Käsikirjoitukset

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
 • Tätä käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty toiseen julkaisuun.
 • Käsikirjoitustiedosto on OpenOffice-, Microsoft Word- tai RTF-asiakirjan tiedostomuodossa.
 • Leipätekstin fonttikoko 11, riviväli 1,5. Tekstiä ei tule muotoilla: ei sisennyksiä, ei tavutuksia. Käytä vain kursiivia tekstin korostamiseen. Otsikot ja väliotisikot tulee olla lyhyitä. Kuviot ja taulukot lähetetään erillisenä tiedostona. Kuviot ja taulukot numeroidaan juoksevasti. Tekstin yhteydessä osoitetaan kunkin kuvion ja taulukon paikka.
 • Käsikirjoitus sisältää kirjoittajaohjeissa mainitut elementit ( tiivistelmä, tieteenalaluokka, asiasanat)
 • Lähteiden URL-osoitteet on annettu, mikäli ne ovat saatavilla.

Kirjoittajan ohjeet

Tiedepolitiikka-lehti julkaisee vertaisarvioituja (”referee”, julkaisutyyppiluokka A1)) ja vertaisarvioimattomia (”ei-referee”, julkaisutyyppiluokka B1)) tiedeartikkeleita, lectioita, katsauksia, puheenvuoroja ja kirjallisuusarviointeja. 
Artikkelit käyvät läpi tieteellisen vertaisarviontiprosessin (double blind review / kaksoissokko). Arvioijien ja kirjoittajan henkilöllisyyttä ei paljasteta toisilleen. Kaksi ulkopuolista arvioijaa antaa kirjallisen arvion julkaistavaksi tarjotusta tutkimusartikkelista. Arvioijat voivat joko hylätä tarjotun tekstin kokonaan, esittää kirjoittaja/(i)lle muutosehdotuksia julkaisemisen edellytyksenä tai esittää tekstiä julkaistavaksi ilman muutoksia. Lopullisen päätöksen julkaisemisesta tekee päätoimittaja kuultuaan tarvittaessa lehden toimituskuntaa. Julkaistavien artikkeleiden valinta perustuu tieteellisiin kriteereihin.
Artikkelikäsikirjoitus tulee toimittaa arvioitavaksi sellaisessa muodossa, ettei kirjoittaja ole siitä tunnistettavissa. Myös tekstin metatiedoista tulee poistaa kirjoittajan nimi. Käsikirjoitusten, jotka lähetetään lehteen arvioitavaksi, ei tule olla arviontiprosessissa tai julkaistu missään muussa tieteellisessä julkaisussa. Lehdellä on käytössä Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) myöntämä vertaisarviointitunnus. Lehti on toiminnassaan sitoutunut noudattamaan Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjetta (PDF) ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen (PDF) mukaisia periaatteita.

Artikkeleiden, lectioiden, katsauksien, puheenvuorojen ja kirja-arvioiden julkaisemisesta päättää lehden päätoimittaja toimituskunnan kanssa sovittujen periaatteiden mukaisesti.  

Artikkeli

Tutkimusartikkelissa esitellään omia, uusia tutkimustuloksia. Artikkelin rakenne on yleensä sama kuin tutkimusraportin rakenne: johdanto (ns. teoriaosa eli aikaisempi tieto asiasta ja oman tutkimuksen perustelut), tutkimuksen tarkoituksen, menetelmien ja aineiston tarkka esittely, tutkimustulosten selostus, tulosten tarkastelu ja johtopäätökset. Artikkelin perusrakenne näkyy suoraan otsikoista.

Katsausartikkeli on kokoava katsaus johonkin asiaan tai ilmiöön. Tiedot on koottu muista tieteellisistä tutkimuksista ja artikkeleista tieteellisin menetelmin. Tietoja on arvioitu ja vertailtu kriittisesti ja niiden merkittävyyttä on pohdittu tutkimusalan tai käytännön työn kannalta ja tehty oletuksia asiaintilasta tai esitetty suosituksia ja ehdotuksia asian ratkaisemiseksi. Katsausartikkelin rakenne on käsiteltävän asian mukainen ja näkyy suoraan otsikoista.

Tapausselostuksessa käsitellään jotakin ilmiötä esimerkkitapauksen tai -tapausten avulla. Esimerkkitapausta tai -tilannetta analysoidaan ja tulkitaan aikaisemman tutkimustiedon avulla.

Käsikirjoituksen ensimmäinen sivu on nimiölehti. Nimiölehdellä on käsikirjoituksen otsikko ja kirjoittajatiedot (kaikkien kirjoittajien).Yksi kirjoittajista nimetään yhteyshenkilöksi.

 • etu- ja sukunimi
 • akateeminen tutkinto ja tehtävänimike (esim. FT, professori)
 • organisaatio
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero (toimitusprosessia varten; ei julkaista)
 • postiosoite, johon kirjoittajakappaleet toimitetaan (toimitusprosessia varten; ei julkaista HUOM muihin kuin vertaisarvioitaviksi tarkoitettuihin kirjoituksiin ei tule lisätä otsikkosivua vaan kirjoittajatiedot merkitään varsinaiseen tekstitiedostoon.

Artikkelin pituus 6–12 sivua +/- (n. 12000–24000 merkkiä välilyönteineen).

Tiivistelmä: Tiivistelmässä esitetään selkeästi käsikirjoituksen keskeiset asiat. Tiivistelmän pituus on enintään 200 sanaa ja se laaditaan sekä käsikirjoituksen alkuperäiskielellä että englanniksi. Englanninkielisen tiivistelmän tulee sisältää artikkelin otsikko englanniksi. Suomenkielinen tiivistelmä lisätään käsikirjoituksen lähetyksen yhteydessä julkaisujärjestelmään. 

Muu vertaisarvioimaton, mutta tieteellisesti korkeatasoisia tutkimusartikkeli, tai esim. eminaarialustusten tai muiden pyydettyjen puheenvuorojen kirjallinen versio. 
Artikkelin pituus 4–12 sivua (n. 8000–24000 merkkiä välilyönteineen).

Lectio
Väitöstilaisuuksissa pidetty lectiopuheenvuoro kirjallisessa muodossa.

Katsaus
Osastossa julkaistaan tiede- ja korkeakoulupoliittisia katsauksia.
Katsauksen pituus noin 3–5 liuskaa (6000–10 000 merkkiä välilyönteineen).

Keskusteluapuheenvuoro
Osastossa julkaistaan aihetta kiinnostavasti käsitteleviä ja näkökulman perustellusti esittäviä kirjoituksia. Lähdeviitteiden käyttö on mahdollista, muttei pakollista. Puheenvuoron pituus noin 2–4 liuskaa (4000–8000 merkkiä välilyönteineen).

Kirja-arvio
Osastossa julkaistaan kirja-arvioita, jotka antavat yleiskuvan esiteltävän teoksen sisällöstä ja teemoista. Kirjoitus otsikoidaan, ja otsikko on eri kuin arvioitavan kirjan otsikko. Otsikon alle merkitään tiedot arvioitavasta teoksesta. Väliotsikot ovat suotavia varsinkin pitkissä arvioissa.
Kirja-arvion pituus noin 2–4 liuskaa (4000–8000 merkkiä välilyönteineen).

Kaikki Tiedepolitiikka-lehteen tarjotut kirjoitukset lähetetään ensisijaisesti toimitukseen OJS-järjestelmässä (http.//journal.fi/tiedepolitiikka). Kirjoittajan tulee rekisteröityä järjestelmään kirjoittajaksi. 

Käsikirjoitustiedosto lähetetään Microsoft Word- tai RTF-asiakirjan tiedostomuodossa. Pistekoko 11, riviväli 1,5 . Sivut numeroidaan.

Tekstiä ei tule muotoilla: ei sisennyksiä, ei tavutuksia, ei lihavointia yms. Asettelussa ei tule käyttää tekstinkäsittelyohjelman automaattisia muotoiluja. Suuraakkosia ei tule käyttää. Käytä vain kursiivia tekstin korostamiseen ja vieraskielisiin termeihin. Otsikoinnin ja väliotsikoinnin tulisi olla lyhyttä ja ytimekästä.

Kuvat, kuviot, kartat ja kaaviot lähetetään erillisinä tiedostoina. 
Lehdessä julkaistaan mielellään myös kuvia. Ne tulee lähettää toimitukseen sähköisessä muodossa (tiff-,  jpg- tai eps -tallenteina, valokuvat vähintään 300 dpi, viivapiirrokset 1200 dpi). Kirjoittajan vastuulla on toimittaa painokelpoiset kuvat sekä vastata julkaisuoikeuksien hankkimisesta ja mahdollisista kuluista.

Kuvat ja taulukot tulee otsikoida ja numeroida juoksevasti. Taulukon otsikko sijoitetaan taulukon yläpuolelle ja kuvion otsikko kuvion alapuolelle (Kuva 1, Taulukko 1, Kartta 1 jne.). Excell -kaavioista tulisi toimittaa myös alkuperäinen xls -tiedosto datoineen. Tekstin yhteydessä on osoitettava kunkin kuvan ja taulukon paikka.
Kuvat, kartat, kuviot tai taulukot tulee olla mustavalkoiset. Lehden sisäsivut ovat mustavalkoiset.

Viittaukset voi kirjoittaa joko suluissa tekstin sisään (kirjoittaja, ilmestymisvuosi, sivunumerot) tai viitenumeroinnilla. Numerointia käytettäessä viitetiedot tulee sijoittaa koko tekstin loppuun; ”Viittaukset” -luettelossa tarvittava informaatio: viitenumero, kirjoittaja, teoksen ilmestymisvuosi, sivunumerot. Huom. teoksen bibliografiset tiedot kirjoitetaan kirjallisuusluetteloon, ei viitteisiin. Tarkempia ohjeita yleisistä viittauskäytänteistä löytyy täältä: www.apastyle.org

Lähdeluettelo on liitettävä käsikirjoitukseen aina, jos tekstissä on viitattu lähteisiin. Silloinkin kun tekstissä ei ole suoraan viitattu lähteisiin olisi hyvä liittää luettelo aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta, josta lukija – usein ei juuri tämän alan ammattilainen – saa lisätietoja.

Lähdeluettelossa tulee mainita vain ne lähteet, joihin tekstissä viitataan. Luettelo laaditaan tekijän sukunimen tai tekijä puuttuessa teoksen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Kirjoittajan Sukunimi Etunimen alkukirjain (julkaisuvuosi) Teoksen nimi. Painopaikka: Kustantaja. Airaksinen, T. (1999) Minuuden rakentajat. Filosofinen kirja ihmisestä. Helsinki: Otava

Aikakauslehtiartikkelista ilmoita julkaisun nimi, lehden volyyminumero, lehden numero ja sivunumerot. Kokoelma-artikkeleista artikkelin nimi ensin, sitten teos ja sen julkaisutiedot normaaliin tapaan. Mainitse suomennoksista myös alkuteoksen nimi, ilmestymisvuosi ja kääntäjä.

Päivänsalo, V. (2010). Poliittis-rakenteellisen reiluuden rajat ja aktiivinen kohtuullisuus, Tiedepolitiikka 35(4), s. 7–16
[selitys artikkelin kirjoittajalle: 35=volyymi, 4=numero]

Internet-lähteet: Lähteestä merkitään mahdollinen tekijä, vuosi, dokumentin nimi, http-lähteen osoite (URL) sekä päivämäärä, jolloin artikkelin kirjoittaja on lukenut dokumentin.
HelsinkiMissio http://www.helsinkimissio.fi/?sid=337 Luettu 8.11.2010

Sähköinen julkaisu
Tiedepolitiikka-lehti julkaisee pääkirjoitukset ja kunkin lehden sisällysluettelot Tiedeliiton omilla www-sivulla osoitteessa www.tiedeliitto.net.
Lehden artikkelit ym. julkaistaan sähköisessä muodossa, ja ne ovat Edistyksellisen tiedeliiton jäsenille, painetun lehden ilmestyttyä, luettavissa Joural.fi -alustalla. Muille artikkelit tulevat avoimeksi vuoden viiveellä.  Artikkeleita voi vapaasti käyttää opetuksessa ja muuhun ei-kaupalliseen tarkoitukseen siten, että lähteenä mainitaan tekijä, artikkelin otsikko ja lehden nimi ja numero, sekä artikkelin URL-osoite kokonaisuudessaan. Kirjoittajalla on oikeus tallentaa artikkeli oman organisaationsa, esim. yliopiston, julkaisuarkistoon vuoden kuluttua julkaisusta. Hän voi käyttää kustantajan pdf-versiota.

Tekijällä on oikeus julkaista artikkeli (kustantajan pdf-muodossa) osana artikkeliväitöskirjaa tai -lisensiaatintyötä. Tekijä saa julkaista artikkelin myös sähköisessä julkaisuarkistossa vuoden viive- eli embargoajan kuluttua lehden ilmestymispäivästä, kunhan artikkelin alkuperäinen osoite mainitaan.

Artikkeleiden kirjoittajille lähetetään 5 vapaakappaletta Tiedepolitiikan numeroa, jossa artikkeli on ilmestynyt. Kirja-arvion ja katsauksen kirjoittajille 2 vapaakappaletta. Kirjoituspalkkioita ei makseta.

Julkaisijan ja kirjoittajien kanssa allekirjoitetaan kustannussopimus.

Epäselvyydet ja muutokset

Toimitus ottaa yhteyttä kirjoittajaan epäselvyyksien sattuessa tai jos käsikirjoitukseen ehdotetaan muutoksia. Kirjoittaja oikolukee palstavedokset ja vastaa näiltä osin tekstinoikeellisuudesta.

Yhteystiedot:

Päätoimittaja Kari Kuoppala, 0405057165, kari.kuoppala@tuni.fi

Pääsihteeri, taittaja Tuija Rimmi, p. 040 7283893, toimisto@tiedeliitto.net
tiedepolitiikka@tiedeliitto.net www.tiedeliitto.net

Edistyksellinen tiedeliitto ry/Tiedepolitiikka-lehti
Eerikinkatu 28, 5. krs
00180 HELSINKI

Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.