Ajatuspajat talouspoliittisina vallankäyttäjinä eurokriisissä:

uusliberalismia aiempaan tapaan?

Kirjoittajat

  • Laura Nordström Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.51810/pt.99430

Avainsanat:

uusliberalismi, ajatushautomot, ajatuspajat, valta, euro, EU-politiikka

Abstrakti

Ajatuspajojen valtapotentiaali perustuu tiedon tuottamiseen. Tätä valtapotentiaalia käyttämällä osa niistä on ollut avainasemassa uusliberalismin levittämisessä 1970-luvulta alkaen. Tämä artikkeli tarkastelee, pyrkivätkö ajatuspajat edelleen uusliberalismin levittämiseen analysoimalla Brysselin vaikutusvaltaisimpien talouspolitiikasta kirjoittavien ajatuspajojen, Chatham Housen, Center for European Policy Studiesin ja Bruegelin, näkemyksiä finanssi- ja eurokriisin ratkaisuista. Nämä kriisit olisivat olleet mahdollisuus kyseenalaistaa uusliberalismin paradigma. Ajatuspajojen määritelmän ja vallan käsittelyn jälkeen artikkeli analysoi diskurssianalyysin avulla vuosien 2008 ja 2012 ajatuspajojen tekstien uusliberalismin kiinnekohtia, jotka osoittavat, että ajatuspajat eivät haastaneet vaan uusinsivat uusliberalismia – mutta eivät yksioikoisesti. Ajatuspajojen ristiriita suhteessa teoriaan on talouden valvonnan, koordinaation ja sääntelyn korostamisessa. Ajatuspajat kuitenkin pitävät uusliberalismin ydinasioista kiinni, ja aiemminkin uusliberalismin täytäntöönpano on kasvattanut valtiovaltaa. Vaikka ajatuspajat ovat olettamuksia kriittisempiä, osallistuvat ne uusliberalismin lujittamiseen, esimerkiksi tavoittelemalla sääntelyn lisäämistä uuskonstitutionalismisin keinoin. Artikkeli kuitenkin osoittaa, että Brysselin vaikutusvaltaisimmat ajatuspajat pyrkivät edelleen levittämään uusliberalistisia, ainakin ordoliberalismiin sopivia, oppeja.

Lähdeviitteet

Abelson, Donald E. 2002. Do think tanks matter? Assessing the impact of public policy institutes. Montreal: McGill-Queen´s University Press.

Abelson, Donald E. 2009. Do think tanks matter? Assessing the impact of public policy institutes. 2. painos. Montreal: McGill-Queen´s University Press.

Ahearne, Alan, Delgado, Juan ja von Weizsäcker, Jakob. 2008. A tail of two countries. Bruegel. Policy Brief, 2008:4. https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/imported/publications/pbf_06.08_A_Tail_for_2_countries.pdf [Luettu 15.7.2014]

Alker, Hayward R. ja Sylvan, David. 1994. Kuinka diskurssianalyysi voi edesauttaa politiikkatieteen kehittymistä? Kääntänyt Heikki Patomäki. Kosmopolis, 24:3, 5–25.

Bajenova, Tatyana. 2019. Rescaling expertise in EU policy-making: European think tanks and their reliance on symbolic, political and network capital, Globalisation, Societies and Education, 17:1, 61–77. https://doi.org/10.1080/14767724.2018.1540926

Baker, Andrew ja Underhill, Geoffrey. 2015. Economic ideas and the political construction of the financial crash of 2008. The British Journal of Politics and International Relations, 17:3, 381–390. https://doi.org/10.1111%2F1467-856X.12072

Ban, Cornel. 2016. Ruling ideas. How global neoliberalism goes local. Oxford: Oxford University Press.

Barnett, Michael ja Duvall, Raymond. 2004. Power in global governance. Teoksessa Michael Barnett ja Raymond Duvall (toim.), Power in global governance. Cambridge: Cambridge University Press, 1–32.

Beck, Ulrich. 2005. Power in the global age: a new global political economy. Cambridge: Polity Press.

Béland, Daniel. 2000. Expertise et politique des retraites. L’influence des think tanks aux États-Unis. L’Année de la regulation, 2000:4, 251–273.

Béland, Daniel ja Waddan, Alex. 2000. From Thatcher (and Pinochet) to Clinton? Conservative think tanks, foreign models and US pensions reform. The Political Quarterly, 71:2, 202–210. https://doi.org/10.1111/1467-923X.00295

Blyth, Mark. 2002. Great transformations. Economic ideas and institutional change in the twentieth century. Cambridge: Cambridge University Press.

Blyth, Mark. 2013. Austerity. The history of a dangerous idea. Oxford: Oxford University Press.

Bockman, Johanna. 2007. The origins of neoliberalism between Soviet socialism and Western capitalism. "A galaxy without borders". Theory and Society, 36:4, 343–371. https://doi.org/10.1007/s11186-007-9037-x

Boucher, Stephen ja Royo, Martine. 2012. Les think tanks. Cerveaux de la guerre des idées. Paris: Editions du Félin.

Cahill, Damien. 2013. Ideas-centred explanations of the rise of neoliberalism. A critique. Australian Journal of Political Science, 48:1, 71–84. https://doi.org/10.1080/10361146.2012.761174

Carmassi, Jacopo, Di Noia, Carmine ja Micossi, Stefano. 2012. Banking union. A federal model for the European Union with prompt corrective action. Brussels: Center for European Policy Studies.

Carmassi, Jacopo ja Micossi, Stefano. 2012. Time to set banking regulation right. Brussels: Center for European Policy Studies.

Crafts, Nicholas. 2012. Saving the eurozone. Is a real Marshall Plan the answer? Chatham House ja CAGE. https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/International%20Economics/0612bp_crafts.pdf [Luettu 11.7.2014]

Chatham House. 2012. Emerging from the global crisis and rebelancing the global economy. Chatham House International Roundtable summary. Chatham House. https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Meetings/Corporate%20Events/230412summary.pdf [Luettu 11.7.2014]

Coman, Ramona. 2018. Why and how do think tanks expand their networks in times of crisis? The case of Bruegel and the Centre for European Policy Studies. Journal of European Public Policy, 26:2, 286–301. https://doi.org/10.1080/13501763.2017.1415953

Darvas, Zsolt. 2012. The euro crisis. Ten roots, but fewer solutions. Bruegel. Policy Contribution, 2012:17. Bruegel. https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/imported/publications/pc_2012_17.pdf [Luettu 15.7.2014]

De Grauwe, Paul. 2008a. Cherished myths have fallen victim to economic. Center for European Policy Studies. https://www.ceps.eu/ceps-publications/cherished-myths-have-fallen-victim-economic-reality/ [Luettu 11.7.2014]

De Grauwe, Paul. 2008b. The twin shocks hitting the eurozone. Center for European Policy Studies. https://www.ceps.eu/ceps-publications/twin-shocks-hitting-eurozone/ [Luettu 13.7.2014]

De Grauwe, Paul. 2008c. The banking crisis: causes, consequences and remedies. Center for European Policy Studies. https://www.ceps.eu/ceps-publications/banking-crisis-causes-consequences-and-remedies/ [Luettu 13.7.2014]

De Grauwe, Paul. 2012. How to avoid a double-dip recession in the eurozone. Center for European Policy Studies. https://www.ceps.eu/ceps-publications/how-avoid-double-dip-recession-eurozone/ [Luettu 14.7.2014]

Denham, Andrew. 1996. Think-tanks of the new right. Aldershot: Dartmouth.

Edsall, Thomas Byrne. 1985. The new politics of inequality. New York: Norton.

Ekholm, Peter ja Forsberg, Tuomas. 2001. Think tankit integraation asiantuntijoina. Euroopan ulkopoliittisten tutkimuslaitosten kenttä hakee muotoaan. Ulkopolitiikka, 2001:3, 87–98.

Foucault, Michel. 1976/1998. Seksuaalisuuden historia. Kääntänyt Kaisa Sivenius. Helsinki: Gaudeamus.

Gaffney, John. 1991. The political think-tanks in the UK and ministerial cabinets in France. West European Politics, 14:1, 1–17. https://doi.org/10.1080/01402389108424829

Gill, Stephen. 2008. Power and resistance on the new world order. 2. painos. Basingstoke: Palgrave MacMillan.

Gros, Daniel. 2008. Europe`s two priorities for the G20. Center for European Policy Studies. https://www.ceps.eu/ceps-publications/europes-two-priorities-g20/ [Luettu 13.7.2014]

Gros, Daniel. 2012a. This recovery is different. Center for European Policy Studies. https://www.ceps.eu/ceps-publications/recovery-different/ [Luettu 14.7.2014]

Gros, Daniel. 2012b. An incomplete step towards a banking union. Center for European Policy Studies. https://www.ceps.eu/ceps-publications/incomplete-step-towards-banking-union/ [Luettu 14.7.2014]

Gros, Daniel. 2012c. Macroeconomic imbalances in the euro area: symptom or cause of the crisis? Center for European Policy Studies. https://www.ceps.eu/ceps-publications/macroeconomic-imbalances-euro-area-symptom-or-cause-crisis/ [Luettu 14.7.2014]

Guerreri, Paolo. 2012. Intra-European imbalances: the need for a positive-sum-game approach. Chatham House. https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/International%20Economics/1212bp_guerrueri.pdf [Luettu 11.7.2014]

Guzzini, Stefano. 1993. Structural power. The limits of neorealist power analysis. International Organization, 47:3, 443–478. https://doi.org/10.1017/S0020818300028022

Haass, Richard Nathan. 2002. Think tanks and U.S. foreign policy. A policy-maker's perspective. U.S. Foreign Policy Agenda, 7:3, 5–8.

Harmes, Adam. 2006. Neoliberalism and multilevel governance. Review of International Political Economy, 13:5, 725–749. https://doi.org/10.1080/09692290600950621

Harvey, David. 2005/2008. Uusliberalismin lyhyt historia. Kääntänyt Kaisa Koskinen. Tampere: Vastapaino.

Hernando, Marcos Gonzalez, Pautz, Hartwig ja Stone, Diane. 2018. Think tanks in ‘hard times’ – the global financial crisis and economic advice. Policy and Society, 37:2, 125–139. https://doi.org/10.1080/14494035.2018.1487181

Jackson, Ben. 2012. The think-tank archipelago: thatcherism and neo-liberalism. Teoksessa Ben Jackson ja Robert Saunders (toim.), Making Thatcher's Britain. Cambridge: Cambridge University Press, 43–61.

James, Simon. 1993. The idea brokers: the impact of think tanks on British government. Public Administration, 71:4, 491–506. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1993.tb00988.x

Jokinen, Arja, Juhila, Kirsi ja Suoninen, Eero. 1993. Diskursiivinen maailma: Teoreettiset lähtökohdat ja analyyttiset käsitteet. Teoksessa Arja Jokinen, Kirsi Juhila ja Eero Suoninen (toim.), Diskurssianalyysin aakkoset. Tampere: Vastapaino, 17–45.

Laclau, Ernesto ja Mouffe, Chantal. 2001. Hegemony and socialist strategy. Towards a radical democratic politics. 2. painos. London: Verso.

Lahrant, Morgan ja Boucher, Stephen. 2005. Think tanks in Europe and US: converging or diverging? Notre Europe. https://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/semi22-en.pdf [Luettu 14.7.2014]

Lannoo, Karel. 2008. The crisis, one year on. Center for European Policy Studies. https://www.ceps.eu/ceps-publications/crisis-one-year/ [Luettu 11.7.2014]

Lannoo, Karel. 2012. The roadmap to banking union: a call for consistency. Center for European Policy Studies. https://www.ceps.eu/ceps-publications/roadmap-banking-union-call-consistency/ [Luettu 11.7.2014]

Lindquist, Evert A. 1997. Beyond the myth. New challenges for think tanks. NIRA Review, 4:4. https://www.nira.or.jp/past/publ/review/97autumn/alind.html [Luettu 15.5.2021]

Lounasmeri, Lotta. 2020. The Finnish think tank landscape – a mixture of consensualism and diversity? Scandinavian Political Studies, 43:3, 187–206. https://doi.org/10.1111/1467-9477.12182

Lukes, Steven. 2005. Power. A radical view. 2. painos. Basingstoke: Palgrave MacMillan.

Mahmood, Ahmad. 2008. US think tanks and the politics of expertise: role, value and impact. The Politic Quarterly, 79:4, 529–555. https://doi.org/10.1111/j.1467-923X.2008.00964.x

Mann, Michael. 2011. Power in the 21st century: conversations with John Hall. Cambridge: Polity Press.

McGann, James G. 2014. 2013 Global go to think tank index report. Philadelphia: University of Pennsylvania. https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=think_tanks [Luettu 8.7.2014]

McGann, James G. 2019. 2018 Global go to think tank index report. Philadelphia: University of Pennsylvania. https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=think_tanks [Luettu 1.10.2020]

McGann, James. 2020. 2020 Global go to think tank index report. Philadelphia: University of Pennsylvania. https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=think_tanks [Luettu 15.5.2021]

McGann, James G. ja Sabatini, Richard. 2011. Global think tanks: policy networks and governance. Abingdon: Routledge.

McLevey, John. 2014. Think tanks, funding, and the politics of policy knowledge in Canada. Canadian Review of Sociology, 51:1, 54–75. https://doi.org/10.1111/cars.12033

Medvetz, Thomas. 2013. Les think tanks dans le champ de pouvoir étasunien. Actes de la recherche en sciences sociales, 13:200, 45–55. https://doi.org/10.3917/arss.200.0044

Micossi, Stefano. 2012. Unholy compromise in the eurozone and how to right it. Center for European Policy Studies. https://www.ceps.eu/ceps-publications/unholy-compromise-eurozone-and-how-right-it/ [Luettu 14.7.2014]

Miettinen, Timo. 2017. Lain valta: ordoliberalismi ja eurooppalaisen talouskonstituution juuret. Oikeus, 46: 2, 206–223.

Mirowski, Philip. 2013. Never let a serious crisis go to waste. How neoliberalism survived the financial meltdown. London: Verso.

Niblett, Robin. 2012. The economic crisis and the emerging powers. Towards a new international order? Madrid: Real Institutio Elcano. http://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Europe/0212niblett.pdf [Luettu 11.7.2014]

Nordström, Laura. 2015. Ajatuspajojen valta: ajatuspajat uusliberalismin levittäjinä Brysselissä. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273087

Norval, Aletta J. 2004. Hegemony after deconstruction. The consequences of undecidability. Journal of Political Ideologies, 9:2, 139–157. https://doi.org/10.1080/13569310410001691187

Palonen, Emilia. 2008. Ernesto Laclau & Chantal Mouffe: diskurssiteoriaa ja radikaalia demokratia. Teoksessa Kia Lindroos ja Suvi Soininen (toim.), Politiikan nykyteoreetikkoja. Helsinki: Gaudeamus, 209–232.

Parmar, Inderjeet. 2004. Think tanks and power in foreign policy. A comparative study of the role and influence of the council on foreign relations and the Royal Institute of International Affairs, 1939–1945. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Patomäki, Heikki. 2007. Uusliberalismi Suomessa: lyhyt historia ja tulevaisuuden vaihtoehdot. Helsinki: WSOY.

Patomäki, Heikki. 2009. Neoliberalism and the global financial crisis. New Political Science, 31:4, 431–442. https://doi.org/10.1080/07393140903322497

Patomäki, Heikki. 2012. Eurokriisin anatomia. Mitä globalisaation jälkeen? Helsinki: Into.

Patomäki, Heikki. 2014. On the dialectics of global governance in the twenty-first century: a Polanyian double movement? Globalizations, 11:5, 733–750. https://doi.org/10.1080/14747731.2014.981079

Pautz, Hartwig. 2010. The role of think-tanks in the modernisation of the SPD. German Politics, 19:2, 183–199.

Pautz, Hartwig. 2018. Think tanks, Tories and the austerity discourse coalition. Policy and Society, 37:2, 155–169. https://doi.org/10.1080/14494035.2017.1397395

Peck, Jamie ja Tickell, Adam. 2006. Conceptualizing neoliberalism, thinking Thatcherism. Teoksessa Helga Leitner, Jamie Peck ja Eric S. Sheppard (toim.), Contesting neoliberalism: urban frontiers. New York: Guilford Publications, 26–50.

Perez, Marybel. 2014. Does EU policymaking allow for skilful networkers but limited knowledge managers? The think tanks' tale. International Journal of Politics, Culture and Society, 27:3, 323–342. https://doi.org/10.1007/s10767-013-9172-5

Pisani-Ferry, Jean. 2012a. The Euro crisis and the new impossible trinity. Bruegel. Policy Contribution, 2012:1. https://www.bruegel.org/2012/01/the-euro-crisis-and-the-new-impossible-trinity-2/ [Luettu 15.7.2014]

Pisani-Ferry, Jean. 2012b. Assurance mutuelle ou fédéralisme: la zone euro entre deux modèles. Problèmes économiques, n° spécial, 67–72.

Pisani-Ferry, Jean. 2012c. The known unknowns and the unknown unknowns of the EMU. Bruegel. Policy Contribution, 2012:18. https://www.bruegel.org/2012/10/the-known-unknowns-and-the-unknown-unknowns-of-the-emu/ [Luettu 15.7.2014]

Pisani-Ferry, Jean, Aghion, Philippe, Belka, Marek, Von Hagen, Jürgen, Heikensten, Lars ja Sapir, André. 2008. Coming of age. Report on the euro area. Brussels: Bruegel.

Pisani-Ferry, Jean, Sapir, André ja von Weizsäcker, Jakob. 2008. A European recovery programme. Bruegel. Policy Brief, 2008:9. https://www.bruegel.org/2008/11/a-european-recovery-programme/ [Luettu 15.7.2014]

Plehwe, Dieter. 2014. Think tank networks and the knowledge-interest nexus. The case of climate change. Critical Policy Studies, 8:1, 101–115. https://doi.org/10.1080/19460171.2014.883859

Plehwe, Dieter, Neujeffski, Moritz ja Krämer, Werner. 2018. Saving the dangerous idea: austerity think tank networks in the European Union. Policy and Society, 37:2, 188–205. https://doi.org/10.1080/14494035.2018.1427602

Ruding, Onno Herman. 2012. The contents and timing of a European banking union. Reflections on the differing views. Center for European Policy Studies. https://www.ceps.eu/ceps-publications/contents-and-timing-european-banking-union-reflections-differing-views/ [Luettu 14.7.2014]

Schmidt, Vivien A. ja Thatcher, Mark. 2013. Conclusion. Explaining the resilience of neo-liberalism and possible pathways out. Teoksessa Vivien A. Schmidt ja Mark Thatcher (toim.), Resilient liberalism in Europe’s political economy. Cambridge: Cambridge University Press, 403–431.

Sherrington, Philippa. 2000. Shaping the policy agenda: think tank activity in the European Union. Global Society, 14:2, 173–189. https://doi.org/10.1080/13600820050008430

Slobodian, Quinn. 2018. Globalists: the end of empire and the birth of neoliberalism. Cambridge: Harvard University Press.

Stedman Jones, Daniel. 2012. Masters of the universe. Hayek, Friedman, and the birth of neoliberal politics. Princeton: Princeton University Press.

Stone, Diane. 2000. Think tank transnationalisation and non-profit analysis, advice and advocacy. Global Society, 14:2, 153–172. https://doi.org/10.1080/13600820050008421

Stone, Diane. 2013. Knowledge actors and the transnational governance. The private-public policy nexus in the global agora. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Streeck, Wolfgang. 2015. Why the euro divides Europe. New Left Review, 95, 5–26.

Suoninen, Eero. 1999. Näkökulmia sosiaalisen todellisuuden rakentumiseen. Teoksessa Arja Jokinen, Kirsi Juhila ja Eero Suoninen (toim.), Diskurssianalyysi liikkeessä. Tampere: Vastapaino, 17–36.

Thunert, Martin. 2003. Think tanks in deutschland. Berater der Politik? Aus Politik und Zeitgeschichte, B 51, 30–38.

Troy, Tevi. 2012. Devaluing the think tank. National Affairs, 10, 75–90.

Turunen, Jorma. 2005. Think tankit ja poliittiset säätiöt Euroopassa: esityksiä suomalaisista toteuttamismalleista. Oikeusministeriön julkaisu 2005:4. Helsinki: Oikeusministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:952-466-290-6

Ullrich, Heidi. 2004. European Union think tanks: generating ideas, analysis and debate. Teoksessa Diane Stone ja Andrew Denham (toim.), Think tank traditions. Manchester: Manchester University Press, 51–68.

Véron, Nicolas. 2012. The challenges of Europe's fourfold union. Bruegel. Policy Contribution, 2012:13. https://www.bruegel.org/2012/08/the-challenges-of-europes-fourfold-union/ [Luettu 15.7.2014]

Weidenbaum, Murray. 2010. Measuring the influence of think tanks. Society, 47:2, 134–137. https://doi.org/10.1007/s12115-009-9292-8

Wolff, Guntram B. 2012. Challenges for the euro area and implications for Latvia. Bruegel. Policy Contribution, 2012:5. https://www.bruegel.org/2012/03/challenges-for-the-euro-area-and-implications-for-latvia/ [Luettu 15.7.2014]

Yin, Robert K. 2018. Case study research and applications. Design and methods. Los Angeles: SAGE.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-05-21 — Päivitetty 2021-05-21

Viittaaminen

Nordström, L. (2021). Ajatuspajat talouspoliittisina vallankäyttäjinä eurokriisissä:: uusliberalismia aiempaan tapaan?. Poliittinen Talous, 9. https://doi.org/10.51810/pt.99430

Numero

Osasto

Alkuperäisartikkelit