Mistä varhaiskasvatuksen kaaoksessa on kysymys?

Authors

DOI:

https://doi.org/10.58955/jecer.v12i2.120383

Keywords:

early childhood education, chaos, learning environment, interaction

Abstract

The staff and resource shortage of ECE is affecting the everyday life in kindergartens across Finland. This study examines the chaos of ECE. The aim was to find out which factors in the learning environment are associated with high levels of chaos. The learning environment was approached from the perspective of process quality, focusing on the themes of interaction, pedagogical activities, and leadership. This study examined the actions of ECE staff and children in situations of high chaos. The interaction between the ECE staff and children was examined through social orientations.  The study was conducted by using the nationwide Progressive Feedback method. The data was collected in 2017-2021 by random sampling using two independent metrics, including observations (201 851) and learning environment evaluations (9485). 2653 ECE units from 18 different municipalities participated in the study. The data were analyzed with quantitative methods using principal component analysis, reliability analysis, correlation, and variance analysis. This study indicates that the chaos of ECE is connected to decreased resources and a lack of pedagogical leadership and professional competence. In addition, the chaos links to a cold social atmosphere and insensitivity between ECE staff and children. The chaos was estimated higher in routine situations and free play. The results also show that children were more likely to break the rules. In these chaotic situations, withdrawn and dominant orientations were found to be more common, showing that there was a lack of cooperation in the interaction between ECE staff and children. 

References

Ahonen, L. (2015). Varhaiskasvattajan toiminta päiväkodin haastavissa kasvatustilanteissa [Väitöskirja, Tampereen yliopisto]. Trepo. Acta Universitatis Tamperensis 2115.

Bates, S., Page, W., & Stover, S. (2021). The impact of noise in early childhood settings: A New Zealand perspective. Early Childhood Folio, 25(1), 20–25. https://doi.org/10.18296/ecf.0091

Buell, M. & Cassidy, D. (2009). The complex and dynamic nature of quality in early care and education programs: A case for chaos. Journal of Research in Childhood Education, 15(2), 209–219. https://doi.org/10.1080/02568540109594961

Burchinal, M. (2018). Measuring early care and education quality. Child Development Perspectives, 12(1), 3–9. https://doi.org/10.1111/cdep.12260

Burris, K. (2001). The complex and dynamic nature of quality in early care and educational programs: A case for chaos. Journal of Research in Childhood Education, 15(2), 270–275. https://doi.org/10.1080/02568540109594966

Campbell-Barr, V. (2017). Quality early childhood education and care - The role of attitudes and dispositions in professional development. Early Child Development and Care, 187(1), 45–58. https://doi.org/10.1080/03004430.2016.1150273

Corapci, F. (2010). Child-care chaos and child development. Teoksessa G. Evans & T. Wachs (Toim.), Chaos and its influence on children´s development. An ecological perspective (s. 67–82). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/12057-005

Corapci, F., & Wachs, T. D. (2002). Does parental mood or efficacy mediate the influence of environmental chaos upon parenting behavior? Merrill-Palmer Quarterly, 48(2), 182–201. https://doi.org/10.1353/mpq.2002.0006

De Schipper, E., Riksen-Walraven, M., & Geurts, S. (2006). Effects of child-caregiver ratio on the interactions between caregivers and children in child-care centers: An experimental study. Child Development, 77(4), 861–874. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2006.00907.x

Eskelinen, M., & Hjelt, H. (2017). Varhaiskasvatuksen henkilöstö ja lapsen tuen toteuttaminen: valtakunnallinen selvitys 2017. Opetus ja kulttuuriministeriö. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80737/okm39.pdf

Eskonen, H. (21.2.2018). Helsinkiläinen lastentarhaopettaja ei laittaisi lastaan päiväkotiin, jossa työskentelee: pitää hymyillä, vaikka päivästä on tulossa kaaos. Yle uutiset. https://yle.fi/uutiset/3-10084342

Fonsén, E. (2014). Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa [Väitöskirja, Tampereen yliopisto]. Trepo. Acta Universitatis Tamperensis 1914.

Fonsén, E., & Soukainen, U. (2019). Sustainable pedagogical leadership in Finnish early childhood education (ECE): An evaluation by ECE professionals. Early Childhood Education Journal, 48(2), 213–222. https://doi.org/10.1007/s10643-019-00984-y

Fonsén, E., & Ukkonen-Mikkola, T. (2019). Early childhood education teachers´ professional development towards pedagogical leadership. Educational Research, 61(2), 181–196. https://doi.org/10.1080/00131881.2019.1600377

Fonsén, E., Lahtinen, L., Sillman, M., & Reunamo, J. (2022). Pedagogical leadership and children’s well-being in Finnish early education. Educational Management Administration & Leadership, 50(6), 979–994. https://doi.org/10.1177/1741143220962105

Garvis, S., Phillipson, S., & Harju-Luukkainen, H. (Toim.). (2018). International perspectives on early childhood education and care: Early childhood education in the 21st century, Vol I (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203730553

Ghazvini, A., & Mullis, R. (2002). Center-based care for young children: Examining predictors of quality. The Journal of Genetic Psychology, 163(1), 112–125. https://doi.org/10.1080/00221320209597972

Grant, A., Jeon, L., & Buettner, C. (2019). Chaos and commitment in the early childhood education classroom: Direct and indirect associations through teaching efficacy. Teaching and Teacher Education, 81, 50–60. https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.02.010

Grebennikov, L., & Wiggins, M. (2006). Psychological effects of classroom noise on early childhood teachers. The Australian Educational Researcher, 33(3), 35–53. https://doi.org/10.1007/BF03216841

Haslip, M., & Donaldson, L. (2021). How early childhood educators resolve workplace challenges using character strengths and model character for children in the process. Early Childhood Education Journal, 49(2), 337–348. https://doi.org/10.1007/s10643-020-01072-2

Heikka, J., Halttunen, L., & Waniganayake, M. (2018). Perceptions of early childhood education professionals on teacher leadership in Finland. Early Childhood Development and Care, 188(2), 143–156. https://doi.org/10.1080/03004430.2016.1207066

Hong, S., Sabol, T., Burchinal, M., Tarullo, M., & Peisner-Feinberg, E. (2019). ECE quality indicators and child outcomes: Analyses of six large childcare studies. Early Childhood Research Quarterly, 49, 202–217. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2019.06.009

Jeon, L., Hur, E., & Buettner, C. (2016). Child-care chaos and teachers’ responsiveness: The indirect associations through teachers’ emotion regulation and coping. Journal of School Psychology, 59, 83–96. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2016.09.006

Kalliala, M. (2008). Kato mua! Kohtaako aikuinen lapsen päiväkodissa? Gaudeamus.

Kangas, J., Ukkonen-Mikkola, T., Sirvio, K., Hjelt, H., & Fonsén, E. (2022). Kun aika ja resurssit eivät riitä tekemään työtä niin hyvin kuin osaisi ja haluaisi sitä tehdä. Kasvatus & Aika, 16(2), 72–89. https://doi.org/10.33350/ka.109089

Karhu, A., Heiskanen, N., & Närhi, V. (2021). Kohti sosioemotionaalisia taitoja ja lasten osallisuutta tukevaa toimintakulttuuria. ProVaka-toimintamallin pilottivaiheen analyysi. Journal of Early Childhood Education Research, 10(1), 83–113.

Karila, K. (2016). Vaikuttava varhaiskasvatus: tilannekatsaus toukokuu 2016. Opetushallitus. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/vaikuttava_varhaiskasvatus.pdf

Karila, K., & Kupila, P. (2010). Varhaiskasvatuksen työidentiteettien muotoutuminen eri ammattilaissukupolvien ja ammattiryhmien kohtaamisissa. Tampereen yliopisto, Opettajankoulutuslaitos. http://www.tsr.fi/c/document_library/get_file?folderId=13109&name=DLFE-4301.pdf

Keltikangas-Järvinen, L. (2012). Pienen lapsen sosiaalisuus. WSOY.

Kurki, K., Järvenoja, H. Järvelä, S., & Mykkänen, A. (2017). Young children´s use of emotion and behaviour regulation strategies in socio-emotionally challenging day-care situations. Early Childhood Research Quarterly, 41, 50–62. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2017.06.002

Lämsä, T. (2021). Kokopäiväpedagogiikka ja sen kehittäminen varhaiskasvatuksessa. Kasvatus & Aika, 15(2), 79–86. https://doi.org/10.33350/ka.102527

Martikainen, J., & Oikarinen, T. (2021). Lapsista näkee, että me tehdään tämä hyvin. Sosioemotionaalisen hyvinvoinnin toimintakulttuuri päiväkodissa. Journal of Early Childhood Education Research, 10(3), 147–181. https://journal.fi/jecer/article/view/114174/67373

Mashburn, A., Pianta, R., Hamre, B., Downer, J., Barbarin, O., Bryant, D., Burchinal, M., Early, D., & Howes, C. (2008). Measures of classroom quality in prekindergarten and children’s development of academic, language and social skills. Child Development, 79(3), 732–749. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2008.01154.x

Matheny, A., Wachs, T., Ludwig, J., & Phillips, K. (1995). Bringing order out of chaos. Psychometric characteristics of the confusion, hubbub and order scale. Journal of Applied Developmental Psychology, 16(3), 429–444. https://doi.org/10.1016/0193-3973(95)90028-4

McMullen, M., Lee, M., McCormick, K., & Choi, J. (2020). Early childhood professional well-being as a predictor of the risk of turnover in child care. A matter of quality. Journal of Research in Childhood Education, 34(3), 331–345. https://doi.org/10.1080/02568543.2019.1705446

Metsämuuronen, J. (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä: tutkijalaitos (E-kirjan 1. painos). International Methelp.

Onnismaa, E-L., & Kalliala, M. (2010). Finnish ECEC policy: Interpretations, implementations and implications. Early Years, 30(3), 267–277. https://doi.org/10.1080/09575146.2010.511604

Onnismaa, E-L., Tahkokallio, L., Reunamo, J., & Lipponen, L. (2017). Ammatin induktiovaiheessa olevien lastentarhanopettajan tehtävissä toimivien arvioita työnkuvastaan, osaamisestaan ja työn kuormittavuudesta. Journal of Early Childhood Education Research, 6(2), 188–206.

Paananen, M., & Tammi, T. (2017). Työn kuormittavuuden kokemusten, työn tehostamisen ja sairauspoissaolojen moniulotteiset yhteydet lastentarhaopettajan työssä. Journal of Early Childhood Education Research, 6(1), 43–60.

Penttinen, V., Pakarinen, E., von Suchodoletz, A., & Lerkkanen, M-K. (2020). Relations between kindergarten teachers´ occupational well-being and the quality of teacher-child interactions. Early Education and Development, 31(7), 994–1010. https://doi.org/10.1080/10409289.2020.1785265

Perho, H., & Korhonen, M. (2012). Ammatillinen suuntautuminen, persoonallisuuspiirteet sekä työn laatu työuupumuksen, työn imun ja valintatyytyväisyyden tekijöinä: lastentarhaopettajien 30 vuoden seuranta. Publications of the University of Eastern Finland. https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/11986/urn_isbn_978-952-61-1013-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Repo, L., Paananen, M., Eskelinen, M., Mattila, V., Lerkkanen M-L., Gammelgård L., Ulvinen, J., Marjanen, J., Kivistö, A., & Hjelt, H. (2020). Varhaiskasvatuksen laatu arjessa: varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa (Julkaisut 15:2019). Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. https://karvi.fi/app/uploads/2020/06/KARVI_T0720.pdf

Reunamo, J. (2005). Tarvittavan avoimuuden ja muutoksen arviointi (Helsingin kaupungin varhaiskasvattajien työskentelyohje, syksy 2005). Päiväkotien ohje. https://www.mv.helsinki.fi/home/reunamo/tutkimus/vasu_tyosk.pdf.

Ranta, S., Sajaniemi, N., Eskelinen, M., & Lämsä, T. (2021). Päivähoidosta varhaiskasvatukseen – Pedagogisen toiminnan edellytykset suomalaisessa päivähoidossa ja varhaiskasvatuksessa. Kasvatus & Aika, 15(2), 60–72. https://doi.org/10.33350/ka.103194

Reunamo, J. (2006). Eräs malli varhaiskasvatussuunnitelman (Vasun) työstämiseksi. Teoksessa A-L. Huttunen & A-M. Kokkonen (Toim.), Koulutuksen kulttuurit ja hyvinvoinnin politiikat (s. 27–36). Kasvatustieteen päivien verkkojulkaisu. Suomen kasvatustieteellinen seura. https://www.mv.helsinki.fi/home/reunamo/apu/isbn9513923843.pdf

Reunamo, J. (2007). Tasapainoinen varhaiskasvatus: erilaisia tapoja suhtautua muutokseen. WSOY.

Reunamo, J. (2014). Varhaiskasvatuksen kehittäminen: kehitystehtäviä ja ratkaisumalleja. PS-kustannus.

Sheridan, S., & Schuster, K. (2009). Evaluation of pedagogical quality in early childhood education. A cross-national perspective. Journal of Research in Childhood Education, 16(1), 109–124. https://doi.org/10.1080/02568540109594978

Siippainen, A., Sarkkinen, T., Vlasov, J., Marjanen, J., Fonsén, E., Heikkinen, S., Hjelt, H., Lahtinen, J., Lohi, N., & Mäkelä, M. (2021). Yhdessä yritetään tehdä parasta mahdollista varhaiskasvatusta ja laatua jokaisen lapsen päivään: varhaiskasvatuksen moninaiset johtamisrakenteet ja johtaminen (Julkaisut 23:2021). Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. http://hdl.handle.net/10138/336810

Soukainen, U. (2015). Johtaminen varhaiskasvatuksen hajautetuissa organisaatioissa laadun ja pedagogisen tuen näkökulmasta [Väitöskirja, Turun yliopisto]. Utupub. Annales Universitatis Turkuensis C 400.

Tilli, S., & Ranta, S. (4.1.2019). Sak-työaikaselvitys: Johdanto. Tutkittua varhaiskasvatuksesta. https://tutkittuavarhaiskasvatuksesta.com/2019/01/04/sak-tyoaikakysely-johdanto/

Ukkonen-Mikkola, T., & Fonsén, E. (2018). Researching Finnish early childhood teachers’ pedagogical work using Layder’s research map. Australasian Journal of Early Childhood, 43(4), 48–56. https://doi.org/10.23965/AJEC.43.4.06

Vlasov, J., Salminen, J., Repo, L., Karila, K., Kinnunen, S., Mattila, V., Nukarinen, T., Parrila, S., & Sulonen, H. (2018). Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset (Julkaisut 24:2018). Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. https://karvi.fi/app/uploads/2018/10/KARVI_2418.pdf

Vuorinen, K., Pessi, A-B., & Uusitalo, L. (2021) Nourishing compassion in Finnish kindergarten head teachers: How character strength training influences teachers´ other-oriented behavior. Early Childhood Education Journal, 49(2), 163–176. https://doi.org/10.1007/s10643-020-01058-0

Wachs, T., Gurkas, P., & Kontos, S. (2004). Predictors of preschool children’s compliance behavior in early childhood classroom settings. Applied Developmental Psychology, 25(4), 439–457. https://doi.org/10.1016/j.appdev.2004.06.003

Ylitapio-Mäntylä, O., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2012). Critical viewpoint to early childhood education teachers´ well-being at work. International Journal of Human Sciences, 9(1), 458–483. https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/2043

Downloads

Published

2023-04-01

Issue

Section

Peer-reviewed articles