Early childhood education and care teachers’ narratives of their professional identity

Authors

DOI:

https://doi.org/10.58955/jecer.129076

Keywords:

early childhood education teachers, narratives, professional identity , working conditions

Abstract

The purpose of this narrative study was to examine early childhood education and care (ECEC) teachers' narratives of their professional identity. The aim was to use six narrative interviews to find out how ECEC teachers narrate their professional identity and which experiences are relevant in shaping their professional identity.  In the study, identity is seen as a social construction and a narratively structured process that takes shape throughout life. As a result of the narrative analysis, three types of stories describing teachers' professional identity emerged: Biographical stories, Value stories and Interaction stories. Based on the findings, the core value of acting in the best interests of the child is an integral part of ECEC teachers' professional identity, while scarce organizational resources and interactional conflicts challenge ECEC teachers' professional identity. Professional agency, that is, the opportunity to act in accordance with professional ethics and one's values in collaboration with a multiprofessional team and colleagues, plays an important role.

References

Bamberg, M. (2011). Who am I? Narration and its contribution to self and identity. Theory & Psychology, 21(1), 3–24. https://doi.org/10.1177/0959354309355852

Bamberg, M. (2012). Why narrative? Narrative Inquiry, 22(1), 202–210. https://doi.org/10.1075/ni.22.1.16bam

Beijaard, D., Meijer, P. C., & Verloop, N. (2004). Reconsidering research on teachers ́ professional identity. Teaching and Teacher Education, 20(2), 107–128. https://doi.org/10.1016/j.tate.2003.07.001

Bruner, J. (1990). Acts of meaning. Harvard University Press.

Clement, M., & Vandenberghe, R. (2000). Teachers’ professional development: a solitary or collegial (ad)venture? Teaching and Teacher Education, 16(1), 81–101. https://doi.org/10.1016/S0742-051X(99)00051-7

Cochran, L. (1997). Career counseling: A narrative approach. Sage.

Collin, K., Paloniemi, S., Virtanen, A., & Eteläpelto, A. (2008). Constraints and challenges on learning and construction of identities at work. Vocations and Learning, 1, 191–210. https://doi.org/10.1007/s12186-008-9011-4

Denzin, N. K. (1992). The many faces of emotionality: Reading persona. In C. Ellis & M. G. Flaherty (Eds.), Investigating subjectivity: Research on lived experience (pp. 17–30). Sage.

Deppermann, A. (2013). Positioning in narrative interaction. Narrative inquiry, 23(1), 1–15. https://doi.org/10.1075/ni.23.1.01dep

Esteban-Guitart, M. (2012). Towards a multimethodological approach to identification of funds of identity, small stories and master narratives. Narrative Inquiry, 22(1), 173–180. https://doi.org/10.1075/ni.22.1.12est

Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., & Hökkä, P. (2015). How do novice teachers in Finland perceive their professional agency? Teachers and Teaching, 21(6), 660–680. https://doi.org/10.1080/13540602.2015.1044327

Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Hökkä, P., & Paloniemi, S. (2014). Identity and agency in professional learning. In S. Billett, C. Harteis & H. Gruber (Eds.), International handbook of research in professional and practice-based learning (pp. 645–672). Springer international handbooks of education. https://doi.org/10.1007/978-94-017-8902-8_24

Fonsén, E., Varpanen, J., Kupila, P., & Liinamaa, T. (2021). Johtajuuden diskurssit varhaiskasvatuksessa - valta ja vastuu johtajuuden jäsentäjinä. Sosiologia, 58(1), 54–69. http://hdl.handle.net/10138/328419

Fraser, H. (2004). Doing narrative research. Analysing personal stories line by line. Qualitative Social Work, 3(2), 179–201. https://doi.org/10.1177/1473325004043383

Gergen, K. J. (2011). The self as social construction. Psychological Studies, 56(1), 108–116. https://doi.org/10.1007/s12646-011-0066-1

Granrusten, P. T. (2016). Early childhood teacher or leader? Early childhood directors’ perceptions of their identity. Journal of Early Childhood Education Research, 5(2), 247–267.

Hammack, P. L. (2011). Narrative and the politics of meaning. Narrative Inquiry, 21(2), 311–318. https://doi.org/10.1075/ni.21.2.09ham

Heggen, K., & Terum L. I. (2017). The impact of education on professional identity. In B. Blom, L. Evertsson & M. Perlinski (Eds.), Social and caring professions in European welfare states. Policies, services and professional practices (pp. 21–36). Policy Press.

Hjelt, H. (2023). Työnä varhaiskasvatus: Ammattilaisten puhetta suomalaisesta varhaiskasvatuksesta [Early childhood education and care work: Practitioners’ talk about the Finnish early childhood education and care] [Doctoral Dissertation, Tampere University]. Tampereen yliopiston väitöskirjat 895.

Hjelt, H., & Karila, K. (2017). Varhaiskasvatustyön paikantuminen työntekijöiden puheessa. Työelämän tutkimus, 15(3), 234–249.

Hyvärinen, M. (2017). Kertomushaastattelu [Narrative interview.]. In M. Hyvärinen, P. Nikander & J. Ruusuvuori (Eds.), Tutkimushaastattelun käsikirja [Handbook of research interviews.] (pp. 174–192). Vastapaino.

Hänninen, V. (2018). Narratiivisen tutkimuksen käytäntöjä [Narrative research practices.]. In R. Valli (Ed.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2 [Glimpses into research methods 2] (pp. 188–208). PS-kustannus.

Jenkins, R. (2014). Social identity. Routledge.

Kangas, J., Ukkonen-Mikkola, T., Sirvio, K., Hjelt, H., & Fonsén, E. (2022). ”Kun aika ja resurssit eivät riitä tekemään työtä niin hyvin kuin osaisi ja haluaisi sitä tehdä”: Varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä työn haasteista ja mahdollisuuksista. Kasvatus & Aika, 16(2), 72–89. https://doi.org/10.33350/ka.109089

Karila, K., & Kupila, P. (2010). Varhaiskasvatuksen työidentiteettien muotoutuminen eri ammattilaissukupolvien ja ammattiryhmien kohtaamisessa [The formation of work identities in early childhood education and care in the encounters between different professional generations and professional groups]. Occupational health and safety fund project 108267. Final report. Tampere University, Faculty of Teacher Education.

King, N., Horrocks, C., & Brooks, J. (2019). Interviews in qualitative research. Sage.

Kira, M., & Balkin, D. (2014). Interactions between work and identities: Thriving, withering, or redefining the self? Human Resource Management Review, 24(2), 131–143. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2013.10.001

Kraus, W. (2006). The narrative negotiation of identity and belonging. Narrative Inquiry, 16(1), 103–111. https://doi.org/10.1075/ni.16.1.14kra.

Kupila, P. (2007). " Minäkö asiantuntija?": varhaiskasvatuksen asiantuntijan merkitysperspektiivin ja identiteetin rakentuminen [”Me, an expert?” Constructing the meaning perspective and identity of an expert in the field of early childhood education] [Doctoral Dissertation, University of Jyväskylä]. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 302.

Labov, W. (1972). Language in the inner city: Studies in the black english vernacular. University of Pennsylvania Press.

Meijers, F., & Lengelle, R. (2012). Narratives at work: the development of career identity. British Journal of Guidance & Counselling, 40(2), 157–176. https://doi.org/10.1080/03069885.2012.665159

Niikko, A., & Korhonen, R. (2021). Varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatushenkilöstö eettisessä ammatissa [Early childhood education and care practitioners in the ethical vocation]. In E. Fonsén, M. Koivula, R. Korhonen & T. Ukkonen-Mikkola (Eds.), Varhaiskasvatuksen asiantuntijat: yhteistyössä eteenpäin [Early childhood education and care professionals: Forward in cooperation] (pp. 18–33). Suomen varhaiskasvatus ry.

Onnismaa, E-L. (2005). Palvelujärjestelmän puhdasoppiset ja kerettiläiset. Varhaiskasvatuksen kentän bourdieulaista tarkastelua [The purists and heretics of the service system. Bordieuan perspective of the field of early childhood education and care.]. In L. Talts & M. Vikat (Eds.) Lapse kasvukeskkond Eestis ja Soomes III. Teadusartiklite kogumik [Children growing up in Estonia and Finland III. Collection of research articles] (pp. 89–105). Ülikooli Kirjastus.

Onnismaa, E-L., Kalliala, M., & Tahkokallio, L. (2017). Koulutuspoliittisen paradoksin jäljillä – Miten varhaiskasvatus muotoutui sosiaalialan koulutuksia suosivaksi. Kasvatus & Aika, 11(3), 4–20.

Onnismaa, E-L., Tahkokallio, L., Reunamo, J., & Lipponen, L. (2017). Ammatin induktiovaiheessa olevien lastentarhanopettajan tehtävissä toimivien arvioita työnkuvastaan, osaamisestaan ja työn kuormittavuudesta. Journal of Early Childhood Education Research, 6(2), 188–206.

Patterson, W. (2013). Narratives of events: Labovian narrative analysis and its limitations. In M. Andrews, C. Squire & M. Tamboukou (Eds.), Doing narrative research. Sage.

Ranta, S., Kangas, J., Harju-Luukkainen, H., Ukkonen-Mikkola, T., Neitola, M., Kinos, J., Sajaniemi, N., & Kuusisto, A. (2023). Teachers’ pedagogical competence in Finnish early childhood education: a narrative literature review. Education Sciences, 13(8). https://doi.org/10.3390/educsci13080791

Ricoeur, P. (1991). Life in quest of narrative. In D. Wood (Ed.), On Paul Ricoeur: Narrative and interpretation (pp. 20–33). Routledge.

Riessman, C. K. (2008). Narrative methods for the human sciences. Sage.

Rosqvist, L., Kokko, M., Kinos, J., Robertson, L., Pukk, M., & Barbour, N. (2019). Lapsilähtöinen pedagogiikka varhaiskasvattajien kanssa konstruoituna. Journal of Early Childhood Education Research, 8(1), 192–214.

Savickas, M. (2005). The theory and practice of career construction. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), Career development and counselling: Putting theory and research to work (pp. 42–70). John Wiley & Sons.

Sirviö, K., Ukkonen-Mikkola, T., Kangas, J., Hjelt, H., & Fonsén, E. (2023). “Äänestin jaloillani!”: ammatin vaihtaneiden varhaiskasvatuksen opettajien näkökulmia työn ja toimintakulttuuriin muutokseen. Työelämän tutkimus, 21(1), 84–108. https://doi.org/10.37455/tt.111478

Squire, C., Andrews, M., & Tamboukou, M. (2013). Introduction. What is narrative research? In M. Andrews, C. Squire & M. Tamboukou (Eds.), Doing narrative research (pp. 1–26). Sage.

Suvanto, M., Liinamaa, T., & Ukkonen-Mikkola, T. (2021). Varhaiskasvatuksen opettajan pedagoginen asiantuntijuus ja osaaminen [Early childhood education and care teacher´s pedagogical expertise and competence]. In E. Fonsén, M. Koivula, R. Korhonen, & T. Ukkonen-Mikkola (Eds.), Varhaiskasvatuksen asiantuntijat: yhteistyössä eteenpäin [Early childhood education and care professionals: Forward in cooperation] (pp. 85–106). Suomen varhaiskasvatus ry.

Tahkokallio, L. (2014). Lastentarhanopettajien ammatillinen kehittyminen havainnointiin perustuvan reflektion avulla [Professional development of kindergarten teacher through by means of observation based reflection] [Doctoral Disseration, University of Helsinki]. Faculty of behavioural sciences, Department of teacher education, Research report 351.

Ukkonen-Mikkola, T., Yliniemi, R., & Wallin, O. (2020). Varhaiskasvatus muuttuu – muuttuuko asiantuntijuus? Työelämän tutkimus, 18(4), 323–339. https://doi.org/10.37455/tt.89217

Ursin, J., Vähäsantanen, K., McAlpine, L., & Hökkä, P. (2020). Emotionally loaded identity and agency in Finnish academic work. Journal of Further and Higher Education, 44(3), 311–325. https://doi.org/10.1080/0309877X.2018.1541971

Vähäsantanen, K. (2015). Professional agency in the stream of change: understanding educational change and teachers’ professional identities. Teaching and Teacher Education, 47, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.tate.2014.11.006

Vähäsantanen, K., & Eteläpelto, A. (2011). Vocational teachers’ pathways in the course of a curriculum reform. Journal of Curriculum Studies, 43(3), 291–312. https://doi.org/10.1080/00220272.2011.557839

Vähäsantanen, K., & Hämäläinen, R. (2019). Professional identity in relation to vocational teachers’ work: an identity-centred approach to professional development. Learning: Research and Practice, 5(1), 48–66. https://doi.org/10.1080/23735082.2018.1487573

Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., Räikkönen, E., Hökkä, P., & Eteläpelto, A. (2017). Ammatillisen toimijuuden moniulotteinen rakenne ja mittarikehittely [The multidimensional structure of professional agency and the development of the indicators]. In K. Vähäsantanen, S. Paloniemi, P. Hökkä & A. Eteläpelto (Eds.), Ammatillinen toimijuus. Rakenne, mittari ja tuki [Professional agency. Structure, indicator and support] (pp. 14–33). University of Jyväskylä. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6980-6

Downloads

Published

2024-03-11

Issue

Section

Peer-reviewed articles