Henkinen amerikansuomalainen työläinen – löydöksiä ja langanpätkiä

Kirjoittajat

DOI:

https://doi.org/10.55286/vv.121594

Avainsanat:

teosofia, amerikansuomalainen työväenliike, New Thought, henkisyys, sosialismi, työväenlehdet, 1900-luvun alku

Abstrakti

Esittelen artikkelissa väitöskirjatutkimukseni (2021) aikana havaitsemiani 1900-luvun alun amerikansuomalaisen työväenliikkeen ja ajan liberaalien uskonnollisten liikkeiden kytköksiä. Erityisesti nostan esiin varhaisista amerikansuomalaiselle työväelle suunnatuista lehdistä löytämiäni henkisen etsinnän ilmentymiä. Osoitan, että uskonnollisesti uudistushenkistä työväenaatteen tulkintaa promotoivat useat toimijat ja julkaisut, joilla oli kytköksiä paitsi toisiinsa, myös Suomeen. Löydöksieni kaltaisiin henkisen etsinnän ilmentymiin keskittymällä käsitystä amerikansuomalaisen työväenliikkeen ja ajan uskonnollisen uudistushenkisyyden suhteesta voitaisiinkin päivittää samalla tavalla kuin suomalaisen työväenliikkeen osalta on viime vuosina tehty. Tällainen tutkimusote laajentaisi käsitystä siitä, mitä kaikkea työväenaate saattoi 1900-luvun amerikansuomalaisille tarkoittaa, ja millainen rooli henkisillä reformeilla nähtiin työväenliikkeen toiminnassa.

Lähdeviitteet

Arkistolähteet

Kansalliskirjasto, Helsinki

Aili Linnoila (os. Kurikka). Coll 370.3.

Matti Kurikka Aili Kurikalle 18.6.1905 [kirje].

Painetut lähteet

Gibier, Paul (1899): Avaruuksien ja henkimaailman salaisuudet. Sampo, Tampere.

Kari, J. K. (toim.): Toisen Suomen Työväen Puoluekokouksen (5:n työväenyhdistysten edustajankokouksen) Pöytäkirja (Kokous pidetty Forssassa elok. 17–20 p. 1903). Suomen työväen puoluehallinto 1903. Verkkoaineisto: www.tyovaenliike.fi/wp-content/uploads/2016/10/Forssan_kokouspoytakirja_osa1_1903.pdf ja www.tyovaenliike.fi/wp-content/uploads/2016/10/Forssan_kokouspoytakirja_osa2_1903.pdf. Luettu 29.11.2020.

Pöytäkirja Amerikan Suomalaisten Sosialistiosastojen Edustajakokouksesta, Hibbingissä, Minn. Elokuun 1–7 päivinä 1906 (1907). Työmiehen Kustannusyhtiö, Hancock, Michigan.

Lehdistö

Amerikan Suomalainen Työmies

Elämä

Lännetär

Omatunto

Pohjan Tähti

Soihtu

Kirjallisuus

Asprem, Egil (2013): Theosophical Attitudes towards Science: Past and Present. Teoksessa Olav Hammer & Mikael Rothstein (toim.): Handbook of the Theosophical Current. Brill, Leiden 2013, 405–427.

Asprem, Egil (2014): The Problem of Disenchantment. Scientific Naturalism and Esoteric Discourse 1900–1939. Brill, Leiden, 2014.

Boguslawski, Julia von (2020): Esoterian suhde tieteeseen. Teoksessa Tiina Mahlamäki & Nina Kokkinen (toim.): Moderni esoteerisuus ja okkultismi Suomessa. Vastapaino, Tampere, 2020, 137–156.

[ei kirjoittajatietoa] (1904): Charles C. C. Rosenberg, M. D. Teoksessa Portrait and biographical record of western Oregon. Containing original sketches of many well known citizens of the past and present. Chapman Publishing Company, Chicago, 451–452.

Godwin, Joscelyn (2013): Blavatsky and the first generation of theosophy. Teoksessa Olav Hammer & Mikael Rothstein (toim.), Handbook of the Theosophical Current. Brill, Leiden.

Haller, John S. (2012): The History of New Thought. From Mind Cure to Positive Thinking and the Prosperity Gospel. Swedenborg Foundation Publishers, West Chester, Pennsylvania.

Halminen, Matti (1936): Sointula. Kalevan Kansan ja Kanadan suomalaisten historiaa. Mikko Ampuja, Helsinki.

Harmainen, Antti (2013): Naisteosofin Kalevala. Uskonnon, sukupuolen ja kansallisen historiakuvan leikkauspisteitä Maria Ramstedtin Kalevalan sisäinen perintö -teoksessa. Teoksessa Marja Jalava, Tiina Kinnunen & Irma Sulkunen (toim.), Kirjoitettu kansakunta. Sukupuoli, uskonto ja kansallinen historia 1900-luvun alkupuolen suomalaisessa tietokirjallisuudessa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 71–108.

Harmainen, Antti (2018): ‘The one and only true and salvational faith’. The synthesis of Kulturprotestantismus, German humanism and Western esotericism in Carl Robert Sederholm’s written work of the early 1880s. Approaching religion 8 (1): The history of modern Western esotericism, 5–16. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018060725462. Luettu 4.6.2020.

Harmainen, Antti; Järvenpää, Juuso & Kemppainen, Mikko (2021): 1900-luvun alun luokkatietoinen esoria Matti Kurikasta Hilja Pärssiseen ja Yrjö Kalliseen. Teoksessa Antti Harmainen & Maarit Leskelä-Kärki (toim.): Uuden etsijät. Salatieteiden ja okkultismin suomalainen kulttuurihistoria 1880–1930. Kustannusosakeyhtiö Teos, Helsinki, 135–152.

Harmainen, Antti & Kemppainen, Mikko (2020): ”Paremman sosialismin” asialla. Uskonnon ja sosialismin synteesi suomalaisessa työväenliikkeessä ensimmäisistä eduskuntavaaleista kansalaissotaan. Historiallinen Aikakauskirja 118 (1), 20–32.

Hendrickson, Martin (1909): Muistelmia Kymmenvuotisesta Raivaustyöstäni. [ei kustantajatietoa], Fitchburg, Mass. [painopaikka].

Hoglund, William A. (1977): Breaking With Religious Tradition: Finnish Immigrant Workers and the Church, 1890–1915. Teoksessa For the Common Good. Finnish Immigrants and the Radical Response to Industrial America. Tyomies Society, Superior, Wis., 23–64.

Huhta, Aleksi (2021): Toward a red melting pot. The Racial Thinking of Finnish-American Radicals, 1900–1938. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki. http://www.thpts.fi/julkaisut/muut-julkaisut/toward-ared-melting-pot/.

Jarva, Ritva (1970): Amerikansuomalaisen työväenliikkeen sanomalehdistön syntyvaiheet. Yleisen historian julkaisematon pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto.

Järvenpää, Juuso (2017): Vainotun totuuden esitaistelija. Jaakko Jalmari Jalo-Kiven spiritualistisen identiteetin rakentuminen 1900-luvun Suomessa. Historiallinen Aikakauskirja 115 (2), 198–210.

Kalemaa, Kalevi (1978): Matti Kurikka. Legenda jo eläessään. WSOY, Porvoo–Helsinki–Juva.

Kaunonen, Gary (2014): Religious Activities of the Finns: An Examination of Finnish Religious Life in Industrialized North America. Teoksessa Auvo Kostiainen (toim.), Finns in the United States. A History of Dissent, Settlement, and Integration. Michigan State University Press, East Lansing, Minnesota, 107–130.

Kauranen, Ralf & Pollari, Mikko (2011): Transnational socialist imagination. The connections between Finnish socialists in the USA and Finland at the turn of the 20th century. Teoksessa Michel S. Beaulieu, Ronald N. Harpelle & Jaimi Penney (toim.): Labouring Finns. Transnational Politics in Finland, Canada, and the United States. Siirtolaisuusinstituutti, Turku, 26–49.

Kemppainen, Mikko (2017): ”Korkein olkoon kanssamme!”: Kirjailija Hilda Tihlä ja teosofia suomalaisessa työväenlehdistössä vuosina 1910–1918. Historiallinen Aikakauskirja 115 (2), 184–197.

Kemppainen, Mikko (2020): Sosialismin, uskonnon ja sukupuolen dynamiikkaa. 1900-luvun alun työväenliikkeen naiskirjailijat aatteen määrittelijöinä. Työväen

historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki. http://www.thpts.fi/julkaisut/muut-julkaisut/sosialismin-uskonnon-ja-sukupuolen-dynamiikkaa/.

Kokkinen, Nina (2010): Jumalan pojat. Tolstoilaisuuden ja teosofian kohtaamisia vuosisadanvaihteessa. Teoksessa Minna Turtiainen & Tuija Wahlroos (toim.), Maaemon lapset. Tolstoilaisuus kulttuurihistoriallisena ilmiönä Suomessa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 33–41.

Lagerstedt, Ilpo (2008): Amerikansuomalaisia sarjakuvataiteilijoita. Tampere University Press, Tampere.

Liski, Ilkka (1981): Amerikan suomalainen työväenyhdistys Imatra 1 (1890–1921). Turun historiallinen arkisto 35, 7–69.

Marjomaa, Risto (2006): Sederholm, Carl Robert. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu: https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/6399. [Julkaistu 9.10.2006,] luettu 8.3.2018.

Marjomäki, Ville (1977): Amerikansuomalainen työväenliike vuosina 1890–1906. Yleisen historian julkaisematon pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto.

Mosley, Glenn (2006): New Thought, Ancient Wisdom. The History and Future of the New Thought Movement. Templeton Press, Philadelphia.

Mäkelä-Alitalo, Anneli & Harmainen, Antti (2006): Ramstedt, Maria (1852–1915) opettaja, kirjailija, toimittaja. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu: http://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-008989. [Julkaistu 9.10.2006 (päivitetty 31.8.2020)], luettu 14.3.2021.

Nokkala, Armo (1958): Tolstoilaisuus Suomessa. Aatehistoriallinen tutkimus. Tammi, Helsinki.

Pietilä, Jutta (2017): Sointuja ihanneyhteiskunnalle. Matti Kurikka utopiasosialistisena ajattelijana ja toimijana. Aate- ja oppihistorian julkaisematon pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto.

Pilli, Arja (1982): The Finnish-language press in Canada, 1901–1939. A study in the History of Ethnich Journalism. Institute of Migration, Turku 1982.

Pilli, Arja (1983): Amerikansuomalaisten kirkollinen toiminta. Teoksessa Auvo Kostiainen & Arja Pilli (toim.), Suomen siirtolaisuuden historia. Osa II. Aatteellinen toiminta. Turun yliopiston historian laitos, Turku, 9–55.

Pilli, Arja (1986): Suomalainen lehdistö Pohjois-Amerikassa: silta vanhasta kotimaasta uuteen. Teoksessa Keijo Virtanen, Arja Pilli ja Auvo Kostiainen (toim.): Suomen siirtolaisuuden historia. Osa III. Turun yliopiston historian laitos julkaisuja no 16. Turun yliopisto, Turku, 54–122.

Pollari, Mikko (2012): Teosofia ja 1900-luvun alun suomalaisen ja amerikansuomalaisen työväenliikkeen transatlanttiset yhteydet. Teoksessa Sakari Saaritsa & Kirsi Hänninen (toim.), Työväki maahanmuuttajana. Väki Voimakas 25. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki, 46–69.

Pollari, Mikko (2015): The Literally International Adventures of Vihtori Kosonen. Julkaisussa Kirsti Salmi-Niklander ja Kati Launis (toim.): International Influences in Finnish Working-Class Literature and Its Research. Journal of Finnish Studies 18 (2), 35–55.

Pollari, Mikko (2016): Vihtori Kososen jäljillä. Henkilölähtöisyys deterritorialisoivana lukutapana. Teoksessa Grönstrand, Heidi; Kauranen, Ralf; Löytty, Olli; Melkas, Kukku; Nissilä, Hanna-Leena; Pollari, Mikko: Kansallisen katveesta. Suomalaisen kirjallisuuden ylirajaisuudesta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 88–117.

Pollari, Mikko (2021): Ajattelu- ja puhetavat aatehistoriallisina käsitteinä. Työmiehen Illanvieton ja Amerikan Suomalaisen Työmiehen linjakeskustelut 1900-luvun alussa. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki.

Salmesvuori, Päivi (2022): Ihanneihmisyyttä rakentamassa. Teoksessa Suodenjoki, Sami; Salmi-Niklander, Kirsti; Seppälä, Mikko-Olavi; Salmesvuori, Päivi; Rajavuori, Anna; Pollari, Mikko & Heimo Anne (toim.) (2022): Lannistumaton. Matti Kurikan haaveet ja haaksirikot kolmella mantereella. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 185–204. https://doi.org/10.21435/skst.1481.

Salminen, Esko (1992): Suomen kuva Suuressa Lännessä. New Yorkin Uutiset 1906–1992. Otava, Helsinki.

Sariola, Sakari (1982): Amerikan Kultalaan. Amerikansuomalaisten siirtolaisten sosiaalihistoriaa. Tammi, Helsinki.

Sulkanen, Elis (1951): Amerikan Suomalaisen Työväenliikkeen Historia. Amerikan Suomalainen Kansanvallan Liitto and Raivaaja Publishing Company, Fitchburg, Massachusetts.

Suodenjoki, Sami; Salmi-Niklander, Kirsti; Seppälä, Mikko-Olavi; Salmesvuori, Päivi; Rajavuori, Anna; Pollari, Mikko & Heimo Anne (toim.) (2022): Lannistumaton. Matti Kurikan haaveet ja haaksirikot kolmella mantereella. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. https://doi.org/10.21435/skst.1481.

Tanner, A. F. (1904): Silmäys taaksepäin. Teoksessa Työväen kalenteri I 1905. Työmiehen kustannusyhtiö, Hancock, Michigan.

T. H. [Toivo Hiltunen] (1913a): Työmiehen kymmenvuotisen elämän vaiheet. Teoksessa Työmies 10-vuotias 1903–1913. Juhlajulkaisu. Työmies Kustannusyhtiö, Hancock, Minnesota, 7–34.

T. H. [Toivo Hiltunen] (1913b): Muutamista “ennenaikaisista” työväenlehtien perustamisyrityksistä lännellä. Teoksessa Työmies 10-vuotias 1903–1913. Juhlajulkaisu. Työmies Kustannusyhtiö, Hancock, Minnesota, 81–83.

Tolonen, F. (1919): Muutamia historiatietoja Amerikan suomalaisista sanomalehdistä. Silmäys nykyisen suomalaisen siirtolaisuuden alkuun. Teoksessa Amerikan Suometar 1889–1919. Muistojulkaisu. Hancock, Mich. Suomalais-Luteerilaisen kustannusliikkeen kirjapainossa, [ei kustantajatietoa, ei kotipaikkaa] 78–92.

Wilson, J. Donald (1981): ”Never Believe What You Have Never Doubted”: Matti Kurikka’s Dream for a New World Utopia. Teoksessa Michael G. Karni (toim.): Finnish Diaspora I. Toronto: The Multicultural History Society of Ontario, 131–153.

Wilson, J. Donald (1999): Matti Kurikka and the Utopian Socialist Settlement of Sointula, British Columbia. Teoksessa Eero Kuparinen (toim.): Pitkät jäljet. Historioita kahdelta mantereelta. Turun yliopisto, Turku 1999.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-11-15

Numero

Osasto

Artikkelit