Information om publikationen

Informaatiotutkimus (till år 1995 Kirjastotiede ja informatiikka) är en vetenskaplig tidskrift som sedan år 1981 utges av Föreningen för informationsforskning. Tidskriften publicerar skrifter inom sitt eget och närliggande vetenskapsområden så som artiklar, översiktsartiklar, bokpresentationer och recensioner samt sammandrag av lärdomsprov.   Informaatiotutkimus är den enda referentgranskade vetenskapliga tidskriften i Finland inom området informationsforskning. Tidskriften tar inte ut författaravgifter.

Sedan år 2008 ges tidskriften ut både som Open Access-publikation och som tryckt årsbok. Årsbok publiceras inte från och med 2018. Allt material som publicerats sedan år 1981 finns öppet tillgängligt i nätpublikationen.

ISSN 1797-9129 (Open Access)
ISSN 1797-9137 (Tryckt)

Tidskriftens verksamhet möjliggörs av Föreningens för informationsforsknings medlems- och understödsavgifter samt stöd från undervisnings- och kulturministeriet som erhålls via Vetenskapliga samfundens delegation. Förutom av ovan nämnda instansers stöd och tjänster (inklusive seminarieverksamhet) kan tidskriften tillgodogöra sig Förbundets för vetenskapspublicering i Finland r.f. riktlinjer och utbildningar.  

Redaktionsråd

Redaktionen

Huvudredaktör: FD Sanna Kumpulainen (Tenure track professor, informationsforskning, Tammerfors universitet)

Redaktionssekreterare: PeM Sirpa Ahvenlampi (Publiceringssamordnare, Uleåborgs universitet, bibliotek)

Redaktionsrådet

 • FD Heidi Enwald (Universitetlektor, Informationsvetenskap, Uleåborg universitet)
 • PD Kristina Eriksson-Backa (Universitetslärare, Informationsvetenskap, Åbo Akademi)
 • FD Noora Hirvonen (Forskardoktor, Informationsvetenskap, Uleåborg universitet)
 • PD Isto Huvila (Professor, Institutionen för ABM, Uppsala universitet)
 • PD Susanna Nykyri (Chef, öppen vetenskap service, Tampere universitet, bibliotek
 • SVD Reijo Savolainen (Professor emeritus, Informationsvetenskap, Tampere universitet)

Författaranvisningar

Informaatiotutkimus publicerar skrifter inom sitt eget och närliggande vetenskapsområden. De skrifter som publiceras kan vara t.ex. (inom parentes klassificeringen för publikationstyp enlig undervisnings- och kulturministeriets insamling av publikationsuppgifter):

 • artiklar (A1/A2)
 • översiktsartiklar (B1)
 • intervjuer (B1)
 • debattinlägg (B1)
 • rapporter (B1)
 • bokpresentationer och -recensioner (B1)
 • skrifter som presenterar Föreningens för informationsforskning verksamhet (B1)
 • sammandrag av doktors- och licentiatavhandlingar i informationsvetenskap (B1)
 • nyheter från vetenskapliga möten och ny litteratur inom vetenskapsområdet (B1)

Tidskriften publicerar material på finska, svenska och engelska. I artiklar och artikelliknande översikter bör ett engelskt sammandrag på max. 150 ord ingå. Amerikansk eller brittisk stavning kan användas men användningen bör vara konsekvent. Tidskriften erbjuder inte översättnings- eller språkgranskningstjänster.

Artiklar som publiceras i tidskriften referentgranskas. Övriga typer av bidrag godkänns av huvudredaktören tillsammans med redaktionsrådet och vid behov anlitas experter utanför redaktionsrådet.

Även medlemmar av redaktionsrådet kan erbjuda bidrag till tidskriften, men huvudredaktören kan inte fungera som författare till en referentgranskad artikel (A1/A2). De skrifter som författats av en redaktionsrådsmedlem genomgår normalt referentgranskningsförfarande, men författaren utesluts ur diskussionerna kring materialet inom redaktionsrådet.

Sammandrag/abstrakt och författaruppgifter (namn, e-postadress, eventuell institutionstillhörighet och eventuell ORCID iD) anges i början av artikeln. Rekommenderad längd är cirka 5000 ord (inklusive sammandrag), men även längre manuskript kan erbjudas till tidskriften. Vid behov kan redaktionsrådet be att materialet förkortas.

Färdiga manuskript kan sändas endera via tidskriftens OJS-system. Formaterad version:

 • fontstorlek 12, radavstånd 1,5
 • texten formaterad, med kursivering, indrag etc.
 • tabellerna på sina rätta platser
 • tabeller och figurer sänds också som skilda JPEG- eller PNG-bildfiler så att filens bredaste sida är 2000 px
 • tabellers och figurers maxbredd är 14 cm

Tillsammans med manuskripten bör även metadata anges:

 • författarnas kontaktuppgifter (e-postadress, bakgrundsorganisation) och ev. ORCID iD
 • c. 4-8 indextermer, gärna ur ALLFO-ontologin (om passande ämnesord inte finns i ALLFO rekommenderar vi att ett förslag på indexterm ges, för att aktuell terminologi ska införas i ALLFO)

Därtill önskar vi att metadata innehåller den internationella ORCID iD:n (se även forskar-id.fi)

Referenshantering

Referenser anges i texten i formen namn-år, t.ex. (Crane 1972, 25).

Litteraturförteckningen uppgörs i alfabetisk ordning enligt författarnamn (eller vid behov enligt namn på samfund eller titel). Det rekommenderas att man följer APA:s referenshanteringspraxis.

Källor i elektronisk form bör anges med den adress där ifrågavarande källa kan hittas. Om källan har flera adresser är det bra att använda s.k. permanenta adresser och identifikatorer som DOI, handle eller URN. Även en vanlig webbadress kan anges i källhänvisningen om permanent adress inte finns att tillgå.  Då man använder vanliga webbadresser bör även det datum, då de använda uppgifterna funnits tillgängliga på den ifrågavarande adressen, anges.

Exempel på webbadresser:

Om man vid skrivskedet använt sig av ett referenshanteringsprogram som Refworks, Mendeley eller Zotero, underlättas redaktionens arbete om referenserna vid sidan av den slutliga versionen av texten sänds till ombrytning som en överföringsfil i referenshanteringsverktyget. Passande filformat är BibTeX, RIS eller Endnote XML.

Forskningsdata

Tidskriften Informaatiotutkimus rekommenderar att författarna vid hantering av sitt forskningsdata följer rejäl datas FAIR-princip (findable, accessible, interoperable, reusable) och att de ifall datamaterialets natur och forskningsprocessens skede tillåter det, öppnar sitt datamaterial genom  t.ex. AVAA-tjänsten. Åtminstone metadatat bör vara öppet, och det kan man producera och publicera i Etsin-tjänsten. Inom informationsvetenskap  rekommenderas särskilt de inhemska instanserna Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD) ja Språkbanken som också erbjuder rådgivningstjänster och möjliggör långtidsförvaring och öppnande.

På FSD:s sidor finns anvisningar på hur man hänvisar till data inne i texten, i samband med tabeller och figurer och i litteraturförteckningen.

Referentgranskning

Artiklarna genomgår en anonym referentgranskning.

Vid referentgranskningsprocessen granskas materialets täckning och hantering av den teoretiska referensramen, validiteten och reliabiliteten i genomförandet av forskningen samt resultatens originalitet och nyhetsvärde i förhållande till tidigare forskning på ett för vetenskapsområdet vedertaget sätt.

Varje manuskript granskas av två eller flera granskare. Vid valet av granskare läggs vikt vid kännedom om respektive manuskripts ämne och metod. Granskarna väljs utanför redaktionsrådet och är i regel experter som disputerat inom informationsvetenskap. En av granskarna kan om manuskriptets innehåll eller metod så kräver även företräda något annat vetenskapsområde eller ingå i redaktionsrådet.

Utlåtandena bör sändas till huvudredaktören senast en månad efter att manuskriptet mottagits. I utlåtandena bör ingå en allmän värdering av artikeln och förändrings- och förbättringsförslag framförs, eller så underkänns artikeln. Huvudredaktören granskar de föreslagna ändringarna och deras förverkligande, samt sänder vid behov artikeln för en ny granskning. Författarna erhåller utlåtandet inom sju veckor efter att manuskriptet emottagits.

Efter att manuskriptet godkänts för publicering ombryter redaktionssekreteraren det och levererar det till författarna för korrekturläsning.

Tidskriften använder sig av Vetenskapliga samfundens delegations (VSD) märke för kollegialt granskade vetenskapspublikationer. Tidskriften har i sin verksamhet förbundit sig att följa Förbundets för vetenskapspublicering i Finland referentgranskningsanvisningar  samt principer enligt den Forskningsetiska delegationens (TENK) God vetenskaplig praxis-anvisningar.

Tidskriften lagrar regelbundet för sin egen del (i pappersform eller elektroniskt) all väsentlig information och dokument som gäller granskningsprocessen för de manuskript som godkänts för referentgranskning:

För manuskript som referentgranskats men inte godkänts för publicering lagras de namn på författarna som nämns i publiceringsförslaget samt manuskriptets titel och referentgranskarnas namn. För publicerade manuskript lagras åtminstone upphovspersonernas  publiceringsförslag, granskarnas utlåtanden samt de beslut redaktionen sänt till upphovspersonerna gällande publiceringsbesluten.

Den lagrade informationen är inte offentlig och rapporteras inte regelbundet till VSD. Tidskriften har dock förbundit sig att vid behov leverera information och dokument gällande enskilda artiklars referentgranskning till VSD eller TENK.

Efter granskningen

För ombrytning bör levereras endast slutliga och korrekturlästa texter. Före publicering av godkända artiklar bör författarna förbinda sig att följa ömsesidiga avtal om upphovsrätt. Före publicering sänds till författarna ett korrektur, som rättat bör returneras till redaktionssekreteraren snarast möjligt.

Anmärkning om upphovsrätt

Det material som publiceras i tidskriften är licenserat under licensen Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen Julkinen

Upphovsrätten kvarstår hos författaren så, att materialets ursprungliga publiceringsrätt hålls av tidskriften Informaatiotutkimus både i digital form och som tryckt årsbok.  Artikeln kan fritt användas för undervisning och andra icke-kommersiella ändamål under förutsättningen att upphov, artikel, tidskriftens nummer samt artikelns DOI-nummer i sin helhet anges som källa.

Artikelns publicerar-PDF-version kan efter numrets publicering lagras i publikationsarkiv eller annan motsvarande tjänst, förutsatt att artikelns ursprungliga adress (DOI) nämns.

Kontaktuppgifter

Informaatiotutkimuksen yhdistys - Föreningen för informationsforskning ry
33014 Tampereen yliopisto

Sanna Kumpulainen
Huvudredaktör
sanna.kumpulainen (at) tuni.fi

Sirpa Ahvenlampi
Redaktionssekreterare
sirpa.ahvenlampi (at) oulu.fi

Matti Lassila
Teknisk expert
matti.lassila (at) gmail.com