Kustannussopimus

KUSTANNUSSOPIMUS 

SOPIJAPUOLET

  • Edistyksellisen tiedeliitto ry:n aikakauslehti, Tiedepolitiikka-lehti, jota jäljempänä kutsutaan kustantajaksi.
  • Kirjoittaja/kirjoittajat, jota/ joita jäljempänä kutsutaan tekijäksi/tekijöiksi

SOPIMUKSEN

Sopimuksen kohteena on tekijän/ tekijöiden käsikirjoitus, jota jäljempänä kutsutaan teokseksi TEOS

Tekijä / tekijät vastaavat siitä, että hänellä / heillä on teokseen ja sen osiksi sisällytettyyn kuva-, taulukko- tms. aineistoon  täydellinen tekijänoikeus tai että tällaiseen aineistoon on hankittu julkaisuoikeus. Tekijä/tekijät takaavat, että kyseistä teosta ei ole aiemmin julkaistu missään.

Solmittu kustannussopimus koskee myös teoksen toista ja muita myöhempiä painoksia, sähköisiä versioita sekä muuta olemassa olevaa mediaa että myöhemmin kehitettyjä tiedon välityksen muotoja.

SOPIMUKSEN TARKOITUS:

Sopimus koskee artikkelin taloudellisia oikeuksia. Moraaliset oikeudet jäävät kirjoittajalle. 

Taloudellisilla oikeuksilla tarkoitetaan oikeutta julkaista artikkeli, graafisessa ja elektronisessa muodossa. Moraaliseen oikeuteen lukeutuu tekijän oikeus estää artikkelin sisällöllinen muuttaminen vastoin hänen tahtoaan, tekijän oikeus julkaista artikkeli muilla kielillä sekä oikeus käyttää artikkelia ja sen osia osana sellaista myöhempää teosta, joka poikkeaa selvästi tämän sopimuksen kohteesta tai jossa teoksen tieteellistä sisältöä on uudistettu siten, että kysymys ei ole saman artikkelin uudesta painoksesta. Uuden painoksen tai alkuperäisenkaltaisen version yhteydessä tulee viitata alkuperäiseen julkaisuun Tiedepolitiikkalehdessä ja merkitä kyseisen lehden vuosikerta-, numero- ja sivunumerotiedot. Tekijällä on oikeus rinnakkaisjulkaista kustantajan hyväksymä versio välittömästi hyväksynnän jälkeen. Kustantajalla on oikeus julkaista teos avoimesti saatavaksi puoli vuotta ilmestymisestä.  

TEOKSEN JULKAISEMINEN

Kustantaja määrää teoksen ulkoasun, painoksen, painopaikan ja sähköisen muodon toteutuksen. 

Kustantaja voi tehdä tekstiin tyylillisiä ja kielenhuolollisia muutoksia ja korjauksia. Kustantaja julkaisee teoksen sekä paperimuodossa, että sähköisesti. Sähköisessä muodossa julkaistava teos voidaan levittää kustantajan valitsemalla palvelimella tai muulla sähköisen muodon välitystavalla useiden kustantajien yhteisessä tietokannassa tai tietopankissa.

Tekijällä on oikeus rinnakkaisjulkaista kustantajan hyväksymä julkaisua edeltävä käsikirjoitus välittömästi hyväksynnän jälkeen. Kustantajalla on oikeus julkaista teos avoimesti saatavaksi puoli vuotta ilmestymisestä Creative Commons -lisenssillä CC BY. 

TEKIJÄNPALKKIO

Tekijälle/ tekijöille ei makseta palkkiota. Tekijät saavat kirjoittajakappaleita Tiedepolitiikka-lehdestä, jossa teos on julkaistu.  Yksi  (1) tekijäkappale.

UUDELLEENJULKAISEMINEN

Kustantajalla on oikeus uudelleenjulkaista teos painettuna, sähköisessä muodossa kustantajan valitsemissa palvelimissa, optisesti luettavassa levyssä tai muulla tavalla sähköisesti sekä usean kustantajan yhteisessä sähköisessä julkaisussa, tietokannassa tai tietopankissa.

Teoksen uudelleenjulkaisemisesta ei makseta palkkiota.

Kustantaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että tekijän/ tekijöiden nimi, hänen tekijänoikeutensa sekä teoksen alkuperäisen julkaisumuodon tiedot ilmenevät uudelleen julkaisun yhteydessä. 

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Tämä sopimus on voimassa kymmenen vuotta siitä lukien kun teos on viimeksi julkaistu jossakin tämän sopimuksen kattamassa julkaisumuodossa. Kustantajalla on kuitenkin sopimuksen voimassaolon päätyttyäkin oikeus uudelleenjulkaista teos tämän sopimuksenmukaisesti koko sen ajan, jonka teos on laillisesti suojattu.

ERIMIELISYYDET

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsittelee kustantajan kotipaikan käräjäoikeus, elleivät osapuolet yhdessä sovi sellaisesta välimiesmenettelystä, johon Tieteellisten seurain valtuuskunta määrää yhden välimiehen.

ALLEKIRJOITUS

Vakuutan, että teoksen muut kirjoittajat ovat tietoisia sopimuksen sisällöstä ja voin allekirjoittaa sopimuksen kaikkien kirjoittajien puolesta.