Käsikirjoitukset

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
 • Kirjoitusta ei ole aikaisemmin julkaistu. Se ei ole myöskään arvioitavana missään toisessa lehdessä (jos näin on, se selitetään päätoimittajalle kommenteissa).
 • Lähetettävä tiedosto on jossakin seuraavista tiedostomuodoista: Microsoft Word, OpenOffice tai RTF.
 • Lähteiden pysyvä URL-osoite on merkitty niihin lähteisiin, joihin se on mahdollista merkitä.
 • Teksti on kirjoitettu fonttikoolla 12 ja rivinvälillä 1,5. Korostukset on kursiivilla.
 • Kaikki kuvat, kuviot ja taulukot on sijoitettu tekstiin ja lisäksi ne ovat mukana erillisinä kuvatiedostoina.
 • Julkaisu noudattaa kirjoittajaohjeiden tyyli- ja bibliografisia sääntöjä.

Kirjoittajan ohjeet

Julkaisuluokat

Informaatiotutkimus julkaisee tieteenalansa ja siihen läheisesti liittyvien tieteenalojen kirjoituksia. Julkaistavat kirjoitukset voivat olla esimerkiksi (opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutiedonkeruussa käytettävät julkaisutyyppiluokitukset):

 • artikkeleita (A1/A2)
 • katsauksia (B1)
 • haastatteluja (B1)
 • keskustelua (B1)
 • raportteja (B1)
 • kirjallisuusesittelyjä ja -arviointeja (B1)
 • Informaatiotutkimuksen yhdistyksen toimintaa esitteleviä kirjoituksia (B1)
 • informaatiotutkimuksen väitöskirja- ja lisensiaatintutkielmatiivistelmiä (B1)
 • uutisia alan tieteellisistä kokouksista ja uudesta kirjallisuudesta (B1)

Julkaisukielet

Lehti julkaisee kirjoituksia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Artikkeleissa ja artikkelinomaisissa katsauksissa tulee olla englanninkielinen abstrakti (max. 150 sanaa). Englanti voi olla amerikan- tai brittienglantia, mutta valittua muotoa on noudatettava johdonmukaisesti läpi tekstin. Lehti ei tarjoa käännös- eikä kielenhuoltopalveluita.

Julkaisun rakenne

Artikkelien alkuun sijoitetaan abstrakti ja kirjoittajan tiedot (nimi, sähköpostiosoite, mahdollinen affiliaatio ja mahdollinen ORCID-tunnus).

Kirjoitusten suositeltava pituus (mukaan lukien abstrakti) on noin 5 000 sanaa, mutta toimitukselle voi tarjota myös laajempia käsikirjoituksia. Tarvittaessa toimituskunta voi pyytää lyhentämään kirjoitusta.

Valmiit käsikirjoitukset lähetetään lehden OJS-järjestelmän kautta. Tekstistä toimitetaan arviointiin muotoiltu versio:

 • fonttikoko 12
 • riviväli 1,5
 • otsikkotasot selkeästi merkittynä:
  • otsikko 1: fonttikoko 16 bold
  • otsikko 2: fonttikoko 14 bold
  • otsikko 3: fonttikoko 12 bold
 • teksti muotoiltuna, käyttäen kursivointeja, sisennyksiä yms.
 • taulukot paikoilleen sijoitettuina
 • kuvat ja kaaviot myös erillisinä JPEG- tai PNG -kuvatiedostoina siten, että tiedoston levein sivu on 2 000 px
 • taulukoiden ja kuvioiden maksimileveys on 14 cm

Käsikirjoitusten yhteydessä tulee toimittaa myös tarvittavat metatiedot:

 • kirjoittajien yhteystiedot (sähköpostiosoite, taustaorganisaatio) ja mahdollinen ORCID-tunnus (tunnuksesta ks. myös tutkijatunniste.fi).
 • noin 4–8 kirjoituksen sisältöä kuvaavaa asiasanaa, mielellään YSO-ontologiasta (jos YSO:sta ei löydy sopivaa, suosittelemme laatimaan asiasanaehdotuksen ja näin huolehtimaan alamme ajantasaisen käsitteistön kattavasta sisältymisestä YSO:ssa)

Viittaukset ja lähdeluettelo

Viitteet merkitään tekstiin nimi-vuosi-viittein, esimerkiksi (Crane 1972, 25).

Kirjallisuusluettelo laaditaan tekijän tai tekijöiden nimen (tarpeen vaatiessa yhteisönimen tai julkaisun nimen) mukaiseen aakkosjärjestykseen. Kirjallisuusviitteiden laadinnassa on hyvä noudattaa APA:n lähdeviitekäytäntöä.

Sähköisessä muodossa saatavissa olevista lähteistä on mainittava osoite, josta kyseessä oleva lähde löytyy. Mikäli lähteelle on tarjolla useita osoitteita, on hyvä käyttää nk. pysyviä osoitteita ja tunnisteita, kuten DOI, handle tai URN. Myös tavanomainen verkko-osoite käy lähdeviitteeseen, mikäli pysyvää osoitetta ei ole saatavissa. Tavanomaista verkko-osoitetta käytettäessä viitteeseen merkitään myös se päivämäärä, jolloin käytetyt tiedot ovat olleet ko. osoitteessa luettavissa.

Esimerkkejä verkko-osoitteista:

Aineistojen taittovaiheessa DOI-tunnisteet linkitetään lähteisiin käyttäen oaDOI -palvelua, joka ohjaa lukijan lähteen vapaasti saatavissa olevaan versioon, mikäli lähde on tallennettu esimerkiksi julkaisuarkistoon. Mikäli DOI-tunnistetta ei ole käytettävissä, linkitys tehdään suoraan käsikirjoituksessa ilmoitettuun verkko-osoitteeseen.

Mikäli kirjoitustyössä on käytetty apuna viitteidenhallintatyökalua, kuten Refworks, Mendeley tai Zotero, toimitustyötä nopeuttaa, jos viitteet lähetetään tekstin lopullisen version ohessa taittoon viitteidenhallintaohjelman siirtotiedostona. Sopivia tiedostomuotoja ovat BibTeX, RIS tai Endnote XML.

Vertaisarvioinnista

Artikkelit käyvät läpi anonyymin vertaisarvioinnin. Muut juttutyypit hyväksyy päätoimittaja yhdessä toimituskunnan kanssa. Tarvittaessa se käyttää toimituskunnan ulkopuolista asiantuntija-apua.

Vertaisarviointiprosessissa tarkastellaan aineiston kattavuutta ja teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla.

Vertaisarvioijia on kullekin käsikirjoitukselle kaksi tai useampi. Arvioijien valinnassa painotetaan kulloisenkin käsikirjoituksen aiheen ja menetelmän tuntemusta. Arvioijat ovat toimituskunnan ulkopuolisia ja yleensä informaatiotutkimuksen alalta väitelleitä asiantuntijoita. Yksi arvioijista voi käsikirjoituksen sisällön tai menetelmän erityisesti niin vaatiessa olla myös muun tieteenalan asiantuntija tai tulla toimituskunnasta.

Aikaa vertaisarvioitavan käsikirjoituksen vastaanottamisesta arvion toimittamiseen kirjoittajille kuluu korkeintaan seitsemän viikkoa.

Lehdellä on käytössä Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) myöntämä vertaisarviointitunnus. Lehti on toiminnassaan sitoutunut noudattamaan Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjetta (PDF) ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen (PDF) mukaisia periaatteita.

Lehti tallentaa säännöllisesti itselleen (paperilla tai sähköisessä muodossa) kaikkien vertaisarvioitavaksi hyväksyttyjen käsikirjoitusten osalta arviointiprosessia koskevat keskeiset tiedot ja asiakirjat: Vertaisarvioitujen mutta hylättyjen käsikirjoitusten osalta tallennetaan julkaisuehdotuksessa mainitut tekijöiden nimet ja käsikirjoituksen otsikko sekä arvioijien nimet. Julkaistujen käsikirjoitusten osalta tallennetaan vähintään tekijöiden julkaisuehdotus, arvioijien lähettämät lausunnot ja toimituksen tekijöille lähettämät julkaisemista koskevat päätökset.

Tallennetut tiedot eivät ole julkisia, eikä niitä raportoida säännöllisesti TSV:lle. Lehti on sitoutunut kuitenkin tarvittaessa toimittamaan yksittäisen artikkelin vertaisarviointia koskevat tiedot ja asiakirjat TSV:lle tai TENK:lle.

Arvioinnin jälkeen

Taitettavaksi tulee toimittaa vain lopullisia ja oikoluettuja tekstejä. Ennen hyväksyttyjen artikkelien julkaisemista kirjoittajien tulee sitoutua noudattamaan tekijänoikeuksia koskevaa keskinäistä sopimusta.

Myönteisen julkaisupäätöksen jälkeen toimitussihteeri taittaa käsikirjoituksen ja toimittaa sen kirjoittajille oikoluettavaksi. Oikoluku tulee tehdä mahdollisimman pian. Mahdolliset korjausesitykset on palautettava mahdollisimman pian toimitussihteerille.

Ohje arvioijalle

Arvioinnit tulee toimittaa päätoimittajalle kuukauden kuluessa käsikirjoituksen vastaanottamisesta. Lausunnoissa ilmaistaan yleinen arvio artikkelista ja esitetään korjaus- ja parannusehdotuksia tai hylätään artikkeli.

Päätoimittaja tarkastaa ehdotetut muutokset ja niiden toteutuksen, ja tarvittaessa toimittaa käsikirjoituksen uudelleenarvioitavaksi.

Toimituskunnan jäsenten kirjoittamat julkaisut

Myös toimituskuntaan kuuluvat voivat tarjota kirjoituksia lehteen, mutta päätoimittaja ei voi toimia vertaisarvioitavan artikkelin (A1/A2) kirjoittajana. Toimituskuntaan kuuluvien kirjoitukset käyvät läpi normaalin arvioinnin, mutta kirjoittajansa toimituskeskusteluista poissulkien.

Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.