”Oli kyllä ajatuksena, että suorittais sitten sitä töiden ohella loppuun”

Ikuisten opiskelijoiden taustat ja opintojen venymisen syyt

Kirjoittajat

Avainsanat:

korkeakouluopiskelu, koulutuspolitiikka, opintojen kesto, opintojen pitkittyminen

Abstrakti

Artikkelissa tarkastelemme yliopistossa vähintään kymmenen vuotta kirjoilla olleita eli "ikuisia opiskelijoita". Kysymme, miten taustaan ja elämäntilanteeseen liittyvät tekijät ovat yhteydessä opintojen pitkittymiseen. Tutkimuksessa on  hyödynnetty rekisteripohjaista ja haastatteluihin pohjautuvia aineistoja. Teoreettisena viitekehyksenä käytämme Vincent Tinton integraatioteoriaa. Opintojen pitkittymisen riskitekijöitä olivat opintojen varhainen aloitusikä, vanhempien pienituloisuus, generalistialalla opiskelu, perheellisyys ja hyväpalkkaiseen työhön päätyminen jo opiskeluaikana. Aineistoista löysimme neljä ikuisten opiskelijoiden profiilia: jumiutuneet, pitkittynyttä nuoruutta viettävät, perheelliset ja urakeskeiset. Kaikilla opiskelun haasteita määritti rakenteellisten seikkojen ohella myös opiskelijoiden aikaisempi elämänhistoria ja elämäntilanteet.