Käsikirjoitukset

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
 • Tätä käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty toiseen julkaisuun (tai asiasta on annettu selvitys Kommentteja toimittajalle -kohdassa).
 • Käsikirjoitustiedosto on OpenOffice-, Microsoft Word- tai RTF-asiakirjan tiedostomuodossa.
 • Lähteiden URL- ja DOI-osoitteet on annettu, mikäli ne ovat saatavilla.
 • Tekstin riviväli on 1,5; kirjasinkoko on 12; tekstissä käytetään kursiivia, ei alleviivausta (paitsi URL-osoitteissa); ja kaikki kuvat, kuviot ja taulukot on sijoitettu ensisijaisesti sopiviin kohtiin tekstin lomaan, ei tekstin loppuun.
 • Teksti noudattaa kirjoittajan ohjeissa määriteltyjä stilistisiä ja bibliografisia vaatimuksia.
 • Käsikirjoituksen lähdeviitteissä käytetään APA-viittaustyyliä (7th gen.).
 • Artikkeli sisältää englanninkielisen abstaktin, jonka pituus on maksimissaan 100 sanaa.

Kirjoittajan ohjeet

Kirjoittajan ohjeet

Annales Academiae Scientiarum Fennicae on kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä monitieteinen julkaisu. AASF tarjoaa foorumin artikkeleille, joissa tieteenharjoittajat esittelevät tutkimusalojensa ajankohtaisia kysymyksiä ja haasteita tieteestä ja sen kehityksestä kiinnostuneille. Julkaisusarjaan sopivat esimerkiksi katsaus- ja ennakointityyppiset artikkelit, monitieteiset yhteenvedot sekä tiedepolitiikkaa sivuavat kannanotot.

Julkaisuun voi tarjota kirjoituksia ympäri vuoden. Artikkelit voivat olla suomen- ruotsin- tai englanninkielisiä. Kaikki artikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin kaksoissokkomenettelyllä.

Tekniset ohjeet

Kirjoitukset jätetään journal.fi-alustan kautta. Jättääkseen käsikirjoituksen kirjoittajan tulee rekisteröityä / kirjautua sisälle palveluun.

Suositeltu artikkelin maksimipituus kuvineen ja viitteineen on 10 A4-sivua (lähdeluetteloa ei lasketa mukaan). Artikkelin oheen tulee liittää maksimissaan 100 sanan mittainen englanninkielinen abstrakti. Lisäksi mahdolliset kuvatiedostot tulee lähettää käsikirjoituksen yhteydessä erillisinä, mahdollisimman hyvälaatuisina tiedostoina (esim. jpg- tai PDF-tiedosto). Otsikoita suositellaan käytettäväksi maksimissaan kahta tasoa: pääotsikkoa ja alaotsikoita. Jokaisen artikkelin yhteydessä julkaistaan mielellään myös kirjoittajan valokuva sekä lyhyt esittely kirjoittajasta itsestään, nämä voi toimittaa toimitukselle myöhemmin prosessin aikana.

Kaikki artikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin kaksoissokkomenettelyllä. Huolehdi, että käsikirjoitus ja sen osat ovat anonymisoituja ennen lähettämistä. Poista kirjoittajan nimi myös otsikosta ja mahdollisista alatunnisteista.

Saadut kommentit tulee ottaa huomioon artikkelia viimeisteltäessä.

 

Lähdeviitteet

Lähdeviitteissä käytetään APA-viittaustyyliä (7th gen.).

Lähdemerkinnöissä käytetään sitä kieltä, jolla artikkeli on kirjoitettu. Lähteet sijoitetaan tekstin sisään sulkeisiin ja niissä mainitaan kirjoittajan nimi ja vuosiluku, sivunumerot merkitään vain silloin, kun kyseessä on suora lainaus. Tekstin lopussa olevassa lähdeluettelossa ilmoitetaan tarkemmat tiedot.

Julkaisupaikkaa ei enää merkitä lähdeluetteloon APA:n versiossa 7, vaan esille merkitään ainoastaan kustantaja.

Esimerkiksi

 • Esimerkki, E. (2022). Teoksen nimi (3. painos). Kustantaja.
 • Esimerkki, E. (2022). Artikkelin nimi. Teoksessa T. Tutkija & K. Kirjoittaja (toim.), Teoksen nimi kursiivilla (s. xx–xx). Kustantaja.
 • Kirjoittaja A. & Kirjoittaja, B. (2022). Artikkelin nimi. Julkaisun esim. aikakauslehden nimi kursivoituna, 12(1), 11–33 (eli: vuosikerta, lehden numero ja artikkelin sivunumerot).
 • Tohtori, T. (2021). Tutkimuksen nimi (Väitöskirja, Helsingin yliopisto). https://xxxx

In English for example:

 • Example, E. (2022). Book title. Publisher
 • Example, E. (2022). Article title. In W. Writer & R. Researcher (Eds.), Book title (pp. xx–xx). Publisher.
 • Writer A. & Writer, B. (2022). Article title. Journal name, 12(1), 11–33 (Volume, isuue or number, page numbers). https://doi.org/xx.xxxxx
 • Journal name, 12(1), 11–33 (Volume, isuue or number, page numbers). doi:xx.xxxxxxxxxx

Lähdeviitteen loppuun tulee aina merkitä DOI-tunnus, mikäli sellainen on olemassa. DOI-tunnus annetaan verkko-osoitteen muodossa: https://doi.org/xxx 

Tarkemmat tiedot ja yksityiskohtaisemmat ohjeet: https://apastyle.apa.org/

 

TEKIJÄNOIKEUSHUOMAUTUS

JULKAISUEHDOT 

Julkaisu: Annales Academiae Scientiarum Fennicae
Kustantaja: Suomalainen Tiedeakatemia, y-tunnus 0222799–7

Käyttölisenssi

Kaikki Annales Academiae Scientiarum Fennicae -julkaisun sisällöt julkaistaan Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-NC-ND 4.0) -lisenssillä. Tutustu lisenssin ehtoihin täällä. Tekijänoikeudet säilyvät tekijällä.

Sopimuksen kohde

Tekijä vastaa siitä, että hänellä on teokseen ja sen osiksi sisällytettyyn kuva-, taulukko- tms. aineistoon täydellinen tekijänoikeus tai että tällaiseen aineistoon on hankittu julkaisuoikeus muilla keinoin. Tällaisista oikeuksista aiheutuvat kustannukset voidaan osoittaa suoraan tekijöille. Ehdot koskevat myös teoksen myöhempiä painoksia sekä sähköisiä versioita.

Luovutettavat oikeudet

Kustantaja saa oikeuden julkaista teoksen digitaalisissa ja painetuissa kanavissaan ja teokseen liittyvät taloudelliset oikeudet alla mainituin rajoituksin.

Kustantajalla on oikeus liittää teos osaksi suppeampaa tai laajempaa kokonaisuutta. Kustantajan oikeudet ovat yksinomaisia kuitenkin seuraavissa kohdissa mainituin poikkeuksin:

 • Kustantajalla ei ole oikeutta muuttaa teoksen sisältöä ilman tekijän erillistä lupaa.
 • Tekijälle jää oikeus päättää teoksen tai sen osan julkaisemisesta muilla kielillä.
 • Tekijälle jää oikeus käyttää teoksen yksittäisiä osia osana sellaista myöhempää teosta, esimerkiksi väitöskirjaa, joka poikkeaa selvästi tämän sopimuksen kohteesta tai jossa teoksen tieteellistä sisältöä on uudistettu olennaisesti ja siten, että kysymys ei ole saman teoksen uudesta laitoksesta.

Tekijällä on oikeus rinnakkaisjulkaista teos internetissä omilla internetsivuillaan ja tallentaa se yleisölle avoimeen digitaaliseen arkistoon heti.

Julkaisumuotoon liittyvät kustantajan ja tekijän oikeudet ja velvollisuudet

Kustantaja määrää teoksen ulkoasun, painoksen ja painopaikan taikka sähköisen muodon toteutuksen.

Teos voidaan julkaista painettuna tai sähköisessä muodossa kustantajan valitsemalla palvelimella tai muulla sähköisen muodon välitystavalla, esimerkiksi DOAJ-tietokannan kaltaisissa, useiden kustantajien yhteisessä sähköisissä julkaisuissa, tietokannoissa tai tietopankeissa.

Kustantajalla on oikeus uudelleenjulkaista teos kaikissa niissä julkaisumuodoissa, joita tämä sopimus koskee, samoin määrätä tällaisten julkaisujen ulkoasusta, toteutustavasta, painoksesta tai sähköisten julkaisumuotojen käyttöehdoista.

Kustantajalla on velvollisuus ilmoittaa tekijälle uudelleenjulkaisemisesta ja toimittaa hänelle yksi kappale kyseistä julkaisua taikka sellaiset yksilöintitiedot ja käyttöyhteystiedot, joiden avulla sähköiseen julkaisuun voi tutustua.

Kustantaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että tekijän nimi, hänen tekijänoikeutensa sekä teoksen alkuperäisen julkaisumuodon tiedot ilmenevät jokaisen uudelleenjulkaisemisen

 

Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.