Käsikirjoitukset

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
 • Bidraget har aldrig publicerats tidigare. Det är inte heller under övervägande hos en annan tidskrift (om så är fallet förklaras det i Kommentarer till redaktören).
 • Den insända filen för bidraget är i något av filformaten OpenOffice, Microsoft Word eller RTF.
 • URL:er har angivits för de referenser där det är möjligt.
 • Texten är satt med enkelt radavstånd, använder 12 punkters typsnittsstorlek, kursiverad text istället för understruken (utom när det gäller URL:er). Alla illustrationer, figurer och tabeller är också inbäddade i texten och inte förlagda till slutet.
 • Texten följer de stilmässiga och bibliografiska regler som beskrivs i Riktlinjer för författare.

Kirjoittajan ohjeet

Informaatiotutkimus julkaisee tieteenalansa ja siihen läheisesti liittyvien tieteenalojen kirjoituksia. Julkaistavat kirjoitukset voivat olla esimerkiksi (suluissa opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutiedonkeruussa käytettävät julkaisutyyppiluokitukset):

 • artikkeleita (A1/A2)
 • katsauksia (B1)
 • haastatteluja (B1)
 • keskustelua (B1)
 • raportteja (B1)
 • kirjallisuusesittelyjä ja -arviointeja (B1)
 • Informaatiotutkimuksen yhdistyksen toimintaa esitteleviä kirjoituksia (B1)
 • informaatiotutkimuksen väitöskirja- ja lisensiaatintutkielmatiivistelmiä (B1)
 • uutisia alan tieteellisistä kokouksista ja uudesta kirjallisuudesta (B1)

Lehti julkaisee kirjoituksia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Artikkeleissa ja artikkelinomaisissa katsauksissa tulee olla englanninkielinen abstrakti (max. 150 sanaa). Englanti voi olla amerikan- tai brittienglantia, mutta valittua muotoa on noudatettava johdonmukaisesti läpi tekstin. Lehti ei tarjoa käännös- eikä kielenhuoltopalveluita.

Lehdessä julkaistut artikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin. Muut juttutyypit hyväksyy päätoimittaja yhdessä toimituskunnan kanssa ja tarvittaessa käyttää toimituskunnan ulkopuolista asiantuntija-apua.

Myös toimituskuntaan kuuluvat voivat tarjota kirjoituksia lehteen, mutta päätoimittaja ei voi toimia vertaisarvioitavan artikkelin (A1/A2) kirjoittajana. Toimituskuntaan kuuluvien kirjoitukset käyvät läpi normaalin arvioinnin, mutta kirjoittajansa toimituskeskusteluista poissulkien.

Artikkelien alkuun sijoitetaan abstrakti ja kirjoittajan tiedot (nimi, sähköpostiosoite, mahd. affiliaatio ja mahd. ORCID-tunnus). Kirjoitusten suositeltava pituus (mukaanlukien abstrakti) on noin 5000 sanaa, mutta toimitukselle voi tarjota myös laajempia käsikirjoituksia. Tarvittaessa toimituskunta voi pyytää lyhentämään kirjoitusta.

Valmiit käsikirjoitukset voi lähettää joko lehden OJS-järjestelmän kautta tai sähköpostin liitetiedostona päätoimittajalle (mikael.laakso (at) hanken.fi). Tekstistä toimitetaan arviointiin muotoiltu versio sekä arvioinnin jälkeen kaksi versiota:

Muotoilematon versio

 • fonttikoko 12, riviväli 1,5
 • ei tavutuksia tai muita muotoiluja
 • pää- ja väliotsikot kirjoitettuna tavanomaisesti, ei esim. suuraakkosin tai alleviivattuna
 • taulukoiden ja kuvioiden sijainti merkittyinä tekstiin
 • taulukot ja kuviot erillisinä tiedostoina

Muotoiltu versio

 • fonttikoko 12, riviväli 1,5
 • teksti muotoiltuna, käyttäen kursivointeja, sisennyksiä yms.
 • taulukot paikoilleen sijoitettuina
 • kuvat ja kaaviot erillisinä JPEG tai PNG -kuvatiedostoina siten, että tiedoston levein sivu on 2000 px.
 • taulukoiden ja kuvioiden maksimileveys on 14 cm

Käsikirjoitusten yhteydessä tulee toimittaa myös tarvittavat metatiedot:

 • kirjoittajien yhteystiedot (sähköpostiosoite, taustaorganisaatio) ja mahd. ORCID-tunnus
 • noin 4-8 kirjoituksen sisältöä kuvaavaa asiasanaa, mielellään YSO-ontologiasta (Jos YSO:sta ei löydy sopivaa, suosittelemme laatimaan asiasanaehdotuksen ja näin huolehtimaan alamme ajantasaisen käsitteistön kattavasta sisältymisestä YSO:ssa.)

Lisäksi toivomme metatietoihin kirjoittajien kansainvälistä ORCID-tunnusta (tunnuksesta ks. myös tutkijatunniste.fi).

Viittauskäytännöstä

Viitteet merkitään tekstiin nimi-vuosi -viittein, esimerkiksi (Crane 1972, 25).

Kirjallisuusluettelo laaditaan tekijän tai tekijöiden nimen (tarpeen vaatiessa yhteisönimen tai julkaisun nimen) mukaiseen aakkosjärjestykseen. Kirjallisuusviitteiden laadinnassa on hyvä noudattaa APA:n lähdeviitekäytäntöä.

Sähköisessä muodossa saatavissa olevista lähteistä on mainittava osoite, josta kyseessä oleva lähde löytyy. Mikäli lähteelle on tarjolla useita osoitteita, on hyvä käyttää nk. pysyviä osoitteita ja tunnisteita, kuten DOI, handle tai URN. Myös tavanomainen verkko-osoite käy lähdeviitteeseen, mikäli pysyvää osoitetta ei ole saatavissa. Tavanomaista verkko-osoitetta käytettäessä viitteeseen merkitään myös se päivämäärä, jolloin käytetyt tiedot ovat olleet ko. osoitteessa luettavissa.

Esimerkkejä verkko-osoitteista:

Aineistojen taittovaiheessa DOI-tunnisteet linkitetään lähteisiin käyttäen oaDOI -palvelua, joka ohjaa lukijan lähteen vapaasti saatavissa olevaan versioon, mikäli lähde on tallennettu esimerkiksi julkaisuarkistoon. Mikäli DOI-tunnistetta ei ole käytettävissä, linkitys tehdään suoraan käsikirjoituksessa ilmoitettuun verkko-osoitteeseen.

Mikäli kirjoitustyössä on käytetty apuna viitteidenhallintatyökalua, kuten Refworks, Mendeley tai Zotero, toimitustyötä nopeuttaa jos viitteet lähetetään tekstin lopullisen version ohessa taittoon viitteidenhallintaohjelman siirtotiedostona. Sopivia tiedostomuotoja ovat BibTeX, RIS tai Endnote XML.

Tutkimusdatasta

Informaatiotutkimus-lehti suosittelee, että kirjoittajat noudattavat tutkimusdatansa hallinnassa reilun datan FAIR-periaatetta (findable, accessible, interoperable, reusable) ja mikäli datansa luonne ja tutkimusprosessin vaihe sen sallivat, niin avaavat datansa käyttäen esim. AVAA-palvelua. Vähintään metatietojen tulisi olla avoimia, ja niitä voi tuottaa ja julkaista Etsin-palvelussa.

Informaatiotutkimuksen alalla erityisen suositeltavia ja myös neuvontapalveluja tarjoavia kotimaisia pitkäaikaissäilyttämisen ja avaamisen mahdollistavia tahoja ovat Tietoarkisto (FSD) ja Kielipankki.

FSD:n sivuilta löytyy ohjeita, miten viitataan dataan tekstin sisällä, taulukoiden ja kuvioiden yhteydessä ja kirjallisuusluettelossa.

Vertaisarvioinnista

Artikkelit käyvät läpi anonyymin vertaisarvioinnin.

Vertaisarviointiprosessissa tarkastellaan aineiston kattavuutta ja teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla.

Vertaisarvioijia on kullekin käsikirjoitukselle kaksi tai useampi. Arvioijien valinnassa painotetaan kulloisenkin käsikirjoituksen aiheen ja menetelmän tuntemusta. Arvioijat ovat toimituskunnan ulkopuolisia ja yleensä informaatiotutkimuksen alalta väitelleitä asiantuntijoita. Yksi arvioijista voi käsikirjoituksen sisällön tai menetelmän erityisesti niin vaatiessa olla myös muun tieteenalan asiantuntija tai tulla toimituskunnasta.

Arvioinnit tulee toimittaa päätoimittajalle kuukauden kuluessa käsikirjoituksen vastaanottamisesta. Lausunnoissa ilmaistaan yleinen arvio artikkelista ja esitetään korjaus- ja parannusehdotuksia tai hylätään artikkeli. Päätoimittaja tarkastaa ehdotetut muutokset ja niiden toteutuksen, ja tarvittaessa toimittaa käsikirjoituksen uudelleenarvioitavaksi. Aikaa vertaisarvioitavan käsikirjoituksen vastaanottamisesta arvion toimittamiseen kirjoittajille kuluu korkeintaan seitsemän viikkoa.

Myönteisen julkaisupäätöksen jälkeen toimitussihteeri taittaa käsikirjoituksen ja toimittaa sen kirjoittajille oikoluettavaksi.

Lehdellä on käytössä Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) myöntämä vertaisarviointitunnus. Lehti on toiminnassaan sitoutunut noudattamaan Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjetta (PDF) ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen (PDF) mukaisia periaatteita.

Lehti tallentaa säännöllisesti itselleen (paperilla tai sähköisessä muodossa) kaikkien vertaisarvioitavaksi hyväksyttyjen käsikirjoitusten osalta arviointiprosessia koskevat keskeiset tiedot ja asiakirjat: Vertaisarvioitujen mutta hylättyjen käsikirjoitusten osalta tallennetaan julkaisuehdotuksessa mainitut tekijöiden nimet ja käsikirjoituksen otsikko sekä arvioijien nimet. Julkaistujen käsikirjoitusten osalta tallennetaan vähintään tekijöiden julkaisuehdotus, arvioijien lähettämät lausunnot ja toimituksen tekijöille lähettämät julkaisemista koskevat päätökset.

Tallennetut tiedot eivät ole julkisia, eikä niitä raportoida säännöllisesti TSV:lle. Lehti on sitoutunut kuitenkin tarvittaessa toimittamaan yksittäisen artikkelin vertaisarviointia koskevat tiedot ja asiakirjat TSV:lle tai TENK:lle.

Arvioinnin jälkeen

Taitettavaksi tulee toimittaa vain lopullisia ja oikoluettuja tekstejä. Ennen hyväksyttyjen artikkelien julkaisemista kirjoittajien tulee sitoutua noudattamaan tekijänoikeuksia koskevaa keskinäistä sopimusta. Ennen kirjoitusten julkaisemista kirjoittajille lähetetään yksi oikovedos, joka on korjattuna palautettava mahdollisimman pian toimitussihteerille.

Yhteystiedot

Informaatiotutkimuksen yhdistys ry
33014 Tampereen yliopisto

Mikael Laakso
Päätoimittaja 
mikael.laakso (at) hanken.fi

Harri Ollikainen
Toimitussihteeri
harri.ollikainen (at) protonmail.com

Matti Lassila
Tekninen asiantuntija
matti.lassila (at) gmail.com

Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.