Kirjoituskutsu - Inbjudan till skribenter 2024

2024-02-27

SUOMEN MUSEO-FINSKT MUSEUM: uudistuvaa perintöä vuodesta 1894 

KIRJOITUSKUTSU 2024 (se nedan på svenska)

Tule luomaan kanssamme tiedejulkaisua, jonka arvo ei mahdu tavanomaisiin luokituksiin: etsimme kirjoittajia Suomen Muinaismuistoyhdistyksen julkaisemaan Suomen Museo-Finskt Museum -vuosikirjaan 2024!  

Vuonna 1894 perustettu SM-FM julkaisee vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita sekä katsauksia, kirja- ja näyttelyarvioita, matkakertomuksia, haastatteluja ja ajankohtaisia puheenvuoroja arkeologian, etnologian, taidehistorian ja museologian aloilta – kaikilla kotimaisilla kielillä. 

***

Vuoden 2024 teema, Vaikuttava museo, kutsuu kirjoittajia pohtimaan ja tarkastelemaan museoita ja niiden vaikuttavuutta yhteiskunnallisena ja tutkimuksellisena muutosvoimana sekä yhteisöjen ja yksilöiden voimavarana. 

Museot ovat aina vaikuttaneet ihmisiin ja yhteiskuntaan sekä tietoisesti että tiedostamattaan. Museoihin ja tiedekeskuksiin on liitetty neutraaliuden ja objektiivisuuden ihanne, vaikka niiden toiminta perustuu kerrostuvien valintojen kautta rakentuviin käsityksiin vaalimisen arvoisesta perinnöstä.

Viime vuosina valmistuneet museopoliittinen ohjelma ja kulttuuriperintöstrategia ohjaavat museoita lisäämään yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan. Tiedekeskukset ja tiedemuseot ovat puolestaan sitoutuneet kartuttamaan kansallista tiedepääomaa ja esittelemään tieteen perintöä demokratiaa vahvistaen. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Mihin museoiden ja tiedekeskusten pitäisi vaikuttaa? Millaisia keinoja näillä instituutioilla on käytössään? Missä kulkee vaikuttamisen ja manipulaation raja?

***

TARJOA MEILLE artikkeliehdotusta, joka välittää uutta tietoa tai pätevästi perusteltua spekulaatiota vaikuttavuuden ja vaikuttamisen kytköksistä museoiden ja tiedekeskusten moninaisiin tehtäviin ja toimintoihin tai näyttelyyn instituutiona ja esittämisen välineenä. 

Tutkimusartikkelisi voi vastata teoreettisiin, oppihistoriallisiin tai empiirisiin kysymyksiin tai hahmotella aiemman tutkimuksen kanssa keskustelevaa synteesiä analyyttisena katsauksena tutkimuskirjallisuuteen ja -käsitteisiin. Tutkimusartikkelin lisäksi voit tarjota julkaistavaksi katsausta tai argumentoivaa esseetä. 

Lähetä artikkeli-ideasi sähkopostitse word-muotoisena tiivistelmänä (noin 200 sanaa) päätoimittaja Johanna Enqvistille (johanna.enqvist@heureka.fi) 17.3.2024 mennessä. Kerro saatteessa, mihin em. kategoriaan tekstiäsi tarjoat ja esitä tiivistelmässä 1) alustava otsikko; 2) vähintään yksi tutkimuskysymys tai -ongelma; 3) avaa kolme tärkeintä käsitettä tai avainsanaa sekä 4) kuvaa lyhyesti soveltamiasi analyysimenetelmiä, tarkastelun näkökulmaa tai teoriakehystä. Lisää tiedostoon myös 5) tiivis listaus (2–4 nimekettä) keskeisestä lähdekirjallisuudesta sekä 6) kirjoittajan lyhyt esittely yhteystietoineen. 

Lisäksi julkaisemme lektioita, kirja- tai näyttelyarvioita, ajankohtaisia puheenvuoroja, muistokirjoituksia ja matkakertomuksia, myös teeman ulkopuolelta.

***

ME TARJOAMME kirjoittajillemme ohjeita ja tukea kirjoitustyöhön, vertaisarvioiden käsittelyyn, kielenhuoltoon sekä oman tieteellisen ilmaisun kehittämiseen. Empaattinen ja vuorovaikutteinen toimitusprosessimme auttaa pukemaan ajatukset sanoiksi ja perustelluiksi argumenteiksi. Tutkimusartikkelien kirjoittajat määrittelevät tuellamme keskeiset tutkimuskäsitteensä Tieteen termipankissa niin halutessaan. 

ARTIKKELEIDEN AIKATAULU 2024

 • 17.3. mennessä: artikkelien ehdotukset päätoimittajalle
 • 28.3. mennessä: tieto ehdotusten hyväksymisestä 
 • toukokuu 2024: käsitetyöpaja kirjoittajille
 • kesäkuu 2024: työpaja kirjoittajille
 • 4.8. mennessä: käsikirjoitus kuvineen valmis vertaisarviointiin 
 • 8.9. mennessä: vertaisarviot ja toimituksen palautteet kirjoittajille
 • 6.10. mennessä:  vertaisarvioiden / palautteen perusteella muokattu artikkeli valmis 
 • loka–joulu 2024:  tekstien toimitus 
 • tammi–helmi 2025: vuosikirjan taitto ja painatus

Katsauksia ja esseitä ei arvioida toimituksen ulkopuolella, kokonaisia käsikirjoituksia (enintään 20 000 merkkiä ml. välilyönnit) voi lähettää 4.8.2024 asti.

Vuosikirja on avoimesti luettavissa journal.fi-palvelussa heti julkaisun jälkeen. SM-FM käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta ja on tällä hetkellä arvioitu Julkaisufoorumin luokkaan 1.

INBJUDAN TILL SKRIBENTER 2024 

Kom med och skapa en vetenskaplig publikation som överskrider sedvanliga klassificeringar: vi söker skribenter till Finska Fornminnesföreningens årsskrift Suomen Museo-Finskt Museum 2024!  

SM-FM som grundades år 1894 publicerar vetenskapliga artiklar med kollegial granskning samt översikter, bok- och utställningsrecensioner, reseberättelser, intervjuer och aktuella bidrag inom arkeologi, etnologi, konsthistoria och museologi – på alla inhemska språk. 

***

Temat för år 2024, Inflytelserika museum, inbjuder författare att utforska och granska museernas inflytande som en samhällelig och forskningsmässig förändringskraft samt som en både kollektiv och individuell resurs. 

Museer har alltid påverkat såväl människor som samhället, både medvetet och omedvetet. Museer och vetenskapscentra har förknippats med idealet om neutralitet, även om deras verksamhet bygger på uppfattningar och mångskiktade val om vilket slags arv som är värt att vårda.

Under de senaste åren har museipolitiska program och kulturarvsstrategier styrt museer till att öka sin samhälleliga påverkan. Å andra sidan har vetenskapscentra och vetenskapliga museer åtagit sig uppgiften att bygga upp det nationella vetenskapliga kapitalet och att presentera vetenskapens arv för att stärka demokratin. Vad innebär detta i praktiken? Vad borde museer och vetenskapscentra påverka? Vilka medel har dessa institutioner till sitt förfogande? Var går gränsen mellan påverkan och manipulation?

***

ERBJUD OSS ett artikelförslag som förmedlar ny kunskap eller välgrundad spekulation om påverkans och inflytandes koppling till museernas och vetenskapscentras mångfacetterade uppdrag och uppgifter eller till en utställning som institution och presentationsverktyg. 

Din forskningsartikel kan besvara teoretiska, doktrinära eller empiriska frågor eller bilda en syntes som diskuterar tidigare forskning som en analytisk översikt av forskningslitteratur och begrepp. Förutom forskningsartiklar kan du också erbjuda en översikt eller en argumenterande essä.

Skicka din artikelidé och en sammanfattning i word-format (cirka 200 ord) till huvudredaktör Johanna Enqvist (johanna.enqvist@heureka.fi) senast den 17 mars 2024. Beskriv i följebrevet vilken av ovan nämnda kategorier du erbjuder din text till presentera i sammanfattningen 1) en preliminär titel; 2) minst en forskningsfråga; 3) tre huvudsakliga forskningsbegrepp eller nyckelord och 4) en kort beskrivning av analysmetoder, granskningsperspektiv eller teoretiskareferensram. Inkludera också 5) en kort förteckning (2–4 titlar) över den viktigaste källitteraturen och 6) en kortfattad skribentpresentation med kontaktuppgifter.

Därutöver publicerar vi lectio praecursoria, bok- eller utställningsrecensioner, aktuella inlägg, nekrologer och reseberättelser, även utanför temat.

***

VI ERBJUDER våra skribenter vägledning och stöd när det gäller skrivande, kollegial granskning, språkhantering och utveckling av det egna vetenskapliga uttrycket. Vår empatiska och interaktiva redaktionella process hjälper att sätta ord på idéer och argument. Med vårt stöd definierar forskningsartiklarnas skribenter sina centrala forskningsbegrepp i Vetenskapstermbanken i Finland (Tieteen termipankki) om så önskas.

TIDTABELL FÖR ARTIKLAR 2024

 • senast 17.3.: artikel- och översiktsförslag till huvudredaktören
 • senast 28.3.: information om godkännande av förslag 
 • maj 2024: begreppverkstad
 • juni 2024: skrivverkstad 
 • senast 4.8.: ärdigt manuskript inklusive illustrationer insänds
 • senast 8.9.: refereegranskning färdig och respons till skribenterna
 • senast 6.10.: insändning av färdig artikel i vilken refereegranskarnas / redaktionens kommentarer tagits i beaktande
 • oktober–december 2024: redaktionellt arbete 
 • januari–februari 2025: layout och tryckning

Översikter och essäer bedöms inom redaktionen, fullständiga manuskript (upp till 20 000 tecken inklusive mellanslag) kan skickas in fram till 4 augusti 2024.

Årsboken utges i pappersform och publiceras samtidigt öppet på journal.fi-portalen. SM – FM använder Vetenskapliga samfundens delegations märke för kollegialt granskade publikationer och är för närvarande av Publikationsforumet godkänd som en vetenskaplig publikation på nivå 1.