, jota Työterveyslaitos on kerännyt vuodesta 1997 lähtien. Analyysimenetelminä käytettiin lineaarista regressiota poikkileikkausaineistoon ja lineaarista latenttia kasvukäyrämallia toistomittaus- ja seka-aineistoon. Artikkelissa keskityttiin työn hallintaan, työn palkitsevuuteen ja työn paineisiin. Ammattiryhmien välillä havaittiin eroja: sosiaalityöntekijät kokivat enemmän kuormitusta työssään kuin psykologit, erityisopettajat tai lastentarhanopettajat. Työhön liittyvissä psykososiaalisissa tekijöissä ei havaittu olennaista muutosta vuosina 2000–2012 missään tutkituista ammattiryhmistä. Vaikuttaa siltä, että työn luonne tutkituissa ryhmissä on pysynyt samankaltaisena.

 

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-06-02

Viittaaminen

Junnonen, S.-R., Hämäläinen, J., Töttö, P., Väisänen, R., Rantonen, O., & Salo, P. (2019). Sosiaalityöntekijöiden työn kuormittavuus ja siinä tapahtuneet muutokset vuosin 2000-2012. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 27(2), 144–163. https://doi.org/10.30668/janus.65729