Tunnekokemukset osana kokemusasiantuntijaksi kehittymistä

  • Kari Pekka Soronen Lapin yliopisto

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan tunnekokemusten merkitystä kokemusasiantuntijuuden kehittymiselle. Tutkimuskysymys on kaksiosainen: a) Millaisia tunnekokemuksia mielenterveyden kokemusasiantuntijat liittävät omaan prosessiinsa? b) Millaisia merkityksiä tunnekokemukset saavat heidän kerronnassaan? Tutkimusaineisto sisältää kaksi fokusryhmähaastattelua. Aineisto on analysoitu aineistolähtöisesti tarkastelemalla tunneilmauksille annettuja merkityksiä ja teemoittelemalla niitä kokemusasiantuntijuuden kehittymistä kuvaaviin luokkiin. Tutkimustuloksina esitellään kuusi vaihetta kokemusasiantuntijuuden kehittymiselle: tunteiden kaaos, erittely, hyväksyminen, jakaminen, luottamuksen vahvistuminen, sekä jatkaminen ja luopuminen.  Analyysin tuloksena muodostuivat tunteiden prosessuaaliset merkitykset, jotka kuvaavat tunnekokemusten vaiheita kokemusasiantuntijuuden kehittymisessä. Tutkimus osoittaa, että tunnekokemuksilla on kokonaisvaltainen merkitys kehittyvässä kokemusasiantuntijuudessa.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 10, 2020
Viittaaminen
Soronen, K. P. (2020). Tunnekokemukset osana kokemusasiantuntijaksi kehittymistä. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 28(1), 60-76. https://doi.org/10.30668/janus.70425