Unkarilaisten henkilönnimien ja nimenvalinnan erityispiirteitä

Kirjoittajat

Avainsanat:

nimistöntutkimus, unkarin kieli, henkilönnimet

Abstrakti

Artikkeli käsittelee unkarilaisia henkilönnimiä, nimifraaseja ja nimenvalintaa sekä etunimiin kytkeytyviä merkityksiä ja kokoaa niitä käsittelevää kirjallisuutta. Käsittely on osittain kontrastiivista: unkarilaista käytäntöä verrataan suomalaiseen sellaisissa kohdissa, joissa se helpottaa suomalaista lukijaa. Artikkelin näkökulma on alussa yhteiskunnallinen ja sosio-onomastinen ja tarkastelussa ovat unkarilaiset nimifraasit sekä niiden eri osat. Myöhemmin tarkastelun keskiöön rajautuvat etunimet ja näkökulma muuttuu enemmän semanttiseksi.

 

Unkarilainen nimifraasi koostuu usein monista eri osista, ja etu- ja sukunimen lisäksi siinä voi olla erilaisia nimentäydennyksiä, jotka kertovat nimenkantajan kansalaisuudesta, siviilisäädystä, perheensisäisestä sukupolvesta tai koulutustaustasta. Unkarilaisten nimifraasien käyttö yleensä ja erityisesti unkarilaisten naisten nimifraasien käyttö muunkielisessä, esimerkiksi suomenkielisessä, kontekstissa saattaa toisinaan aiheuttaa ongelmia. Naisen nimifraasi saattaa koostua pelkästään aviomiehen etu- ja sukunimestä sekä johtimesta -né ’vaimo’, jolloin nimeä toisenkielisessä kontekstissa käyttävän on ratkaistava, missä muodossa hän nimeä käyttää.

 

Unkarissa – kuten Suomessakin – nimenvalintaan vaikuttavat yhteiskunnalliset normit ja sosiaaliset konventiot. Uusien nimien antamista säädellään Unkarissa jokseenkin tiukasti. Jos lapselle halutaan antaa nimi, joka ei vielä ole hyväksyttyjen etunimien listalla, nimen antamista pitää erikseen anoa. Unkarissa on tyypillistä, että virallisen etunimen sijaan jokapäiväisessä kielenkäytössä käytetään erilaisia lisänimiä. Tällaisten lisänimien käyttö on hyvin vakiintunutta ja vaihtelee muun muassa nimenkantajan iän mukaan.

 

Normit ja konventiot eivät kuitenkaan ole ainoa nimenvalintaan vaikuttava seikka, vaan nimenantoon vaikuttavat myös etunimiin kytkeytyvät erilaiset merkitykset. Siksi artikkelissa pohditaan myös kysymystä siitä, onko nimellä ylipäänsä merkitystä, sekä tarkastellaan etunimiin yhdistyviä merkityksiä ja konnotaatioita.

Osasto
Katsauksia

Julkaistu

2018-12-17

Viittaaminen

Sarhemaa, M., & Takács, J. (2018). Unkarilaisten henkilönnimien ja nimenvalinnan erityispiirteitä. Sananjalka, 60(60.), 274–285. https://doi.org/10.30673/sja.70129