Hyvekasvatus varhaiskasvatushenkilöstön kokemana

Authors

DOI:

https://doi.org/10.58955/jecer.126904

Keywords:

virtue education, ethics education, early childhood education staff

Abstract

This study explores dimensions of virtue education in early childhood education and care (ECEC). The qualitative research data is based on the educators’ written notes and interviews during the trial period that was executed in several ECEC units (N = 24) using Hyveet elämässä pedagogical tool developed for virtue education. The aim of the study is to find out (1) how educators experience virtue education as a part of ECEC and (2) what kind of impact they think virtue education has for children, their families, and the daily life in ECEC. Methodologically, the analysis was conducted using inductive qualitative content analysis. As a result, the analysis showed five dimensions through which the educators reflect the aspects of virtue education. The results highlight very positive and extensive significance of virtue education, which is connected to a child’s ethical, social, and psychological development and wellbeing. It is also considered being a natural part of everyday life and pedagogy in ECEC. The results also reveal the negative effect of Covid19-pandemic and the general lack of resources in the Finnish ECEC which challenged the virtue education attempts. The study highlights the centrality of virtue education in philosophical reflection concerning the aim of education and in educating children to become independent moral subjects.

References

Alasuutari, P. (2011) Laadullinen tutkimus 2.0. Vastapaino.

Annas, J. (2011). Intelligent virtue. Oxford University Press.

Aristoteles (2012). Nikomakhoksen etiikka (suom. S. Knuuttila). Gaudeamus. (Alkuperäinen suomennos 1989)

Arthur, J., & Carr, D. (2013) Character in learning for life: A virtue-ethical rationale for recent research on moral and values education. Journal of Beliefs & Values, 34(1), 26–35. https://doi.org/10.1080/13617672.2013.759343

Arthur, J., Harrison, T., Burn, E., & Moller, F. (2017). Schools of virtue. Character education in three Birmingham schools. Research report. The Jubilee Centre. https://www.jubileecentre.ac.uk/userfiles/jubileecentre/pdf/Research%20Reports/SchoolsOfVirtueResearchReport.pdf

Bruckner, P. (2011). Perpetual euphoria: On the duty to be happy. Princeton University Press.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2017). Research methods in education (8. painos). Routledge.

Elo, S., & Kyngäs, H. (2007). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62(1), 107–115. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2016). Määräykset ja ohjeet 2016:1. Opetushallitus. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/esiopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf

Helliwell, J. F., Layard, R., Sachs, J. D., De Neve, J.-E., Aknin, L. B., & Wang, S. (2023). World Happiness Report 2023. https://happiness-report.s3.amazonaws.com/2023/WHR+23.pdf

Hsieh H.-F., & Shannon S. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research 15(9), 1277–1288. https://doi.org/10.1177/1049732305276687

Hügli, A. (2021). Ethos and moral education: Critical comments on virtue ethics and virtue education. Teoksessa F. Oser, K. Heinrichs, J. Bauer & T. Lovat (toim.) The International Handbook of Teacher Ethos (s. 93–107). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-73644-6_7

Huttunen, R., & Kakkori, L. (2007). Aristoteles ja pedagoginen etiikka. Niin & Näin, 1, 87–94.

Huusko, M., & Paloniemi, S. (2006). Fenomenografia laadullisena tutkimussuuntauksena kasvatustieteissä. Kasvatus, 37(2), 162–173.

Kangas, J., Lastikka, A.-L., & Karlsson, L. (2021). Voimauttava varhaiskasvatus: Leikkivä, osallinen ja hyvinvoiva lapsi. Otava.

Karlsson, L. (2010). Lapsinäkökulmainen tutkimus ja aineiston tuottaminen. Teoksessa K. P. Kallio, A. Ritala-Koskinen & N. Rutanen (toim.), Missä lapsuutta tehdään? (s. 121–141). Nuorisotutkimusseura.

Kohlberg, L. (1976). Moral stages and moralization: The cognitive-developmental approach. Teoksessa T. Lickona (toim.) Moral development and behavior: Theory, research, and so-cial Issues (s. 31–53). Holt, Rinehart, and Winston.

Kristjánsson, K. (2013). Ten myths about character, virtue and virtue education – plus three well-founded misgivings. British Journal of Educational Studies, 61(3), 269–287, https://doi.org/10.1080/00071005.2013.778386

Kuutti, T., Kahila, S., & Sajaniemi, N. (2021). Pedagogiikka poikkeusaikana – päiväkotien varhaiskasvatushenkilöstön kokemuksia pedagogiikan toteuttamisesta COVIC-19-pandemian aikana. Journal of Early Childhood Education Research, 10(3), 217–239.

Kylliäinen, A. (2021). Hyvän tekijät: hyveet ja arvot yksilön ja yhteisön elämässä. [Väitöskirja, Helsingin yliopisto]. Helda-julkaisuarkisto. http://hdl.handle.net/10138/334880

Laine, M. (2019). Kohti kulttuurisesti kestävää kasvatusta: Kulttuurisesti kestävän kasvatuksen määrittyminen ja siihen liittyvät tulevaisuuden tarpeet. [Väitöskirja, Helsingin yliopisto]. Helda-julkaisuarkisto. http://hdl.handle.net/10138/307005

Launonen, L. (2000). Eettinen kasvatusajattelu suomalaisen koulun pedagogisissa teksteissä 1860-luvulta 1990-luvulle. [Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto]. JYX-julkaisuarkisto. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42028

Lipponen, L., & Pursi, A. (2022). Children's grief: Repertoires of practices in institutional early childhood education and care. Mind, Culture, and Activity, 29(3), 215–235. https://doi.org/10.1080/10749039.2022.2133144

MacIntyre, A. (1989). After Virtue. University of Notre Dame Press.

Manninen, J., & Nokelainen, R. (2021). Ekososiaalinen sivistys haastaa vapaan sivistystyön. Aikuiskasvatus, 41(2), 140–147. https://doi.org/10.33336/aik.109323

Marton, F., & Booth, S. (1997). Learning and awareness. Routledge.

Mortari, L., & Ubbiali, M. (2017). The “MelArete” Project: Educating children to the ethics of virtue and of care. European Journal of Educational Research, 6(3), 269–278. https://doi.org/10.12973/eu-jer.6.3.269

Niikko, A. (2003). Fenomenografia kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 85. Joensuun yliopisto.

Nussbaum, M. (1993). Non-relative virtues. An Aristotelian Approach. Teoksessa M. Nusbaum & A. Sen (toim.), The Quality of Life (s. 242–269). Vlarendom Press.

Ojakangas, M. (1997). Lapsuus ja auktoriteetti. Pedagogisen vallan historia Snellmanista Koskenniemeen (2. painos). Tutkijaliiton julkaisu 85. Tutkijaliitto.

Opetushallitus (1970). Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö I. Opetussuunnitelman perusteet. Komiteamietintö 1970: A4. Opetushallitus.

Poulter, S. (2013). Kansalaisena maallistuneessa maailmassa: Koulun uskonnonopetuksen yhteiskunnallisen tehtävän tarkastelua. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja. Ainedidaktisia tutkimuksia 5. [Väitöskirja, Tampereen yliopisto]. Suomen ainedidaktinen tutkimusseura.

Pulkki, J. (2017). Kilpailun kasvatuksellisista ongelmista: Hyveitä 2000-luvulle. Tampere University Press.

Puolimatka, T. (2001). Opetusta vai indoktrinaatiota? Valta ja manipulaatio opetuksessa (2. painos). Kirjayhtymä.

Sagberg, S. (2015). Holistic religious education – is it possible? The complex web of religion, spirituality and morality. Waxmann.

Salonen, A. O. (2013). Ekososiaalinen sivistys kulttuurin kulmakiveksi. Teoksessa M. Laine & P. Toivanen (toim.), Kestävä kasvatus – kulttuuria etsimässä (s. 40–69). Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 6, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura.

Toivonen, K. (2014). Persoonan eettinen kasvu ja kasvatus jälkimodernissa ajassa suomalaisen kasvatusjärjestelmän kautta tulkittuna. [Väitöskirja, Helsingin yliopisto]. Helda-julkaisuarkisto. http://hdl.handle.net/10138/45018

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Uusitalo, L., & Vuorinen, K. (2021). Huomaa hyvä! Vahvuusvariksen tarinakirja. PS-kustannus.

Uusitalo-Malmivaara, L., & Vuorinen, K. (2016). Huomaa hyvä! Näin ohjaat lasta ja nuorta löytämään luonteenvahvuutensa. PS-kustannus.

Vainio, O-P. (2017). Hyveet. Johdatus hyveajatteluun. Basam Books.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2022). Määräykset ja ohjeet 2022: 2a. Opetushallitus. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2022_1.pdf

Värri, V.-M. (1994). Menonin paradoksi ’neliulotteisessa’ kasvatustodellisuudessa. Niin & Näin, 1, 70–73.

Värri, V.-M. (2002). Hyvä kasvatus – kasvatus hyvään (4. painos). Tampere University Press.

Värri, V.-M. (2011). Kasvatuksen ihanteista ja päämääristä tässä ajassa. Teoksessa T. Jantunen & E. Ojanen (toim.), Arvot kasvatuksessa (s. 42–56). Tammi.

Downloads

Published

2023-10-31

Issue

Section

Peer-reviewed articles