Kirjastojen sanataidetoiminta osallisuuden edistäjänä

  • Hanna Kleemola Jyväskylän yliopisto
Avainsanat:

Lähdeviitteet

FINLEX. (2016). HE 238/2016. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisistä kirjastoista ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta. https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2016/20160238

Helsingin kaupunginkanslia, & Haavisto, T. (2016). Yhteenveto keskustakirjaston elinkeino- ja yhteiskunnallisista vaikutuksista. Teoksessa Hyötyä, tietoa, elämyksiä : kirjastojen vaikuttavuuden ulottuvuuksia (ss. 51–62). Suomen kuntaliitto. http://shop.kunnat.net/download.php?filename=uploads/kirjastot_sisalto_ebook.pdf

Hyttinen, R. (2018). Näkymättömät nuoret aikuiset. Teoksessa Kirjastot aikuisten lukemisen edistäjinä (ss. 100–101). Helsinki: Helsingin kaupunki. https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Kirjastot%20aikuisten%20lukemisen%20edistajina.pdf

Hyttinen, R., & Tanskanen, I. (2018). Kirjasto osallisuuden ja yhteistyösuhteiden solmukohtana. Informaatiotutkimus, 37(2). https://doi.org/10.23978/inf.71159

Kiuas, S. (2012). Kirjallisuuden projektit kirjastoissa. Helsinki: Avain.

Kleemola, H. (2015). Kirjaston hilijaasuures huutaa elämä : tutkimus sanataidekerhoista Pohjanmaalla (Pro gradu -tutkielma). Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201602121553

Kleemola, H. (ei pvm.). Kirjasto sanataidetoiminnan järjestäjänä. Teoksessa N. Ekström, E. Puikkonen, & K. Suoniemi (toim.), Sanataidetta on! Työtavat, tekijät ja teoria. Turku: Kirjan talo. (Painossa).

Koski, M. (1994). Taskut täynnä tarinoita. Cultura.

L 29.12.2016/1492. (2016). https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161492

Mäkelä, M.-L. (2005). Sanataidetta kirjastossa. Teoksessa M.-L. Mäkelä (toim.), Sanaista taidetta (ss. 11–24). Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu.

Mäkelä, M.-L. (2015). Kirjavinkkarikirja (Uudistettu laitos). Avain.

Julkaistu
2018-10-28
Viittaaminen
Kleemola, H. (2018). Kirjastojen sanataidetoiminta osallisuuden edistäjänä. Informaatiotutkimus, 37(3), 58–60. https://doi.org/10.23978/inf.76078
Osasto
Informaatiotutkimuksen päivät