”Kristuksen hengen vallankumous Mammonan henkeä vastaan”

Kristillisen sosialismin mentaliteetti Kansainvälisen Sovinnonliiton julistuksien valossa 1919–1927

Kirjoittajat

  • Rony Ojajärvi Itä-Suomen yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.55286/vv.121595

Avainsanat:

kristillinen sosialismi, Kansainvälinen Sovinnonliitto, uskonto

Abstrakti

Artikkelissani analysoin Kansainvälisen Sovinnonliiton julistuksia vuosilta 1919–1927. Kansainvälinen Sovinnonliitto oli maailmansotien välisenä aikana keskeisin kansainvälinen kristillissosialistinen ja ekumeeninen järjestö. Siten oletan sen julistuksien kuvanneen osaltaan myös ensimmäisen maailmansodan jälkeistä kristillisen sosialismin mentaliteettia. Viitekehyksenä aineiston jäsentämisessä toimii Burton Mackin teoria kristillisestä mentaliteetista, jonka mukaan dualistinen ajattelu sekä kristinuskon suuret narratiivit ohjaavat yksilön tapaa tulkita ja ymmärtää todellisuuttaan. Teoriaan nojaten esitän, että kristillisen sosialismin mentaliteetissa korostui kristinuskon narratiiveista erityisesti Jeesuksen elämä, opetukset ja kuolema. Ensimmäisen maailmansodan tapahtumat ja sen jälkeiset vallankumoukset tulkittiin Kansainvälisen sovinnonliiton julistuksissa eskatologisina lopunaikoina. Tapahtumat kertoivat siitä, että saatanallinen Mammona hallitsi maan päällä.  Kristuksen nähtiin olevan väkivallaton vallankumouksellinen, joka kamppaili Mammonan valtaa vastaan ihmisten rauhaa ja oikeudenmukaisuutta edistävien tekojen avulla. Tämä ajattelun logiikka vaikutti mahdollistavan Kansainvälisen Sovinnonliiton kristillissosialistisessa mentaliteetissa myös sen, että muidenkin kuin vain kristittyjen ajateltiin olevan osa hyvää. Ainakin jos he jakoivat näkemyksen oikeudenmukaisuuden ja rauhan tärkeydestä.

Lähdeviitteet

Arkistolähteet

Evangelisches Zentralarkiv (EZA), Sammlungen 7.

Ökumene und Auslandsarbeit 7.3., Ökumenisches Archiv (1904.01.01.–

01.01). EZA 51

International Versöhngsundbund J. Anfänge I. Bewegung fur eine

Christliche Internationale c (1919.05.24–1920.10.18) 1.

Kansallisarkisto (KA), Suomen rauhanliiton arkistot (SRL)

Suomen Sovinnonliiton arkistot (SSL)

Suomen Sovinnonliiton julkaisut (Db)

Kansainvälisen Sovinnonliiton julistukset 1919–1924.

Felix Iversenin lehtileikkeet (Ha)

Aikakauslehdet

Rauhaa kohti 1927

Kirjallisuus

Ajo, Martti (2017). Punainen eskatologia. Jumalan valtakunta Sigfrid Sireniuksen teologis-aatteellisessa ajattelussa ja kristillis-yhteiskunnallisessa toiminnassa vuoteen 1924. Diss. Helsingin yliopisto, Helsinki. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/208501.

Besier, Gerhard (2015), The Great War and Religion in Comparative perspective. Kirchliche Zeitgeschichte Vol 17:1. Vandenhoeck & Ruprecht.

Boggende, Gijsbert Gerrit Jacob den (1986), The Fellowship of Reconciliation 1914–1945. Diss. Hamilton, Ontario: McMaster University.

Broadberry, S.N. & Harrison Mark (2005). The economics of World War I. Cambridge University Press.

Burke, Peter (1997) Varieties of cultural history. Cambridge; Ithaca: Polity Press: Cornell University Press.

Cortright, David (2011). Rauha: Ajatusten ja liikkeiden historia. Suom. Eila Salomaa. Gaudeamus, Helsinki.

Desai, Meghnad (2008). Marxin kosto – Kapitalismin uusi nousu ja valtiokeskeisen sosialismin kuolema. Suom. Timo Soukola. Gaudeamus, Helsinki.

Feldt, Liv Egholm (2010) Crises in Culture- A conceptual History of mentality.

Lange, Elsebeth F., Durst-Andersen, Per (toim.), Mentality and Thought: North, South, East and West. Gylling: Copenhagen business school press.

Garman, Mary Van Vleck (2013). Quaker Women’s Lives and Spiritualities. Teoksessa Stephen W. Angell & Ben Pink Dandelion (toim.) The Oxford

Handbook of Quaker Studies. Oxford University Press.

Harmainen, Antti & Kemppainen, Mikko (2020). ”Paremman sosialismin” asialla. Uskonnon ja sosialismin synteesi suomalaisessa työväenliikkeessä ensimmäisistä eduskuntavaaleista kansalaissotaan. Historiallinen aikakauskirja 118: 1 (2020).

Harmainen, Antti; Järvenpää, Juuso & Kemppainen Mikko (2021). 1900-luvun alun luokkatietoinen esoteria Matti Kurikasta Hilja Pärssiseen ja Yrjö Kalliseen. Teoksessa Maarit Leskelä-Kärki & Harmainen Antti (toim.). Uuden etsijät. Salatieteiden ja okkultismin suomalainen kulttuurihistoria 1880–1930. Teos, Helsinki. 135–152.

Huhta, Ilkka (2018). Kirja-arvio Martti Ajon Punainen eskatologia -väitöskirjasta. Historiallinen aikakauskirja 116: 2.

Huttunen, Niko (2010). Raamatullinen sota – Raamatun käyttö ja vaikutus vuoden 1918 sisällissodan tulkinnoissa. Historiallisia Tutkimuksia 255 & Suomen

kirkkohistoriallinen seuran toimituksia 216. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura & Suomen kirkkohistoriallinen seura. Helsinki.

Kemppainen, Mikko (2020). Sosialismin, uskonnon ja sukupuolen dynamiikkaa: 1900-luvun alun työväenliikkeen naiskirjailijat aatteen määrittelijöinä. Diss. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/319119.

Laine, Esko (2021). Veljeys. Teoksessa Ilkka Huha & Juha Meriläinen (toim.) Käsitteet kirkkohistoriassa. Suomen kirkkohistoriallinen seura, Helsinki.

Mack, Burton L. (2008) Myth and the Christian Nation: A Social Theory of Religion. London: Equinox.

Mack, Burton L. (2011) Christian mentality: the entanglements of power, violence, and fear. London: Equinox.

Moisio, Olli-Pekka (2009). Karl Marxin uskontokritiikistä tai eskatologinen momentti Marxin filosofiassa. Teiksessa Ahti-Pekka Pietarinen & Sami Pihlström & Pilvi Toppinen (toim.) Usko. FTHY 22. Helsingin yliopisto. Helsinki.

Moore, Rosemary (2013). Seventeenth-century Context and Quaker Beginnings. Teoksessa Stephen W. Angell & Ben Pink Dandelion (toim.) The Oxford Handbook of Quaker Studies. Oxford University Press.

Nishikawa, Masao & Konrad, Helmut & Watanabe, Masaki (2010). Socialists and International Actions for Peace 1914–1923. Frank & Timme.

Ojajärvi, Rony (2020). The Spirit of the Comintern? Historical Contexts of the Movement towards a Christian international 1919–1923. Kirchliche Zeitgeschichte 33:1.

Pollari, Mikko (2021). Ajattelu ja Puhetavat aatehistoriallisina käsitteinä. Työmiehen illanvietot ja Amerikan Suomalaisen Työmiehen linjakeskustelut 1900-luvun alussa. Diss. Työväen Historian ja Perinteen Tutkimuksen Seura, Helsinki. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/329941.

Polvinen, Tuomo (1967). Venäjän vallankumous ja Suomi 1917–1920 I. Helmikuu 1917 – toukokuu 1918. WSOY, Porvoo–Helsinki–Juva.

Polvinen, Tuomo (1971). Venäjän vallankumous ja Suomi 1917–1920 II. Toukokuu 1918 – joulukuu 1920. WSOY, Porvoo–Helsinki–Juva.

Spencer, Carole Dale (2013). Quakers in Theological Context. Teoksessa Stephen W. Angell & Ben Pink Dandelion (toim.) The Oxford Handbook of Quaker Studies. Oxford: Oxford University Press. Oxford University Press.

Stone R. Jon (2011). Nineteenth- and Twentieth-Century American Millennialisms. Teoksessa The Oxford Handbook of Millenialism. Toim. Catherine Wessinger. Oxford University Press.

Teräs, Kari (2005). Suhtautuvatko historiantutkijat teorioihin välineellisesti? Teoksessa Marja Andersson, Anu-Hanna Anttila & Pekka Rantanen (toim.) Kahden muusan palveluksessa: Historiallisen sosiologian lähtökohdat ja lähestymistavat. Turun historiallinen yhdistys, Turku.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-11-15

Numero

Osasto

Artikkelit