Tietoa julkaisusta

Informaatiotutkimus (vuoteen 1995 Kirjastotiede ja informatiikka) on Informaatiotutkimuksen yhdistyksen kustantama tieteellinen aikakausjulkaisu, joka on ilmestynyt vuodesta 1981 lähtien. Lehti julkaisee tieteenalaansa ja siihen läheisesti liittyvien tieteenalojen kirjoituksia kuten artikkeleita, katsauksia, kirjallisuusesittelyitä ja -arviointeja sekä tiivistelmiä opinnäytteistä. Informaatiotutkimus on alan ainoa suomalainen vertaisarvioitu tieteellinen aikakausjulkaisu. Lehti ei peri kirjoittajamaksuja.

Vuodesta 2008 lähtien Informaatiotutkimus on ilmestynyt sekä avoimena verkkojulkaisuna että painettuna vuosikirjana. Vuodesta 2018 lähtien lehti ilmestyy yksinomaan verkkojulkaisuna. Lehden koko aineisto vuodesta 1981 lähtien on avoimesti saatavissa verkkojulkaisussa.

 • ISSN 1797-9129 (Verkkojulkaisu)
 • ISSN 1797-9137 (Painettu julkaisu)

Lehden toiminnan mahdollistavat Informaatiotutkimuksen yhdistyksen jäsen- ja kannatusmaksut sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) kautta ohjautuva opetus- ja kulttuuriministeriön tuki. Em. tahojen taloudellisen tuen ja palveluiden (ml. seminaaritoiminta) lisäksi lehti hyötyy Suomen tiedekustantajien liitto ry:n tarjoamista ohjeistuksista ja koulutuksista.

Lehti on rekisteröity luetettavien tieteellisten open access -lehtien DOAJ-hakemistoon.

Toimitus

 • Päätoimittaja: KTT Mikael Laakso (Universitetslektor, Företagsledning och informationsbehandling, Hanken)
 • Toimitussihteeri: FM Harri Ollikainen (Tietoasiantuntija, Taideyliopiston kirjasto)

Toimituskunta

 • FT Heidi Enwald (Yliopistonlehtori, Informaatiotutkimus, Oulun yliopisto)
 • PD Kristina Eriksson-Backa (Universitetslärare, Informationsvetenskap, Åbo Akademi)
 • FT Noora Hirvonen (Tutkijatohtori, Informaatiotutkimus, Oulun yliopisto)
 • PD Isto Huvila (Professori, Institutionen för ABM, Uppsala universitet)
 • FT Sanna Kumpulainen (Tutkijatohtori, Informaatiotutkimus, Tampereen yliopisto)
 • YTT Susanna Nykyri (Päällikkö, avoimen tieteen palvelut, Tampereen yliopiston kirjasto)
 • YTT Reijo Savolainen (Professori emeritus, Informaatiotutkimus, Tampereen yliopisto)

Informaatiotutkimus julkaisee tieteenalansa ja siihen läheisesti liittyvien tieteenalojen kirjoituksia. Julkaistavat kirjoitukset voivat olla esimerkiksi (suluissa opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutiedonkeruussa käytettävät julkaisutyyppiluokitukset):

 • artikkeleita (A1/A2)
 • katsauksia (B1)
 • haastatteluja (B1)
 • keskustelua (B1)
 • raportteja (B1)
 • kirjallisuusesittelyjä ja -arviointeja (B1)
 • Informaatiotutkimuksen yhdistyksen toimintaa esitteleviä kirjoituksia (B1)
 • informaatiotutkimuksen väitöskirja- ja lisensiaatintutkielmatiivistelmiä (B1)
 • uutisia alan tieteellisistä kokouksista ja uudesta kirjallisuudesta (B1)

Lehti julkaisee kirjoituksia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Artikkeleissa ja artikkelinomaisissa katsauksissa tulee olla englanninkielinen abstrakti (max. 150 sanaa). Englanti voi olla amerikan- tai brittienglantia, mutta valittua muotoa on noudatettava johdonmukaisesti läpi tekstin. Lehti ei tarjoa käännös- eikä kielenhuoltopalveluita.

Lehdessä julkaistut artikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin. Muut kirjoitustyypit hyväksyy päätoimittaja yhdessä toimituskunnan kanssa ja tarvittaessa käyttää toimituskunnan ulkopuolista asiantuntija-apua.

Myös toimituskuntaan kuuluvat voivat tarjota kirjoituksia lehteen, mutta päätoimittaja ei voi toimia vertaisarvioitavan artikkelin (A1/A2) kirjoittajana.Toimituskuntaan kuuluvien kirjoitukset käyvät läpi normaalin arvioinnin, mutta kirjoittajansa toimituskeskusteluista poissulkien.

Artikkelien alkuun sijoitetaan abstrakti ja kirjoittajan tiedot (nimi, sähköpostiosoite, mahd. affiliaatio ja mahd. ORCID-tunnus). Kirjoitusten suositeltava pituus (mukaanlukien abstrakti) on noin 5000 sanaa, mutta toimitukselle voi tarjota myös laajempia käsikirjoituksia. Tarvittaessa toimituskunta voi pyytää lyhentämään kirjoitusta.

Valmiit käsikirjoitukset voi lähettää joko lehden OJS-järjestelmän kautta tai sähköpostin liitetiedostona päätoimittajalle (mikael.laakso (at) hanken.fi). Tekstistä toimitetaan arviointiin muotoiltu versio sekä arvioinnin jälkeen kaksi versiota, muotoilematon ja muotoiltu versio.

Tutkimusdatasta

Informaatiotutkimus-lehti suosittelee, että kirjoittajat noudattavat tutkimusdatansa hallinnassa reilun datan FAIR-periaatetta (findable, accessible, interoperable, reusable) ja mikäli datansa luonne ja tutkimusprosessin vaihe sen sallivat, niin avaavat datansa käyttäen esim. Suomen Akatemian suosittelemia avoimen tieteen kansallisia palveluita. Vähintään metatietojen tulisi olla avoimia, ja niitä voi tuottaa ja julkaista Etsin-palvelussa.

Informaatiotutkimuksen alalla erityisen suositeltavia ja myös neuvontapalveluja tarjoavia kotimaisia pitkäaikaissäilyttämisen ja avaamisen mahdollistavia tahoja ovat Tietoarkisto (FSD) ja Kielipankki.

FSD:n sivuilta löytyy ohjeita, miten viitataan dataan tekstin sisällä, taulukoiden ja kuvioiden yhteydessä ja kirjallisuusluettelossa.

Vertaisarvioinnista

Artikkelit käyvät läpi anonyymin vertaisarvioinnin.

Vertaisarviointiprosessissa tarkastellaan aineiston kattavuutta ja teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla.

Vertaisarvioijia on kullekin käsikirjoitukselle kaksi tai useampi. Arvioijien valinnassa painotetaan kulloisenkin käsikirjoituksen aiheen ja menetelmän tuntemusta. Arvioijat ovat toimituskunnan ulkopuolisia ja yleensä informaatiotutkimuksen alalta väitelleitä asiantuntijoita. Yksi arvioijista voi käsikirjoituksen sisällön tai menetelmän erityisesti niin vaatiessa olla myös muun tieteenalan asiantuntija tai tulla toimituskunnasta.

Arvioinnit tulee toimittaa päätoimittajalle kuukauden kuluessa käsikirjoituksen vastaanottamisesta. Lausunnoissa ilmaistaan yleinen arvio artikkelista ja esitetään korjaus- ja parannusehdotuksia tai hylätään artikkeli. Päätoimittaja tarkastaa ehdotetut muutokset ja niiden toteutuksen, ja tarvittaessa toimittaa käsikirjoituksen uudelleenarvioitavaksi. Aikaa vertaisarvioitavan käsikirjoituksen vastaanottamisesta arvion toimittamiseen kirjoittajille kuluu korkeintaan seitsemän viikkoa.

Myönteisen julkaisupäätöksen jälkeen toimitussihteeri taittaa käsikirjoituksen ja toimittaa sen kirjoittajille oikoluettavaksi.

Lehdellä on käytössä Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) myöntämä vertaisarviointitunnus. Lehti on toiminnassaan sitoutunut noudattamaan Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjetta ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen (PDF) mukaisia periaatteita.

Lehti tallentaa säännöllisesti itselleen (paperilla tai sähköisessä muodossa) kaikkien vertaisarvioitavaksi hyväksyttyjen käsikirjoitusten osalta arviointiprosessia koskevat keskeiset tiedot ja asiakirjat: Vertaisarvioitujen mutta hylättyjen käsikirjoitusten osalta tallennetaan julkaisuehdotuksessa mainitut tekijöiden nimet ja käsikirjoituksen otsikko sekä arvioijien nimet. Julkaistujen käsikirjoitusten osalta tallennetaan vähintään tekijöiden julkaisuehdotus, arvioijien lähettämät lausunnot ja toimituksen tekijöille lähettämät julkaisemista koskevat päätökset.

Tallennetut tiedot eivät ole julkisia, eikä niitä raportoida säännöllisesti TSV:lle. Lehti on sitoutunut kuitenkin tarvittaessa toimittamaan yksittäisen artikkelin vertaisarviointia koskevat tiedot ja asiakirjat TSV:lle tai TENK:lle.

Yhteystiedot

Informaatiotutkimuksen yhdistys ry
33014 Tampereen yliopisto

Mikael Laakso
Päätoimittaja 
mikael.laakso (at) hanken.fi

Harri Ollikainen
Toimitussihteeri
harri.ollikainen (at) protonmail.com

Matti Lassila
Tekninen asiantuntija
matti.lassila (at) gmail.com