Candle in the wind

Empiirinen tutkimus nimien muistettavuudesta virtuaalisessa minigolfpelissä

  • Lasse Hämäläinen

Abstrakti

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että nimien muistaminen on selvästi vaikeampaa kuin muiden sanojen. Vähälle huomiolle on kuitenkin jäänyt nimien muistettavuus eli se, millaiset nimet muistetaan hyvin tai huonosti. Tässä artikkelissa nimien muistettavuutta tarkastellaan empiirisen koeaineiston avulla. Suomalaisessa verkkopeliyhteisö Aapelissa sijaitsevan Minigolf-nimisen pelin 33 harrastajaa osallistui kahteen kokeeseen, joissa testattiin, kuinka hyvin he muistavat pelissä esiintyvien ratojen nimiä. Koetulosten kvalitatiivisen analyysin perusteella erottui useita muuttujia, jotka vaikuttavat nimien muistettavuuteen. Niistä tarkempaan kvantitatiiviseen analyysiin valittiin viisi: nimeämisperuste, ns. ratasarjaan kuuluminen, nimen kieli, nimen pituus sekä radan pelillinen tärkeys ja kiinnostavuus. Analyysi osoittaa, että kaikilla näillä muuttujilla on tilastollisesti merkitsevä vaikutus nimen muistamiseen. Muistettavuus syntyy siis usean eri tekijän summana.

Avainsanat: nimistöntutkimus, kognitiivinen psykologia, muisti, internet, tietokonevälitteinen viestintä
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 17, 2018
Viittaaminen
Hämäläinen, L. (2018). Candle in the wind. Sananjalka, 60(60.), 118-141. https://doi.org/10.30673/sja.69962