Korpusonomastinen tutkimus slanginimistä Hesa ja Stadi digitaalisissa diskursseissa

Kirjoittajat

  • Terhi Ainiala
  • Jarmo H. Jantunen

Avainsanat:

nimistöntutkimus, paikannimet, korpustutkimus, diskurssiprosodia, korpusavusteinen diskurssintutkimus (CADS)

Abstrakti

Artikkelissamme selvitämme Helsinkiä tarkoittavien slanginimien, Hesan ja Stadin, käyttöä uudentyyppisen aineiston ja menetelmän avulla. Aiemmissa näitä nimiä koskevissa tutkimuksissa lähtökohta on ollut kvalitatiivinen, mutta tässä tutkimuksessa lähdemme liikkeelle laajasta digitaalisesta aineistosta ja tilastollisista menetelmistä. Tutkimuksemme on uusi avaus nimistöntutkimuksessa, ja nimitämme sitä korpusavusteiseksi nimistöntutkimukseksi, lyhyemmin korpusonomastiikaksi.

Aineistonamme on laaja Suomi24-keskustelufoorumista muodostettu ja Kielipankista saatava Suomi24-korpus, josta olemme hakeneet Hesa- ja Stadi-nimet. Tutkimus toteutetaan korpusavusteisena diskurssintutkimuksena. Molemmat nimet esiintyvät aineistossa yli 45 000 kertaa. Analyysimme alkaa tilastollisesta kollokaatioanalyysista, minkä jälkeen kummankin nimen kollokaateista on valittu tarkasteltavaksi 200 merkitsevintä kollokaattia. Kollokaatit on ryhmitelty merkityksensä perusteella luokkiin, jotka muodostavat näiden sanojen kontekstista fraseologisin perustein havaittavan diskurssiprosodian.

Hesa- ja Stadi-nimet jakavat yhteisiä diskursseja, mutta niillä on myös omia diskurssejaan. Hesaa käytetään, kun Helsinkiä katsotaan ulkopuolelta ja se on esimerkiksi muuttamisen tai matkustamisen kohde; lisäksi Hesasta jatketaan matkaa muualle, mikä näkyy monina kaupunkia merkitsevinä kollokaatteina. Erilaisista paikoista ja kaupungeista sekä liikkumisesta ja matkustamisesta keskustelu onkin Hesan yhteydessä tavallista.

Stadi-nimi kuvastaa puolestaan syntyperäistä ja aitoa helsinkiläistä identiteettiä, mikä tukee aiempia havaintoja nimen käytöstä. Stadia käytetäänkin juuri silloin, kun puhutaan "meistä stadilaista" ja katsotaan kaupunkia ikään kuin sisältäpäin. ”Stadilaisuutta” korostetaan myös slangisanojen käytöllä Stadi-nimen yhteydessä, ja toisinaan muulta tulleista käytetyt nimitykset ovat melko affektiivisia.

Menetelmämme nostaa esiin uutena piirteenä erityisesti sen, että matkustaminen ja liikkuminen on erityisesti Hesaan liittyvien diskurssien läpileikkaava teema. Myös Stadiin liittyy liikkuminen, mutta näkökulma on selvästi erilainen: liikkuminen tapahtuu pikemmin Stadissa kuin sitä kohti tai sieltä pois. Aiempaa tutkimusta tukevat havainnot, jotka liittyvät aidon helsinkiläisen identiteettiin korostamiseen Stadi-nimellä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-11-26

Viittaaminen

Ainiala, T., & Jantunen, J. H. (2019). Korpusonomastinen tutkimus slanginimistä Hesa ja Stadi digitaalisissa diskursseissa. Sananjalka, 61(61), 57–79. https://doi.org/10.30673/sja.80312