Strateginen tutkimus, mitä ja miksi?

Kirjoittajat

Avainsanat:

strateginen tutkimus, tieteensosiologia, strategian logiikka, Merton, Foucault

Abstrakti

Kirjoituksen aiheena on strateginen tutkimus – mitä se on ja miksi sitä tehdään? Aihetta tarkastellaan tieteen omasta näkökulmasta, toisin sanoen kirjoituksessa analysoidaan strategisen tutkimuksen vaikutuksia tutkimuksen kentällä. Analyysin muoto on mertonlainen tieteesosiologia. Sen mukaisesti huomio kiinnitetään tutkimuksenteon arvoihin ja normeihin tieteellisen toiminnan kentän rakenteina. Kirjoituksen jäsennys muodostuu strategista tutkimusta luonnehtivista yleisistä piirteistä. Näitä ovat ilmiöpohjaisuus, tiedon luotettavuus, monitieteisyys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Strategista tutkimusta verrataan kestävyystieteeseen ja eron tekemisessä hyödynnetään Michel Foucault’n ajatusta strategian logiikasta. Lopuksi aihetta katsotaan lyhyesti yhteiskunnan näkökulmasta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-09-07