Yleisen kirjaston aineistonvalintapalaveri tiedon jakamisen ja rakentamisen paikkana

  • Marjut Pohjalainen

Abstrakti

Artikkeli käsittelee kirjaston aineistonvalintapalaveria tiedon jakamisen ja tiedonrakentamisen näkökulmasta. Aineistonvalintapalaverin ensisijainen tehtävä on valita aineistoa kirjaston kokoelmiin. Tiedon jakaminen ja uuden tiedon luominen ovat toiminnan sivutuote. Aineistonvalintapalaveria peilataan Nonakan ja Takeuchin (1995) luomaan organisaation tiedonluonnin prosessimalliin. Tutkimusmenetelmä on etnografinen.Tutkimuksen empiirinen aineisto koottiin videoimalla viisi aineistonvalintapalaveria. Valintapalavereihin osallistui aineiston valinnasta vastuussa olevia kirjastonhoitajia, kirjastovirkailijoita ja mediasihteeri. Valintapalavereissa valittiin vapaasti keskustellen kirjastoyksikköön aineistoa kustantajien luetteloiden tai kirjaston omien listojen pohjalta. Empiirisen aineiston pohjalta voidaan todeta, että kirjastonhoitajat käyttävät aineistonvalinnassa paljon kokemukseen perustuvaa tietoa. Valittava aineisto on sytykkeenä ja inspiraationa ajattelulle ja hiljaisen tiedon artikuloinnille. Sytykkeiden pohjalta kirjastonhoitajat rakentavat vuorovaikutuksessa uusia aineistonvalintaan liittyviä tulkintoja ja näkemyksiä. Aineistonvalintapalaverissa esitettyjä näkemyksiä, päätöksiä, linjauksia ja uusia käytänteitä ei kuitenkaan systemaattisesti kirjattu ja dokumentoitu ja viestitty koko organisaatioon. Tiedon luomisen prosessimalli on käyttökelpoinen malli tarkastella kirjaston käytännön tietotyötä tietojohtamisen näkökulmasta. Malli auttaa näkemään ja ymmärtämään kollektiivista tiedonrakentamista ja sen luonnetta.
Julkaistu
2014-10-28
Viittaaminen
Pohjalainen, M. (2014). Yleisen kirjaston aineistonvalintapalaveri tiedon jakamisen ja rakentamisen paikkana. Informaatiotutkimus, 33(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/48135
Osasto
Artikkelit