Kirjoittamisen diskurssit lukiolaisten kirjoittamista pohtivissa teksteissä

  • Satu Erra Jyväskylän yliopisto, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
Avainsanat: kirjoittaminen, lukio, kirjoittamisen diskurssit, äidinkieli

Abstrakti

Tarkastelen artikkelissani lukiolaisten kirjoittamista ja selvitän, mitä kirjoittamisen diskursseja lukiolaisten omaa kirjoittamista pohdiskelevat tekstit kaiuttavat. Käsittelyni  perustuu Ivaničin (2004) viitekehykseen: kirjoittamisessa ja sen oppimisessa voi olla kyse taidosta, luovuudesta tai prosessista; se voi olla tekstilajien tuottamista, sosiaalisten käytänteiden noudattamista tai sosiopoliittista toimintaa. Tutkin näitä diskursseja 50 kirjoitelmasta koostuvassa aineistossa diskurssianalyysin keinoin ja vertaan tuloksia lukion opetussuunnitelman perusteiden ja ylioppilaskokeen määräysten analyysista (Erra & Svinhufvud 2017) saatuihin tuloksiin.

Analyysi osoittaa, että lukiolaisten käsitykset kirjoittamisesta eroavat opetusta ohjaavien dokumenttien käsityksistä etenkin luovuusdiskurssin osalta. Lukiolaisten tekstejä dominoivat taito- ja luovuusdiskurssi, jotka ovat osin vastakkaisia näkemyksiä. Opetussuunnitelmissa taitodiskurssi kuitenkin vaikuttaa enemmän taustalla ja ylioppilaskokeessa se ilmentää sitä osaa kirjoittamisesta, joka on vähimmillään osattava. Luovuusdiskurssiin on opetusta ohjaavissa dokumenteissa vain yksittäisiä viittauksia. (Erra & Svinhufvud 2017).

Prosessidiskurssiin on aineistossa joitakin viittauksia, mutta vain harva opiskelija kertoo suunnittelevansa tai muokkaavansa tekstejään. Prosessidiskurssi on täsmällisesti läsnä opetussuunnitelmissa mutta ei käytännössä lainkaan ylioppilaskokeen määräyksissä (Erra & Svinhufvud 2017). Genrediskurssi painottuu sekä opetussuunnitelmissa että ylioppilaskokeessa (ma.), ja myös aineistossani kirjoittaminen on toisinaan tekstilajin tuottamista. Kirjoittamisen sosiaalisuuden ja sosiopoliittisuuden vähäisyys kirjoitelma-aineistossa on linjassa opetussuunnitelmien ja ylioppilaskokeen kanssa (ma.). Tutkimukseni valossa kokonaisvaltaisuuden tavoittelu voi olla toimiva lähtökohta lukion kirjoittamisen opettamisen kehittämiselle. Se tarjoaisi hyvän lähestymistavan myös kirjoittamisen opiskelun tavoitteiden pohtimiselle koulukontekstissa.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
marras 26, 2019
Viittaaminen
Erra, S. (2019). Kirjoittamisen diskurssit lukiolaisten kirjoittamista pohtivissa teksteissä. Sananjalka, 61(61), 165-181. https://doi.org/10.30673/sja.80207