Terrori-isku tiedontarpeiden virittäjänä: Turun puukotusten aiheuttamat tiedontarpeet

Avainsanat: tiedontarve [http://www.yso.fi/onto/yso/p2963], tiedonhankinta [http://www.yso.fi/onto/yso/p2961], terrorismi [http://www.yso.fi/onto/yso/p3119], sosiaalinen media [http://www.yso.fi/onto/yso/p20774]

Abstrakti

In this study, we have analysed what kind of information needs arise in case of a sudden random act of violence and which factors trigger these information needs. The case represented in this study is the stabbing in Turku which took place in August 18th, 2017, which led to the death of two people. The data in this study consists of the Facebook comments collected from the media company Yle News' Facebook-profile. The first 13 posted news and their comments were collected during the first eight hours after posting the news. The total data consists of 1930 comments and 212 recognized information needs in their content.

Quantitative and qualitative analysis were used for analysing the data. The study shows that, during crisis, information needs change as more information is released. Traditional media faces a lot of expectations during these times of rapid information sharing enabled by social media. Most information needs were directed to the media and especially the activities of media company Yle.  Other frequent information needs included questions about the offender and issues concerning immigration politics. Most information needs were aiming to strengthen the person's own world view, for example concerning immigration.

In the study, information needs were categorized into 15 different types that can be divided in to four main groups: authority related, act related, world view related and other information needs. Additionally, the time relation of information needs was analysed in the study. At first, the information needs were directed to the act itself and the activities of authorities. As more time passed, the information needs changed towards those related to world views. Affectional factors are a significant trigger of information needs in a terror type crisis situation.

Lähdeviitteet

Arpo, R. (2005). Internetin keskustelukulttuurit. Tutkimus internet-keskusteluryhmien viesteissä rakentuvista puhetavoista, tulkinnoista ja tulkinnan kehyksistä kommunikaatioyhteiskunnassa. Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja 39, Joensuu: Joensuun yliopisto. http//urn.fi/URN:ISBN:952-458-705-X

Belkin, N. (1980). Anomalous states of knowledge as a basis for information retrieval. Canadian Journal of Information Science, 5, 133–143. https://tefkos.comminfo.rutgers.edu/Courses/612/Articles/BelkinAnomolous.pdf

Boyle, M. P., Schmierbach, M., Armstrong, C. L., McLeod, D. M., Shah, D. V., & Pan, Z. (2004). Information seeking and emotional reactions to the September 11 terrorist attacks. Journalism & Mass Communication Quarterly, 81(1), 155–167. https://doi.org/10.1177/107769900408100111

Bruns, A., & Burgess, J. (2014). Crisis communication in natural disasters: the Queensland floods and Christchurch earthquakes. Teoksessa K. Weller, A. Bruns, J. Burgess, M. Mahrt, & C. Puschmann (toim.), Twitter and Society (ss. 373–384). New York: Peter Lang. https://eprints.qut.edu.au/66329/

Choo, C. W. (2002). Information management for intelligent organization: the art of scanning the environment. New Jersey: Information Today.

Choo, C. W. (2009). Information use and early warning effectiveness: perspectives and prospects. Journal of the Association for Information Science and Technology, 60(5), 1071–1082. https://doi.org/10.1002/asi.v60:5

Choo, C. W., & Nadarajah, I. (2014). Early warning information seeking in the 2009 Victorian bushfires. Journal of the Association for Information Science and Technology, 65(1), 84–97. https://doi.org/10.1002/asi.22952

Cole, C. (2012). Information need: a theory connecting information search to knowledge formation. New Jersey: Information Today.

Dervin, B. (1992). From the mind’s eye of the user: the sense-making qualitative-quantitative methodology. Teoksessa J. D. Glazier & R. R. Powell (toim.), Qualitative research in information management (ss. 61–84). Englewood, Colorado: Libraries Unlimited.

Eriksson, M., & Olsson, E.-K. (2016). Facebook and Twitter in crisis communication: a comparative study of crisis communication professionals and citizens. Journal of Contingencies and Crisis Management, 24(4), 198–208. https://doi.org/10.1111/1468-5973.12116

Eskola, J., & Suoranta, J. (2008). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.

Griffin, R. J., Yang, Z., ter Huurne, E., Boerner, F., Ortiz, S., & Dunwoody, S. (2008). After the flood: anger, attribution, and the seeking of information. Science Communication, 29(3), 285–315. https://doi.org/10.1177/1075547007312309

Guardian. (5.6.2017). London terror attack: what we know so far. The Guardian. UK News. http://www.theguardian.com/uk-news/2017/jun/04/london-attacks-what-we-know-so-far-london-bridge-borough-market-vauxhall

Haasio, A. (2015). Toiseus, tiedontarpeet ja tiedon jakaminen tietoverkon "pienessä maailmassa": tutkimus sosiaalisesti vetäytyneiden henkilöiden informaatiokäyttäytymisestä. Acta Universitatis Tamperensis 2082, Tampere: Tampere University Press. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-9878-7

Helasvuo, M.-L., Johansson, M., & Tanskanen, S.-K. (2014). Kieli verkossa: näkökulmia digitaaliseen vuorovaikutukseen. (M.-L. Helasvuo, M. Johansson, & S.-K. Tanskanen, toim.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1402, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Heverin, T., & Zach, L. (2012). Use of microblogging for collective sense-making during violent crises: a study of three campus shootings. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 63(1), 34–47. https://doi.org/10.1002/asi.21685

Jerusalem Post. (29.7.2017). Palestinian jihadist murders one person in Germany. International news - Jerusalem Post 29.7.2017. https://www.jpost.com/International/New-details-emerge-after-Hamburg-supermarket-attack-leaves-one-dead-501072

Johnson, J. D. (2003). On contexts of information seeking. Information Processing and Management, 39(5), 735–760. https://doi.org/10.1016/S0306-4573(02)00030-4

Journalistin ohjeet. (2014). Ohjeet on hyväksytty Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistyksen kokouksessa 4.11.2013. Ne astuvat voimaan 1.1.2014. Ohjeita on täydennetty periaatelausumilla ja 5.9.2011 liitteellä, joka koskee yleisön tuottamaa aineistoa tiedotusvälineiden verkkosivuilla. http://journalistiliitto.fi/fi/pelisaannot/journalistin-ohjeet/

Krikelas, J. (1983). Information-seeking behavior: patterns and concepts. Drexel Library Quarterly, 19(2), 5–20.

Kuhlthau, C. C. (1993). Seeking meaning : a process approach to library and information services. New Jersey: Ablex.

Laaksonen, S.-M., & Matikainen, J. (2013). Tutkimuskohteena vuorovaikutus ja keskustelu verkossa. Teoksessa S.-M. Laaksonen, J. Matikainen, M. Tikka, H. Isomäki, T.-R. Lappi, & J. Silvennoinen (toim.), Otteita verkosta : verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät (ss. 193–215). Tampere: Vastapaino.

Lähdesmäki, T., & Saresma, T. (2014). Reframing gender equality in Finnish online discussion on immigration: populist articulations of religious minorities and marginalized sexualities. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 22(4), 299–313. https://doi.org/10.1080/08038740.2014.953580

Lopatovska, I., & Smiley, B. (2014). Proposed model of information behaviour in crisis: the case of Hurricane Sandy. Information Research, 19(1). http://www.informationr.net/ir/19-1/paper610.html

Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4), 370–396. https://doi.org/10.1037/h0054346

Mäkinen, K. (2016). Maahanmuuttovastainen internet-aktivismi, uusliberaali ideaalikansalaisuus ja ylijäämäihmiset. Teoksessa A.-H. Anttila, R. Kauranen, K. Launis, & J. Ojajärvi (toim.), Luokan ääni ja hiljaisuus: yhteiskunnallinen luokkajärjestys 2000-luvun alun Suomessa (ss. 247–276, 353–357). Tampere: Vastapaino.

Olsson, E.-K. (2014). Crisis communication in public organisations: dimensions of crisis communication revisited. Journal of Contingencies and Crisis Management, 22(2), 113–125. https://doi.org/10.1111/1468-5973.12047

Pang, N. (2014). Crisis-based information seeking: monitoring versus blunting in the information seeking behaviour of working students during the Southeast Asian Haze Crisis. Information Research, 19(4). http://www.informationr.net/ir/19-4/isic/isic14.html

Raittila, P. (1996). Uutinen Estonia: kriisiviestintä ja journalismin etiikka koetuksella. Tampere: Tampere University Press. http://urn.fi/urn:isbn:951-44-6130-4

Raittila, P., Haara, P., Kangasluoma, L., Koljonen, K., Kumpu, V., & Väliverronen, J. (2009). Kauhajoen koulusurmat mediassa. Tampere: Tampereen yliopisto. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-7654-9

Raittila, P., Johansson, K., Juntunen, L., Kangasluoma, L., Koljonen, K., Kumpu, V., … Väliverronen, J. (2008). Jokelan koulusurmat mediassa. Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja, A 105, Tampere: Tampereen yliopisto. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-7376-0

Ricoeur, P. (2000). Tulkinnan teoria: diskurssi ja merkityksen lisä. (H. Kujansivu, käänt.). Tutkijaliitto.

Savolainen, R. (2010). Tiedonhankintatutkimuksen lähtökohtia. Teoksessa S. Serola (toim.), Ote informaatiosta: johdatus informaatiotutkimukseen ja interaktiiviseen mediaan (ss. 75–115). Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu.

Savolainen, R. (2012). Conceptualizing information need in context. Information Research, 17(4). http://www.informationr.net/ir/17-4/paper534.html

Savolainen, R. (2017). Information need as trigger and driver of information seeking: a conceptual analysis. Aslib Journal of Information Management, 69(1), 2–21. https://doi.org/10.1108/AJIM-08-2016-0139

Simon, T., Goldberg, A., Aharonson-Daniel, L., Leykin, D., & Adini, B. (ei pvm.). Twitter in the cross fire: the use of social media in the Westgate Mall terror attack in Kenya, 9(8), 104–136. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0104136

Taylor, R. S. (1968). Question-negotiation and information seeking in libraries. College & Research Libraries, 29(3), 178–194. http://hdl.handle.net/2142/38236

Tuomi, J., & Sarajärvi, A. (2002). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi.

Turtiainen, R., & Ostman, S. (2009). Tavistaidetta ja verkkoviihdettä: omaehtoisten verkkosisältöjen tutkimusetiikkaa. Teoksessa M. Grahn & M. Häyrynen (toim.), Kulttuurituotanto: kehykset, käytäntö ja prosessit (ss. 336–358). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

U.S. News & World Report. (28.7.2017). 1 dead, 6 injured after knife attack at German supermarket. https://www.usnews.com/news/world/articles/2017-07-28/germany-1-dead-after-knife-attack-at-hamburg-supermarket

Vis, F., Faulkner, S., Parry, K., Manyukhina, Y., & Evans, L. (2013). Twitpic-ing the riots: analysing images shared on Twitter during the 2011 UK riots. Teoksessa K. Weller, A. Bruns, J. Burgess, M. Mahrt, & C. Puschmann (toim.), Twitter and Society (ss. 385–398). New York: Peter Lang. http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten\&seitentyp=produkt\&pk=71177\&cid=537

Vuorinen, R., & Tuunala, E. (1995). Psykologian perusteet. Helsinki: Otava.

Westbrook, L. (2008). Understanding crisis information needs in context: the case of intimate partner violence survivors. The Library Quarterly, 78(3), 237–261. https://doi.org/10.1086/588443

Westbrook, L. (2009). Information myths and intimate partner violence: sources, contexts, and consequences. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 60(4), 826–836. https://doi.org/10.1002/asi.21021

Whiteman, N. (2012). Undoing ethics: rethinking practice in online research (1. p.). Springer US.

Wilson, T. D. (1981). On user studies and information needs. Journal of Documentation, 37(1), 3–15. https://doi.org/10.1108/eb026702

YLE. (2017). Poliisi tutkii Turun puukotuksia terrorismitekona. Yle Uutiset 19.8.2017. https://yle.fi/uutiset/3-9785730

YLE. (2018). Turun puukottajaa syytetään terrorismirikoksista. Yle Uutiset 27.2.2018. https://yle.fi/uutiset/3-10089073
Julkaistu
2018-06-13
Viittaaminen
Haasio, A., Mattila, M., Ojaranta, A., & Kannasto, E. (2018). Terrori-isku tiedontarpeiden virittäjänä: Turun puukotusten aiheuttamat tiedontarpeet. Informaatiotutkimus, 37(2). https://doi.org/10.23978/inf.71157
Osasto
Artikkelit