Poliittinen talous julkaisee talouden instituutioiden, talouspolitiikan, talousdiskurssien ja taloustieteen poliittisia analyyseja sekä toimii poliittisen talouden tutkimuksen edistämisen suomalaisena keskustelufoorumina. Lehti kannustaa monitieteelliseen ja monimenetelmälliseen keskusteluun sekä erityisesti talouden poliittista analyysia koskevien uusien teoreettisten ja metodologisten avausten esittämiseen.

Lehden julkaisija on Poliittisen talouden tutkimuksen seura ry. Lehden toimituksesta vastaa 1-2 päätoimittajaa ja toimituskunta. Yhdistyksen hallitus valitsee lehden päätoimittajat kahdeksi vuodeksi kerrallaan sekä nimittää toimituskunnan jäsenet. Lehden vastaavana päätoimittajana toimii vuoden 2020 loppuun saakka Ville-Pekka Sorsa (Helsingin yliopisto).

Lehden virallinen nimi on Poliittinen talous, mutta lehdestä voidaan käyttää kansainvälisissä yhteyksissä myös epävirallista nimeä Finnish Review of Political Economy (esim. englanninkielisissä viittauksissa lehden artikkeleihin: Author, R. 2013. Key Topic and Interesting Title. Poliittinen talous / Finnish Review of Political Economy, 1(1): 1-11.).

Lehti on sähköinen ja sen artikkelit ovat avoimesti kaikkien saatavilla (open access). Kaikki artikkelit julkaistaan sitä mukaa kun ne ilmestyvät. Taitettu lehti sivunumeroineen ilmestyy 1-2 vuoden välein. Lehdessä julkaistavien artikkeleiden tekijänoikeudet perustuvat Creative Commons -lisenssiin. Lehden julkaisualustana käytetään avoimeen lähdekoodiin perustuvaa Open Journal Systems -alustaa, joka löytyy journal.fi-palvelusta.

 

LEHDEN TARKOITUS (AIMS & SCOPE)

Poliittinen talous julkaisee talouden instituutioiden, talouspolitiikan, talousdiskurssien ja taloustieteen poliittisia analyyseja sekä toimii poliittisen talouden tutkimuksen edistämisen kotimaisena keskustelufoorumina. Lehti kannustaa monitieteelliseen ja monimenetelmälliseen keskusteluun sekä erityisesti talouden poliittista analyysia koskevien uusien teoreettisten ja metodologisten avausten esittämiseen. Lehti toivottaa tervetulleeksi eri tieteenalojen, kuten politiikan tutkimuksen, taloustieteen, poliittisen ja taloushistorian, kulttuurintutkimuksen, sosiologian, sosiaalipolitiikan, kauppatieteiden, hallinnon tutkimuksen, yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen, oikeustieteiden ja filosofian piiristä nousevia poliittisen talouden analyyseja. Lehti julkaisee myös niin globaalia, kansainvälistä, alueellista, kansallista kuin paikallistakin poliittista taloutta käsitteleviä empiirisiä analyyseja.

Lehdessä julkaistaan muun muassa seuraavia aihepiirejä käsitteleviä artikkeleita:

  • Poliittisen talouden teoria ja teoriahistoria
  • Kulttuurinen ja kriittinen poliittinen talous
  • Globaali ja kansainvälinen poliittinen talous
  • Heterodoksinen taloustutkimus
  • Poliittisen talouden ja taloustieteen tutkimuksen ja opetuksen tila Suomessa
  • Talousideoiden, -diskurssien ja -tutkimuksen poliittiset ulottuvuudet
  • Talouden institutionaalinen muutos
  • Talouspolitiikan selittäminen ja vaihtoehtoiset talouspolitiikat
  • Taloustutkijoiden ja talousvaikuttajien asema poliittisessa päätöksenteossa
  • ”Talouden” ja sen toimijoiden sosiaalinen rakentuminen

 

ARVIOINTIPROSESSI

Lehdessä julkaistavat alkuperäisartikkelit (mukaan lukien symposium-osioiden alkuperäisartikkelit) arvioidaan kaksoissokko (double blind) -käytännön mukaisesti anonyymisti yhdellä tai useammalla lehden ulkopuolisella arvioijalla. Arviointiin lähettämisen edellytyksenä on, että artikkeli soveltuu lehden tarkoitukseen ja että artikkeli täyttää käsikirjoituksen tekniset vaatimukset. Toimitus tekee artikkelikäsikirjoituksista julkaisupäätöksen arvioitsijalausunnon perusteella. Lopullinen julkaisupäätös voi sisältää ulkopuolisen arvioijan ja toimituksen esittämiä korjauspyyntöjä.

Toimitus arvioi lehteen lähetettävät katsausartikkelit ja keskustelunavaukset sekä kirja-arviot. Päätoimittajat tarkastavat artikkeleiden sopivuuden lehden tarkoitukseen ja teknisten vaatimusten täyttymisen. Toimituskunta tekee artikkeleista erillisen arvioinnin tarvittaessa. Päätoimittajat arvioivat kirja-arvioiden soveltuvuuden julkaistavaksi lehdessä. Näiden lisäksi toimitus päättää lektioiden julkaisemisesta lehdessä.

 

ILMESTYMISTAAJUUS

Sähköinen lehti julkaistaan reaaliaikaisesti. Lehdessä julkaistavat artikkelit ovat luettavissa lehden internet-sivustolta html-muodossa sitä mukaa kuin ne on hyväksytty julkaistavaksi lopullisessa muodossaan. Kuhunkin vuosikertaan kuuluu siten vain yksi numero. Mikäli lehden artikkeleihin viitattaessa vaaditaan vuosikerran ja vuosiluvun ohella myös lehden numero, on numero aina 1.

Lehden taitettu ja painettu versio ilmestyy 1-2 vuoden välein. Kunkin lehden vuosikerran artikkeleille määritellään lopulliset sivunumerot pdf-version taittamisen ja lehden mahdollisen painatuksen yhteydessä. 

 

AVOIMUUSPERIAATE

Julkaisu on kaikille avoimesti saatavilla.

 

TEKIJÄNOIKEUDET

Lehdessä julkaistavien artikkeleiden tekijänoikeudet noudattavat Creative Commons Attribution 4.0 International -lisenssiä (CC BY 4.0). Lisenssistä löytyy lisätietoa osoitteesta https://creativecommons.org/licenses/by/4.0.