Epäfokus laadullisessa tutkimuksessa

Kirjoittajat

  • Melina Aarnikoivu Jyväskylän yliopisto
  • Taina Saarinen Jyväskylän yliopisto

Avainsanat:

autoetnografia, epäfokus, laadullinen tutkimus, tutkimusmenetelmät

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarjoamme autoetnografisen katsauksen kahteen soveltavaa kielentutkimusta ja korkeakoulututkimusta yhdistelevään tutkimusprojektiin, jotka molemmat olivat pitkän, osittain varsin fokuksettoman prosessin tulosta. Näiden kahden projektin avulla esittelemme ja pohdimme sitä, miten projektit saivat alkunsa, miten ne etenivät ja miten niiden ydin kirkastui vasta useiden kollegoiden kanssa käytyjen keskusteluiden, prokrastinoinnin ja muuttuneiden suunnitelmien jälkeen – molemmissa tapauksissa lähempänä tutkimusprosessin loppua kuin sen alkua. Artikkelin tavoitteena on käsitteellistää epäfokusta laadullisessa tutkimuksessa; tuoda läpinäkyvyyttä tutkimusprosessin epälineaarisuuteen, epävarmuuteen ja ajoittaiseen sekavuuteen. Epäfokuksen käsitteellistäminen [...]