Digi & dialogi

Laadullinen tutkimus uskonnonopettajaopiskelijoiden käsityksistä tulevaisuuden osaamisesta

  • Kaisa Viinikka Itä-Suomen yliopisto
Avainsanat: kompetenssi, opettajankoulutus, opettajuus, osaaminen, uskonnonpedagogiikka

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan uskonnonopettajaopiskelijoiden käsityksiä uskonnonopettajalta tulevaisuudessa edellytettävästä osaamisesta. Aineisto sisältää kahdeksan uskonnonopettajaksi opiskelevan haastattelun ja 74 kyselyvastausta. Teorialähtöistä sisällönanalyysia tutkimuksessa ohjasi Moniulotteisen opettajan osaamisen (MAP) -mallin viisi opettajan osaamisalueiden ulottuvuutta. Opetuksen ja oppimisen tietoperustaan liittyvänä uskonnonopettajaopiskelijat korostivat tulevaisuudessa opettajan uskontotieteellisten sisältöjen hallintaa, lukutaitoja ja digi- osaamista. Kognitiivisina taitoina nousivat esiin kriittinen ajattelu ja luovuus. Sosiaalisista taidoista opiskelijat korostivat erityisesti dialogia ja moninaisuuden huomioimisen kykyä. Uskonnonopettajaopiskelijat määrittivät opettajan persoonallisiksi orientaatioiksi helposti lähestyttävyyden, avoimuuden ja joustavuuden. Sen sijaan opettajan ammatilliseen hyvinvointiin liittyviä käsityksiä opiskelijoilla ei ollut.

 

The article examined the perceptions of religious education (RE) student teachers about the competence requirements of a teacher in the future. The data includes eight interviews and 74 surveys. Theory-oriented content analysis was guided by the five dimensions of the teacher's competence areas of the research-based A Multidimensional Adapted Process Model of Teaching. In relation to the knowledge base of teaching and learning, RE student teachers emphasised the teacher's mastery of religious studies, literacy skills and digital competence. Critical thinking and creativity emerged as cognitive skills. Regarding social skills, the students highlighted particularly dialogue and consideration of diversity in teaching. The student teachers defined approachability, openness and flexibility as the RE teacher's personal orientations. On the other hand, the students had not perceptions related to teacher’s professional well-being.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 12, 2022
Viittaaminen
Viinikka, K. (2022). Digi & dialogi: Laadullinen tutkimus uskonnonopettajaopiskelijoiden käsityksistä tulevaisuuden osaamisesta. Uskonto, katsomus ja kasvatus, 2(2), 56–74. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ukk/article/view/115233