Kulttuurisen kielenoppimisen jäljillä

Aikuisten suomenoppijoiden kokemuksia lukupiirissä

Kirjoittajat

Avainsanat:

lukupiiri, edistynyt suomenoppija, kulttuurinen kielenoppiminen, kaunokirjallisuuden lukeminen, oppimiskokemus

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan, miten kaunokirjallisuuden yhdessä lukeminen lukupiirissä tuottaa kokemuksia kulttuurisesta kielenoppimisesta. Tutkimuskohteena on korkeakoulutetuille, edistyneille suomenoppijoille järjestetty lukupiiri ja sen yhteydessä kerätty aineisto. Aineiston avulla tutkitaan sitä, miten osallistujat sanallistavat ja tulkitsevat kokemuksiaan kielenoppimisesta lukupiirissä. Kieli on erottamaton osa kulttuuria, joten kaunokirjallisuuden opetuskäyttö tarjoaa mahdollisuuden kulttuuriseen kielenoppimiseen. Siinä painottuu kaunokirjallisten tekstien suhde maailmaan ja ympäröivään yhteiskuntaan.

Kaunokirjallisuuden lukemista pidetään yleisesti tehokkaana tapana oppia kieltä. Sen opetuskäyttö aikuisten suomenopetuksessa on kuitenkin edelleen vähäistä muun muassa siksi, että kaunokirjallisuuden kielen ajatellaan olevan liian vaikeaa. Käytetyllä opetusmenetelmällä voi vaikuttaa siihen, kuinka saavutettavissa vaikealta vaikuttava kieli todellisuudessa on. Artikkelin yhtenä tavoitteena on tuoda esiin soveltavan kielen- ja kirjallisuudentutkimuksen yhteisiä kiinnostuksenkohteita kirjallisuuden opetuskäyttöön. Lukupiiritoimintaa kehittämällä myös kielenoppijat voivat päästä osalliseksi lukijayhteisöstä.

Tutkimuksen analyysi sidotaan käyttöpohjaisen kielenoppimisen teoriaan, jonka mukaan kieltä opitaan käyttämällä sitä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tulokset osoittavat, että lukupiirimuotoinen opetus mahdollistaa monitasoisen vuorovaikutuksen sekä yksittäisen lukijan ja tekstin välillä että saman tekstin lukeneiden kesken heidän keskustellessaan luetusta teoksesta. Suurimmalle osalle lukupiirin osallistujista syntyy tunne siitä, että lukupiiri tukee heidän kielenoppimistaan ja että he onnistuvat poimimaan teoksesta itselleen merkityksellistä kieliainesta eli affordansseja. Lukupiirissä syntyvä vertaisyhteisö tukee osallistujia kielellisen toimijuuden vahvistamisessa. Tämä näkyy positiivisempana suhtautumisena kielivirheisiin, uskalluksena käyttää suomea aiempaa enemmän ja uskona siihen, että suomen kieltä on mahdollista oppia.  Lukupiiri tarjoaa tutkimuksemme perusteella korkeakoulutetulle suomenoppijalle tilan, jossa kaunokirjallisuudesta keskustelu antaa mahdollisuuden kielelliselle ja kulttuuriselle vertaisoppimiselle.

 

On the path to cultural language learning. Experiences of adult Finnish language learners in a reading circle

This article examines how discussing fiction together in a reading circle produces experiences of cultural language learning. The research focuses on a reading circle organised for highly educated Finnish language learners and the material collected in connection with it. The data is used to study how the participants verbalise and interpret their experiences of language learning in the reading circle. As language is an integral part of culture, the use of fiction offers an opportunity for cultural language learning which emphasises the relationship of fictional texts with the world and the surrounding society.


Reading fiction is generally considered an effective way to learn a language. However, it is still not widely used in teaching Finnish to adults, because, for example, the language used in fiction is thought to be too difficult. The chosen teaching method can influence how accessible a seemingly difficult language is. One of the aims of this article is to highlight the common interests of applied linguistics and literary studies for the use of literature in teaching. By developing reading circle activities, language learners can also become part of a reading community.


The analysis of this study is connected to the theory of usage-based language learning, according to which, language is learned by using it while interacting with others. The results show that teaching conducted in a reading circle enables multi-level interaction between both the individual reader and the text, and among those who have read the same text when they are discussing it. Most of the reading circle participants get the feeling that reading together supports their language learning and that they can obtain affordances from the text, that is, parts of language that are meaningful to them. The community of peers created in the reading circle supports the participants in strengthening their linguistic agency. This can be seen in the fact that there is a more positive attitude towards language mistakes, courage to use Finnish
more than before and the belief that it is possible to master Finnish. Based on our research, a reading circle can offer a highly educated Finnish language learner a space where discussing fiction provides an opportunity for linguistic and cultural peer learning.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-12-01

Viittaaminen

Kekki, N., Jytilä, R., & Parente-Čapková, V. (2023). Kulttuurisen kielenoppimisen jäljillä: Aikuisten suomenoppijoiden kokemuksia lukupiirissä. Sananjalka, 65(65). https://doi.org/10.30673/sja.115631