Yhdyskuntasuunnittelu-lehti ainoa kotimainen yhdyskuntasuunnittelun ja kaupunkitutkimuksen julkaisu

YS-lehti on avoimesti verkossa ilmestyvä, JUFO-luokiteltu tieteellinen sarjajulkaisu. Lehdessä julkaistaan kaupunkitutkimukseen ja yhdyskuntasuunnitteluun liittyviä artikkeleita, puheenvuoroja ja kirja-arvioita sekä katsauksia. YS-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 

YS-lehden julkaiseminen aloitettiin vuonna 1963. Nimi muutettiin Yhteiskuntasuunnitteluksi vuonna 1971. Avoimesti lehti on ollut luettavissa vuodesta 2013. Tilaajille lehti toimitetaan myös painettuna. 

Lehti yhdistää kaupuntutkimuksesta sekä kaupunki- ja aluesuunnittelusta kiinnostuneita tutkijoita, suunnittelijoita, arkkitehteja ja muita rakennetun ympäristön ammattilaisia. Lehti tarjoaa kaupunkitutkimuksesta kiinnostuneille tutkijoille tieteellisen forumin korkeatasoisten artikkelien julkaisemiseen. Ajoittain julkaistaan aihepiiriltään rajatumpia ajankohtaisia teemanumeroita

 

Vertaisarviointi

Yhdyskuntasuunnittelu-lehteen jätetyt tutkimusartikkelit käyvät läpi kaksinkertaisen vertaisarvioinnin ns. kaksoissokkomenettelyllä (double blind peer review) ennen julkaisupäätöstä. Käsikirjoituksen arvioi kolme alan asiantuntijaa, joista yksi voi olla toimituskunnan jäsen ja kaksi ulkopuolista, riippumatonta asiantuntijaa. Arvioija ja kirjoittaja eivät ole tietoisia toistensa henkilöllisyydestä.

Arvioitsija täyttää kirjoitukseen perehdyttyään lomakkeen, jossa kysytään, esittääkö hän artikkelia julkaistavaksi sellaisenaan, julkaistavaksi korjauksin, julkaistavaksi huomattavin korjauksin vai hylättäväksi.

Lisäksi arvioitsija kirjoittaa vapaamuotoisen, perustellun arvion tarjotun artikkelin tieteellisestä laadusta. Arvioijaa kehotetaan kiinnittämään huomiota seuraaviin asioihin:

 • onko käsikirjoituksessa esitetty selkeä tutkimuskonteksti
 • ovatko käytetyt tutkimusmenetelmät päteviä
 • onko tutkimustulokset esitetty selkeästi ja tuottaako käsikirjoitus uutta tietoa
 • sisältääkö käsikirjoitus kiinnostavaa keskustelua alan tutkimuskentällä
 • onko käsikirjoitus luettavuudeltaan ja jäsentelyltään riittävän laadukas
 • onko käsikirjoituksella yhteys yhdyskuntasuunnittelun käytäntöön tai politiikkaan

Arvioijaksi lupautuessaan asiantuntija vahvistaa ymmärtävänsä seuraavat periaatteet ja sitoutuvansa niihin:

 • Arvioijan on kerrottava toimitukselle, jos hän tunnistaa kirjoittajan ja on jäävi arvioijaksi esimerkiksi ilmeisen eturistiriidan tai läheisen osallisuuden takia. Jääviystilanteessa arviosta tulee kieltäytyä.
 • Toimitukselle on kerrottava, jos käsikirjoitus on merkittävästi päällekkäinen aiemmin julkaistun materiaalin kanssa.
 • Plagiointi on kielletty.
 • Arvioitavat käsikirjoitukset ovat luottamuksellisia. Niitä ei saa näyttää ulkopuolisille eikä niistä saa keskustella, paitsi jos asiasta on perustellusti sovittu päätoimittajan kanssa.
 • Arvioija ei saa käyttää julkaisemattomia käsikirjoituksia omaksi edukseen.
 • Arvio toimitetaan sovitussa aikataulussa.
 • Lausunto kirjoitetaan asiallisesti ja mahdollisimman perustellusti siten, että se auttaa kirjoittajaa käsikirjoituksen kehittämisessä.

Jos kolmesta arviosta vähintään kaksi on hyväksyviä, arviot välitetään kirjoittajalle ja häntä pyydetään kehittämään käsikirjoitusta niiden pohjalta. Myös toimituskunta voi evästää kirjoittajaa painottamalla arvioijien esittämiä puutteita tai esittämällä omia parannusehdotuksia, jotka yleensä liittyvät artikkelin luettavuuteen, kieleen, pituuteen ja sopivuuteen lehden alaan ja lukijakuntaan nähden.

Kun kirjoittaja myöhemmin lähettää korjatun version käsikirjoituksestaan, hänen on laadittava kirjallinen selvitys, miten arvioinnin kommentit on otettu huomioon tekstiä kehitettäessä. Päätoimittaja, toimitussihteeri ja mahdollisesti toimituskunta arvioivat, onko käsikirjoitusta korjattu riittävästi täyttämään arvioinnissa esitetyt vaatimukset. Lopullisen julkaisupäätöksen tekee päätoimittaja. Vuoden viimeisessä numerossa julkaistaan vuoden aikana arviointeja tehneiden asiantuntijoiden nimet.

 

Muut kuin vertaisarvioidut kirjoitukset

Muihin osastoihin tarjotut kirjoitukset (katsaukset, kirja-arviot jne.) arvioi lehden toimituskunta kokouksessaan, joka pidetään joka kuun toinen tiistai. Arvioinnin perusteella kirjoittajaa pyydetään yleensä muokkaamaan kirjoitusta. Julkaisupäätöksen tekee päätoimittaja.