Musiikin suomalainen tagaus Bandcamp-artistifoorumilla

Kirjoittajat

DOI:

https://doi.org/10.23978/inf.88557

Avainsanat:

tägit [http://www.yso.fi/onto/yso/p26454], folksonomiat [http://www.yso.fi/onto/yso/p26427], luettelointi [http://www.yso.fi/onto/yso/p10398], metadata [http://www.yso.fi/onto/yso/p9319], tagaus, Bandcamp

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastelemme suomalaisten harrastaja-musiikintekijöiden tapoja asiasanottaa (tagata) omaa musiikkiaan Internetin Bandcamp-palvelussa. Kuvaamme heidän asiasanavalintojaan, motiivejaan ja näkemyksiään sanavalintojen hyödyllisyydestä potentiaalisille kuuntelijoille. Tutkimuksen pohjana on 67 verkkokyselyyn saatua määrällistä ja laadullista vastausta. Tuloksena havaitaan, ettei selkeä enemmistö artisteista käyttänyt juuri lainkaan aikaa musiikkinsa genre- tai sisällönkuvailuun ja ettei artistien iällä, koulutusasteella tai statuksella ollut merkitystä tagien valintaan. Toisaalta lähes kaikki vastaajat myös käyttivät joitakin ulkoisia lähteitä sisällönkuvailuunsa ja pyrkivät markkinointietujen hakemisen sijasta täsmällisyyteen. Keskeisimmäksi tekijäksi nousi musiikin löydettävyys, mutta noin viidennes vastaajista ilmoitti myös hakeneensa jotakin tiettyä estetiikkaa, kuten esimerkiksi huumoria tai ”asennetta” valinnoillaan. He eivät pitäneet itseään erityisen osaavina sisällönkuvaajina, mutta silti vain alle neljännes vastaajista edes harkitsi asiasanojensa vaihtamista uusiin. Analysoimalla avointa, käyttäjälähtöistä asiasanoitusta artikkeli tuottaa uutta tietoa sekä sisällönkuvailun että folksonomioiden tutkimukselle.

Lähdeviitteet

Audette-Longo, M. (2017). Hear the world’s sounds: Locality as metadata in two music platforms. Imaginations, 8(2), 64-73.

Bandcamp: About us. (2019). Verkkosivu. Viitattu 5.7.2019: https://bandcamp.com/about

Daellenbach, K., Kusel, R., & Rod, M. (2015). The ties that bind? Online musicians and their fans. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 27(2), 168-190.

Diamond, E. (2010). “Oh No, Not Another Music Community!” The Bandcamp Blog, Viitattu 5.7.2019: https://daily.bandcamp.com/2010/02/11/oh-no-not-another-music-community/

Ellis, D. (1989). A behavioural approach to information retrieval system design. Journal of Documentation, 45(3), 171-212.

Geleijnse, G., Schedl, M., & Knees, P. (2007). The quest for ground truth in musical artist tagging in the social web era. Austrian Computer Society (OCG). Viitattu 5.7.2019: https://pdfs.semanticscholar.org/0b69/47f38acbd12e8818ffeeafe0cd2ceee9c711.pdf

Haider, J. & Sundin, O. (2019). Invisible search and online search engines. The ubiquity of search in everyday life. New York, NY: Routledge.

Harviainen, J. T. & Björk, B.-C. (2018). Genealogy, GEDCOM, and popularity implications. Informaatiotutkimus, 37(3), 4-14.

Hsu, G., Hannan, M. T. & Pólos, L. (2011). Typecasting, legitimation, and form emergence: A formal theory. Sociological Theory, 29(2), 97-123.

Huvila, I. (2016). Affective capitalism of knowing and the search engine. Aslib Journal of Information Management¸68(5), 566-588.

Juul, J. (2019). Handmade pixels: Independent video games and the quest for authenticity. Cambridge, MA: MIT Press.

Kivimäki, S. (1992). Takakansi romaanin tuoteselosteena: kotimaisten romaanien takakansitekstit vuosina 1930-1989. Kulttuuritutkimus, 9(4), 12-23, 48.

Kolehmainen, N. (2019). Tagien mahdollisuudet musiikintekijöiden näkökulmasta. Pro gradu -työ, Tampereen yliopisto.

Kroski, E. (2005). The hive mind: Folksonomies and user-based tagging. Viitattu 5.7.2019: http://web20bp.com/13f1b6019/wp-content/uploads/2013/03/The-Hive-Mind-Folksonomies-2005.pdf

Lamere, P. (2008). Social tagging and music information retrieval. Journal of New Music Research, 37(2), 101-114.

Lee, J.-H., Clarke, R. I., & Perti A. (2015). Empirical evaluation of metadata for video games and interactive media. Journal of the Association for Information Science and Technology, 66(12), 2609-2625.

Lee, J.-H. & Waterman, N. M. (2012). Understanding user requirements for music information services. 13th International Society for Music Information Retrieval Conference.

Levy, M. & Sandler, M. (2007). A semantic space for music derived from social tags. Austrian Computer Society.

Mai, J.-E. (2011). Folksonomies and the new order: Authority in the digital disorder. Knowledge Organization, 38(2), 114-122.

Mattsson, J. T., Peltoniemi, M., & Parvinen, P. M. T. (2010). Genre‐deviating artist entry: The role of authenticity and fuzziness. Management Decision, 48(9), 1355-1364.

McKenzie, P. J. (2003). A model of information practices in accounts of everyday-life information seeking. Journal of documentation, 59(1), 19-40.

Morrison, J. (2013). Easy listening (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.

Nanopoulos, A., Rafailidis, D., Symeonidis, P., & Manolopoulos, Y. (2010). MusicBox: Personalized music recommendation based on cubic analysis of social tags. IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 18(2), 407-412.

Peterson, R. A. (2005). In search of authenticity. Journal of Management Studies, 42(5), 1083-1098.

Pharo, N. & Järvelin, K. (2006). ‘Irrational’ searchers and IR-rational researchers. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 57(2), 222-232.

Poroila, H. (2011). Asiakasta ajatellen: ajatuksia hyvästä musiikin dokumentoinnista. Helsinki: Suomen musiikkikirjastoyhdistys.

Poroila, H. (2014). Vaikea ja vielä vaikeampi musiikin sisällönkuvailu. Seminaariesitys. Helsinki: Kansalliskirjasto. Viitattu 5.7.2019: https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/102252/Sisa%CC%88llo%CC%88nkuvailuseminaari_20141120_Poroila.pdf?sequence=2

Poroila, H. & Mäkelä, K. (1993). Musiikin luettelointi ja sisällönkuvailu. Helsinki: Suomen musiikkikirjastoyhdistys.

Saarti, J. (1999). Kaunokirjallisuuden sisällönkuvailun aspektit: kirjastoammattilaisten ja kirjastonkäyttäjien tekemien romaanien tiivistelmien ja asiasanoitusten yhdenmukaisuus. Oulu: Oulun yliopisto.

Saarti, J. (2009). Folksonomiat ja kontrolloidut sanastot kaunokirjallisuuden kuvailussa. Informaatiotutkimus, 28(1), 14-18.

Savolainen, R. (1995). Everyday life information seeking: approaching information seeking in the context of “way of life”. Library & Information Science Research, 17(3), 259-294.

Smiraglia, R. P. & Pavlovsky, T. (1997). Describing music materials: A manual for descriptive cataloging of printed and recorded music, music videos, and archival music collections, for use with AACR 2 and APPM (3. ed, rev. and enl.). Lake Crystal (Minn.): Soldier Creek Press.

Suominen, V., Saarti, J., & Tuomi, P. (2009). Bibliografinen valvonta: Johdatus luetteloinnin ja sisällönkuvailun menetelmiin. Helsinki: BTJ.

Svejenova, S. (2005). ’The path within the heart’: creating the authentic career. Journal of Management Studies, 42(5), 947-974.

Vehkalahti, K. (2008). Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät. Helsinki: Tammi.

Williams, J. P. (2006). Authentic identities: Straightedge subculture, music, and the internet. Journal of Contemporary Ethnography, 35(2), 173-200.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-03-31

Viittaaminen

Kolehmainen, N., & Harviainen, T. (2020). Musiikin suomalainen tagaus Bandcamp-artistifoorumilla. Informaatiotutkimus, 39(1), 8–26. https://doi.org/10.23978/inf.88557

Numero

Osasto

Artikkelit