Mitä kuuluu 10 vuotta täyttäneelle sosiaalialan ylemmälle ammattikorkeakoulututkinnolle ja tutkinnon suorittaneille työelämässä?

Kirjoittajat

  • Sirppa Kinos Turun ammattikorkeakoulu
  • Sirkka Rousu Metropolia ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

sosiaaliala, koulutus, ammattikorkeakoulu

Abstrakti

Artikkeli rakentuu Linnanvirran (Talentia 2013) ja Kinoksen (julkaisematon käsikirjoitus) tutkimusten tuloksille.

Sosionomien (YAMK) paikka tehtävärakenteissa on edelleen varsin selkiytymätön. Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (2015/817) ei huomioi tutkintoa.

2010-luvulle tultaessa tutkinnon suorittaneiden työmarkkina-asema on parantunut. Työttömyys on  vähäistä. Työnantajien tuki opiskelulle on lisääntynyt. Palkkaerot ovat suuret, mutta keskipalkka jää alle suomalaisten keskipalkan.

Kansainväliset ja kansalliset yhteiskunnalliset muutokset luovat haasteita sosiaalialan ammatilliselle työlle . Hyvinvointivaltion tilalle tekee tuloaan kansalaisyhteiskuntaan ja lähiyhteisöihin nojaava sosiaalipolitiikka. Uusi sote-järjestelmä tulee vahvistamaan yksityisen ja 3.sektorin roolia palvelujen tuottajina. Uusi sote-ympäristö voikin luoda sosionomeille (YAMK) uusia mahdollisuuksia asiantuntijoina ja kehittäjinä.

 

 

Osasto
Puheenvuorot

Julkaistu

2017-09-12

Viittaaminen

Kinos, S., & Rousu, S. (2017). Mitä kuuluu 10 vuotta täyttäneelle sosiaalialan ylemmälle ammattikorkeakoulututkinnolle ja tutkinnon suorittaneille työelämässä?. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 25(3), 257–265. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/janus/article/view/58994