Tietoa julkaisusta

Annales Academiae Scientiarum Fennicae on Suomalaisen Tiedeakatemian monitieteinen julkaisusarja. Lehti ilmestyy journal.fi-alustalla avoimena verkkojulkaisuna kaksi kertaa vuodessa: kesäkuussa ja joulukuussa. Sarjan ensimmäinen numero näki päivänvalon marraskuussa 2022.

Julkaisu edistää tieteidenvälistä vuoropuhelua ja välittää tietoa ajankohtaisista tieteellisistä kysymyksistä ja uusista haasteista. Sarja suuntautuu laajalle yleisölle: kohderyhmänä ovat kaikki tieteestä ja tutkimuksesta kiinnostuneet. AASF julkaisee artikkeleita suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 

VERTAISARVIOINTIKÄYTÄNNÖT

Julkaisulle tarjottavat artikkelit tulee lähettää anonymisoituina. Kaikki lehteen tarjotut artikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin kaksoissokkomenettelyllä: kirjoittajat ja arvioijat eivät tiedä toistensa henkilöllisyyttä. Arvioijana toimii kaksi aihealueen asiantuntijaa ja julkaisupäätös tehdään vertaisarviointiin pohjaten. Vertaisarvioijat ovat päätoimituksen ulkopuolisia ja suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen riippumattomia tutkijoita tai muita tieteenalan asiantuntijoita.

Prosessi käynnistyy, kun päätoimittaja tutustuu tarjottuun artikkeliin. Päätoimittaja voi lukemansa perusteella hylätä artikkelin tai pyytää kirjoittajalta muutoksia tekstiin ennen sen lähettämistä ulkopuoliseen arviointiin. Vertaisarvioijien valinnan ja kontaktoinnin suorittavat päätoimittajat, jotka voivat valinnoissaan konsultoida myös julkaisun toimitusneuvostoa. Toimitusneuvoston jäsenet eivät tiedä kirjoittajien henkilöllisyyttä.

Julkaistavat artikkelit voivat käsitellä esimerkiksi kirjoittajan tutkimusalan ajankohtaisia kysymyksiä, uusia kehityslinjoja tai kirjoittajan omaa meneillään olevaa tutkimusta. Vertaisarviointiprosessissa arvioidaan mm. aineiston kattavuutta, teoreettista viitekehystä sekä artikkelin kiinnostavuutta ja lähestyttävyyttä myös muille kuin alan spesialisteille.

Kukin arvioija esittää joko artikkelin hyväksymistä sellaisenaan, artikkelin hyväksymistä määrätyin muutoksin tai artikkelin hylkäämistä. Arvioijien lausunnot lähetetään tiedoksi kirjoittajalle, jonka odotetaan tekevän tarvittaessa muutoksia artikkeliinsa. Artikkelin kirjoittajan henkilöllisyyden tietävät arviointivaiheessa toimitussihteerin lisäksi vain julkaisun päätoimittajat, jotka tekevät lopullisen julkaisupäätöksen vertaisarvioijien näkemykset huomioiden.

Artikkelit lähetetään ja vertaisarviointiprosessi hoidetaan journal.fi-alustan kautta. Arvioijien nimet, lähetetyt arviot sekä julkaisuehdotus säilytetään alustalla kaikkien arvioitujen käsikirjoitusten osalta. Tallennetut tiedot eivät ole julkisia. Suostuessaan arvioimaan artikkelin arvioija hyväksyy AASF-julkaisun vertaisarviointikäytännöt ja prosessin dokumentoinnin. Journal.fi-palvelun tietosuojaselosteen voi tutustua verkossa: lue tietosuojaseloste.

Tieteellisistä artikkeleista poiketen pääkirjoitukset, katsaukset tms. sisältö käsitellään toimituksen sisäisesti ja voidaan julkaista ilman vertaisarviointia.

Suomalainen Tiedeakatemia on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjetta Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Ohjeeseen voi perehtyä verkossa: Tutustu HTK-ohjeeseen.

AASF-julkaisu on saanut Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) myöntämän Vertaisarvioitu-tunnuksen ja sitoutunut sen mukaiseen toimintaan artikkeleiden vertaisarvioinnissa.

 

ISSN-tunnukset:
ISSN 2953-9048 (print)
ISSN 2954-1050 (online)