Tietoa julkaisusta

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja on Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seuran julkaisema tieteellinen lehti, joka kokoaa yhteen monitieteistä kulttuuripolitiikan tutkimusta ja aihepiiriin liittyvää ajankohtaista keskustelua. Vuosikirjassa julkaistaan vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita, suppeampia katsausartikkeleita sekä tutkimuksenalaan liittyviä kolumneja. Artikkeleiden lisäksi vuosikirjassa julkaistaan esimerkiksi kirja-arvioita, lektioita ja haastatteluita. Vuosikirjan pääkieli on suomi, mutta sen julkaisukieliä ovat myös ruotsi ja englanti.

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja on saanut Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) kautta tieteellisen julkaisutoiminnan avustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Veikkauksen tuotoista. Vuosikirja on saanut tukea myös Suomen tiedekustantajien liitolta.

Vuosikirjan päätoimittajat

Olli Jakonen, YTT, erikoistutkija, olli.jakonen(at)cupore.fi

Vappu Renko, VTM, FM, tutkija, vappu.renko(at)cupore.fi.fi

Vertaisarviointi

Kaikki vuosikirjassa julkaistut artikkelit käyvät läpi anonymisoidun vertaisarviointimenettelyn. Vuosikirja on oikeutettu käyttämään Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan myöntämää Vertaisarviointitunnusta. Vuosikirjan Julkaisufoorumi-luokka (JUFO) on 1 (perustaso).

Vuosikirjassa sovelletaan kahden portaan julkaisukynnystä ja refereemenettelyä. Päätoimittajat valitsevat yhteistyössä toimituskunnan kanssa kirjoittajien tarjoamista käsikirjoitusehdotuksista refereearviointiin otettavat artikkelit. Vertaisarviointi on anonyymia molempiin suuntiin, ja jokaisen artikkelin tieteellisen julkaisukelpoisuuden arvioi vähintään kaksi refereetä. Arvioijat ovat kulttuuripolitiikan asiantuntijoita, joilla on tieteellinen pätevyys arvioida käsikirjoitusta.

Vertaisarvioijia pyydetään kiinnittämään huomiota artikkelia lukiessaan seuraaviin seikkoihin:

• Artikkelin aihe on relevantti ja kiinnostava (erityisesti kotimaisen) kulttuuripolitiikan tutkimuksen kannalta ja tätä on artikkelissa perusteltu ja/tai avattu.
• Artikkelin tehtävä on jäsentynyt ja tarkastelutapa on eritelty selkeästi ja – julkaisun monitieteisyys huomioiden – ymmärrettävästi.
• Mahdollisten tutkimusaineistojen käyttöä on eritelty, taustoitettu ja perusteltu ja ne soveltuvat artikkelin tehtävään.
• Teoreettis(t)en näkökulm/an/ien käsittely on hyvin jäsennetty ja vastaa artikkelin tehtävää mielekkäällä tavalla.
• Artikkeli on tyyliltään hyvän tavan mukainen, argumentaatio on perusteltua ja loogista ja kieleltään hyvää

Arvioijien lausunnot ja/tai päätoimittajien niistä tekemät tiivistelmät sekä mahdolliset muutosehdotukset lähetetään hyväksytyiksi tulleiden käsikirjoitusten tekijöille. Kertaalleen hylätty ja uudelleen tarjottu artikkeli lähetetään uudelle refereekierrokselle. Tilanteessa, jossa toinen referee suosittelee artikkelia julkaistavaksi, mutta toinen ei, pyydetään kolmannen refereen lausunto.

Vuosikirjan toimitustyötä dokumentoidaan vuosikirjan toimituskunnan kesken; tiedot eivät ole julkisia. Dokumentoitavia tietoja ovat vertaisarvioitujen artikkelikäsikirjoitusten otsikot ja tekijöiden nimet sekä arvioijien nimet, myös silloin, jos käsikirjoitusta ei ole hyväksytty julkaistavaksi. Julkaistuista, vertaisarvioiduista artikkelikäsikirjoituksista dokumentoidaan käsikirjoitusversio, arvioijien antamat lausunnot sekä toimituksen julkaisemista koskevat päätökset. Tiedot eivät ole julkisia eikä niitä raportoida, vaan niiden tarkoitus on tarvittaessa osoittaa vertaisarvioinnin asianmukainen toteutuminen.

Avoimen julkaisemisen linjaukset

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja on maksuton ja avoin vertaisarvioitu tiedejulkaisu, jota julkaistaan sähköisessä muodossa journal.fi-palvelussa. Vuosikirjan sisällöt ovat avoimesti luettavissa heti numeron tai yksittäisen artikkelin julkaisun jälkeen. Julkaistujen artikkelien rinnakkaistallennus on sallittu.

Tietosuojaseloste

Vuosikirjan OJS-alustalle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita (tai muita henkilötietoja) käytetään vain vuosikirjan tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste. Vuosikirja toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.