Uskonnollinen liberalismi ja työväenliike 1900-luvun ensivuosien Helsingissä

Kirjoittajat

  • Juuso Järvenpää Tampereen yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.55286/vv.121591

Avainsanat:

työväenliike, teosofia, esoteria, 1900-luvun alku

Abstrakti

Varhaisen suomalaisen työväenliikkeen tutkimuksessa on hahmottunut kuva ”työväenliikkeen ja teosofian suhteesta” 1900-luvun alussa. Ilmiötä on pitkään kuvattu lyhyenä ja epäonnistuneena kokeiluna, joka henkilöityi erityisesti ihannesosialisti Matti Kurikkaan ja paikantui pääasiassa Sörnäisten ja Viipurin työväenyhdistyksiin. Artikkelissaan Juuso Järvenpää seuraa viimeaikaisen tutkimuksen tähän tulkintaan kohdistamaa kritiikkiä osoittamalla, että kyse oli sosiaaliselta ulottuvuudeltaan laajemmasta ja uskonnollisesti monitahoisemmasta ilmiöstä, jota ei voida edes Sörnäisten työväenyhdistyksen rajatussa kontekstissa palauttaa vain Kurikkaan ja ”teosofiaan”.

Lähdeviitteet

Arkistolähteet

Pirjo ja Seppo Aallon arkisto (https://pekkaervast.net)

J. V. Vilenius Pekka Ervastille 8.5.1900

Ervast, Pekka (1903): Valon airueen toimikunnan ensim. vuosikertomus 1903

Työväen Arkisto (TYARK), Helsinki

Sörnäisten työväenyhdistyksen arkisto

Johtokunnan pöytäkirjat 1902–1903

Sörnäisten Työväenyhdistyksen 20 vuotis katsaus

Lehdet

Aamulehti

Elämä

Helsingin Sanomat

Omatunto/Tietäjä

Päivälehti

Riippumaton Työläinen

The Theosophist

Työmiehen Illanvietto,

Työmies

Uusi Aika

Vaatturi

Painetut lähteet

Ervast, Pekka (1987/1904): Mitä on kuolema? Kristosofinen kirjallisuusseura ry.

Ervast, Pekka (1905): Salatieteilijän sanakirja. Teosofinen kirjakauppa ja kustannusliike, Helsinki.

Ervast, Pekka (1980): Teosofisia muistelmia. Ruusu-Ristin kirjallisuusseura ry, Helsinki; Kristosofinen kirjallisuusseura ry, Tampere.

Palomaa, Veikko (1915): Kohtalon koulussa. Teosofinen kirjakauppa ja kustannusliike, Helsinki.

Tutkimuskirjallisuus

Ahlbäck, Tore (1985): Theosophy and Socialism in Finland: An Unsuccessful Coup d’Etat at the Beginning of the Century. Temenos 21, 39–54.

Ahlbäck, Tore (1995): Uppkomsten av Theosofiska Samfundet i Finland. Åbo Akademi, Åbo.

Braude, Ann (2001/1989): Radical Spirits: Spiritualism and Women’s Rights in Nineteenth-Century America. Indiana University Press.

Carleson, Robert & Levander, Caroline (2016): Spiritualism in Sweden. Teoksessa Henrik Bogdan & Olav Hammer (toim.): Western Esotericism in Scandinavia. Brill.

Dixon, Joy (2001): Divine Feminine: Theosophy and Feminism in England. Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Dorrien, Gary (2001): The Making of American Liberal Theology: Imagining Progressive Religion 1805–1900. Westminster John Knox Press, Louisville & London.

Faxneld, Per (2020): Det Ockulta Sekelskiftet: Esoteriska Strömningar i Hilma af Kints tid. Volante, Stockholm.

Gullman, Erik (2020): Totuus on korkein hyve. Pekka Ervastin elämäkerta. Ruusu-Ristin Kirjallisuusseura ry, Helsinki.

Guttierez, Cathy (toim. 2015): Handbook of Spiritualism and Channeling. Brill.

Hanegraaff, Wouter J. & Pijnenburg, Joyce (2009): Hermes in the Academy. Ten Years’ Study of Western Esotericism at the University of Amsterdam. Amsterdam University Press.

Hanegraaff, Wouter J. (2012): Esotericism and the Academy. Rejected Knowledge in Western Culture. Cambridge University Press.

Harmainen, Antti (2010a): Väinö Valvanne (1887–1919). Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. Luettu 18.11.2021.

Harmainen, Antti (2010b): Modernin mystikot. Teosofian ulottuvuudet Pekka Ervastin ja Eino Leinon maailmankuvissa 1902–1908. Historian pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.

Harmainen, Antti (2013): Naisteosofin Kalevala : kansallinen historiakuva, uskonto ja sukupuoli Maria Ramstedtin Kalevalan sisäinen perintö -teoksessa. Teoksessa

Marja Jalava, Tiina Kinnunen & Irma Sulkunen (toim.), Kirjoitettu kansakunta : sukupuoli, uskonto ja kansallinen historia 1900-luvun alkupuolen suomalaisessa tietokirjallisuudessa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Harmainen, Antti (2014a): ”Kaikki voin kestää, voin elää, jos tiedän että hänet kerran vielä tapaan” – Spiritualismi ja teosofia sivistyneistön surutyön välineinä 1880-luvun lopulla. Historiallinen Aikakauskirja 112 (4), 381–392.

Harmainen, Antti (2014b): Kuinka lemmen tulta hallitaan? J. H. Erkko, sukupuoli ja uskonto 1800-luvun lopulla. Sukupuolentutkimus-Genusforskning 27 (1).

Harmainen, Antti (2018): ”The one and only true and salvational faith” – The synthesis of Kulturprotestantismus, German humanism and Western esotericism in Carl Robert Sederholm’s written work of the early 1880s. Approaching Religion 8 (1).

Harmainen, Antti (2020): Teosofia. Teoksessa Tiina Mahlamäki & Nina Kokkinen (toim.), Moderni esoteerisuus ja okkultismi Suomessa. Vastapaino, Tampere.

Harmainen, Antti & Kemppainen, Mikko (2020): ”Paremman sosialismin” asialla. Uskonnon ja sosialismin synteesi suomalaisessa työväenliikkeessä eduskuntavaaleista

kansalaissotaan. Historiallinen Aikakauskirja 118 (1), 20–32.

Harmainen, Antti & Järvenpää, Juuso & Kemppainen, Mikko (2021): 1900-luvun alun luokkatietoinen esoteria Matti Kurikasta Hilja Pärssiseen ja Yrjö Kalliseen. Teoksessa Maarit Leskelä-Kärki & Antti Harmainen (toim.), Uuden etsijät. Salatieteiden ja okkultismin suomalainen kulttuurihistoria 1880–1930. Teos, Helsinki.

Holm, Tea (2016): Spiritualismin muotoutuminen Suomessa: Aatehistoriallinen tutkimus. Helsingin yliopisto, Helsinki.

Juva, Mikko (1950): Suomen sivistyneistö uskonnollisen vapaamielisyyden murroksessa 1848-1869. Suomen Kirkkohistoriallinen Seura, Helsinki.

Juva, Mikko (1956): Rajuilman alla: suomalaisen kahdeksankymmenluvun synty. WSOY, Porvoo.

Juva, Mikko (1960): Valtiokirkosta kansankirkoksi. Suomen kirkon vastaus kahdeksankymmentäluvun haasteeseen. WSOY, Porvoo.

Jokipii, A. E. (1937): Teosofinen liike Suomessa. Historiaa, oppi ja arviointia. WSOY, Porvoo.

Jokipii, A. E. (1938): Teosofian suhde työväenliikkeeseen Suomessa. Eripainos Suomen Kirkkohist. Seuran Vuosikirjasta XXVI, 1936. Suomen Kirkkohistoriallinen Seura, Helsinki.

Järvenpää, Juuso (2016): Jaakko Jalmari Jalo-Kivi. Spiritualismin esitaistelijan asema 1900-luvun alun Suomessa. Historian pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.

Järvenpää, Juuso (2017): Vainotun totuuden esitaistelija. Jaakko Jalmari Jalo-Kiven spiritualistisen identiteetin rakentuminen 1900-luvun alun Suomessa. Historiallinen Aikakauskirja 115 (2), 198–210.

Kaartinen, Marjo (2020): Spiritistinen istunto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Kaartinen, Marjo & Leskelä-Kärki, Maarit (2020): Spiritualismi. Teoksessa Tiina Mahlamäki & Nina Kokkinen (toim.), Moderni esoteerisuus ja okkultismi Suomessa. Vastapaino, Tampere.

Kemppainen, Mikko (2017): Korkein olkoon kanssamme! Kirjailija Hilda Tihlä ja teosofia suomalaisessa työväenlehdistössä 1910–1918. Historiallinen Aikakauskirja 115 (2), 184–197.

Kemppainen, Mikko (2020): Sosialismin, uskonnon ja sukupuolen dynamiikkaa. 1900-luvun alun työväenliikkeen naiskirjailijat aatteen määrittelijöinä. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Tampere.

Kontou, Tatiana & Willburn, Sarah (toim. 2012): The Ashgate Companion to Nineteenth-Century Spiritualism and the Occult. Routledge.

Lavoie, Jeffrey (2012): The Theosophical Society: The History of a Spiritualist Movement. Brown Walker Press, Irvine.

Leskelä-Kärki, Maarit (2021): Spiritualisti Helmi Krohn ja automaattikirjoittamisen mysteeri. Teoksessa Maarit Leskelä-Kärki & Antti Harmainen (toim.), Uuden etsijät. Salatieteiden ja okkultismin suomalainen kulttuurihistoria 1880–1930. Teos, Helsinki.

Leskelä-Kärki, Maarit & Harmainen, Antti (toim. 2017): Historiallisen Aikakauskirjan teemanumero: moderni länsimainen esoteria. Historiallinen Aikakauskirja 2/2017.

Leskelä-Kärki, Maarit & Harmainen, Antti (2021): Prologi. Teoksessa Maarit Leskelä-Kärki & Antti Harmainen (toim.), Uuden etsijät. Salatieteiden ja

okkultismin suomalainen kulttuurihistoria 1880–1930. Teos, Helsinki.

Markkola, Pirjo (2002), Synti ja siveys. Naiset, uskonto ja sosiaalinen työ Suomessa 1860–1920. SKS, Helsinki.

Markkola, Pirjo, Östman Ann-Catrin & Lamberg, Marko (toim. 2014): Näkymätön sukupuoli. Mieheyden pitkä historia. Vastapaino, Tampere.

Mela, Aimo (1956): Pekka Ervast. Kirjailija – teosofinen tutkija – kristillinen mystikko. Ruusu-Risti, Helsinki.

Monroe, John Warne (2007): Laboratories of Faith: Mesmerism, Spiritism, and Occultism in Modern France. Cornell University Press.

Nokkala, Armo (1958): Tolstoilaisuus Suomessa. Aatehistoriallinen tutkimus. Tammi, Helsinki.

Owen, Alexandra (2004): The Place of Enchantment. British Occultism and the Culture of the Modern. The University of Chicago Press, Chicago.

Pikkusaari, Jussi (1998): Vaikea vapaus: sosialidemokratian häviö kirkolle Suomen kulttuuritaistelussa. Helsinki. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki.

Pohjanmaa, Atte (1937): Suomen Teosofinen Seura 30-vuotias. Teosofinen Seura, Helsinki.

Pollari, Mikko (2009): Vihan ja sovun sosialistit. Teoksessa Anu-Hanna Anttila et al. (toim.), Kuriton kansa. Poliittinen mielikuvitus vuoden 1905 suurlakon ajan Suomessa. Vastapaino, Tampere.

Pollari, Mikko (2010): Veikko Palomaa (1865–1933). Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. Luettu 18.11.2021.

Pollari, Mikko (2021): Ajattelu- ja puhetavat aatehistoriallisina käsitteinä. Työmiehen Illanvieton ja Amerikan Suomalaisen Työmiehen linjakeskustelut

-luvun alussa. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/329941.

Pulkkinen, Tuija & Sorainen, Antu (toim. 2011): Siveellisyydestä seksuaalisuuteen. Poliittisen käsitteen historia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Saaritsa, Sakari & Selin, Sinikka (2016): Sivistyksen aamunkoit ja iltaruskot. Teoksessa Sakari Saaritsa & Sinikka Selin (toim.): Työväki ja sivistys. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura.

Sohlberg, Jussi (2016): Spiritualism in Finland. Teoksessa Henrik Bogdan & Olav Hammer (toim.), Western Esotericism in Scandinavia. Brill, Leiden.

Soikkanen, Hannu (1961): Sosialismin tulo Suomeen. Ensimmäisiin yksikamarisen eduskunnan vaaleihin asti. WSOY, Porvoo.

Soikkanen, Hannu (1967): Edvard Valpas. Teoksessa Hannu Soikkanen (toim.): Tiennäyttäjät I. Tammi, Helsinki.

Stenius, Henrik et al. (1987): Kansa liikkeessä. Kirjayhtymä, Helsinki.

Strube, Julian & Asprem, Egil (2020): New Approaches to the Study of Esotericism. Brill.

Sulkunen, Irma (1986): Raittius kansalaisuskontona. Raittiusliike ja järjestäytyminen 1870-luvulta suurlakon jälkeisiin vuosiin. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki.

Sundström, Kimmo (2009): Alfred Bernhard Sarlin – agronomi, kirjailija, anarkisti. http://ateistit.fi/uutiset/Sarlin.html. Päivitetty viimeksi 19.8.2016. Luettu 18.11.2021.

Turtiainen, Minna & Wahlroos, Tuija (toim. 2010): Maaemon lapset. Tolstoilaisuus kulttuurihistoriallisena ilmiönä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Treitel, Corinna (2004): A Science for the Soul: Occultism and the Genesis of the German Modern. The Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Varpio, Yrjö (2017): Suvun musta lammas. Herman Hesekiel Holmströmin elämä. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura.

Von Boguslawski, Julia (2020a): Teosofinen ja antroposofinen liike Viipurissa. Teoksessa Ripatti, A. & Koivisto, N. (toim.): Monumenteista tanssiaskeliin: Taiteiden ja kulttuurin Viipuri 1856–1944. Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura ry, Helsinki.

Von Boguslawski, Julia (2020b): Esoterian suhde tieteeseen. Teoksessa Tiina Mahlamäki & Nina Kokkinen (toim.), Moderni esoteerisuus ja okkultismi Suomessa. Vastapaino, Tampere.

Von Stuckrad, Kocku (2005): Western Esotericism: A Brief History of Secret Knowledge. Equinox Publishing Ltd, London & Oakville.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-11-15

Numero

Osasto

Artikkelit