"Tää pitäisi piirtää. Tämä tehtävä on kielellisesti vaikea kaikille."

Luokanopettajaopiskelijoiden kieliopin hallinta ja käsityksiä kielellisestä tuesta

Kirjoittajat

Avainsanat:

luokanopettajaopiskelijat, kielellisesti vastuullinen pedagogiikka, kielellinen tuki, kielioppi, matematiikka

Abstrakti

Tarkastelemme luokanopettajaopiskelijoiden (n = 87) kieliopin hallintaa sekä käsityksiä kielellisestä tuesta matematiikan opetuksessa. Aineisto on kerätty opettajankoulutuksessa toteutetun monikielisyys- ja kielenoppimiskurssin yhteydessä kurssin alussa ja lopussa kyselylomakkeella, jolla kartoitettiin kielellistä tukemista matematiikan opetuksen yhteydessä. Tulosten perusteella näyttää siltä, että kieliopin hallintaan tulisi opettajankoulutuksessa kiinnittää jatkossa enemmän huomiota. Opiskelijoilla oli kuitenkin vankka käsitys erilaisista kielellisen tuen muodoista, kuten visuaalisuudesta ja sanaston ja rakenteiden tarkastelusta. Matematiikan oppiainekohtaisen kielitaidon tukemista tai oppilaiden ensikielen käyttämistä oppimisen tukena ei juurikaan mainittu, vaikka aiheita oli käsitelty kurssilla. Lisäksi osa opiskelijoista osoitti vielä loppumittauksessakin odottavansa oppilailta kielellistä toimijuutta tunnistamatta oppilaan kielellisen tuen tarpeita. Tutkimus osoittaa, että opettajankoulutuksen kieliopillisen tiedon opetusta on kehitettävä, samoin monikielisen oppilaan kielellisen tukemisen pedagogiikka vaatii huomiota.

 

"This should be drawn. This exercise is linguistically difficult to all." Pre-service class teachers' grammatical knowledge and perceptions of linguistic support

Abstract

This study focuses on pre-service teachers’ (n = 87) grammatical knowledge and their perceptions of implementing linguistic support when teaching mathematics. The data were gathered at the beginning and at the end of a course on multilingualism and language learning with a test concerning linguistic support in teaching mathematics. In the future, students’ grammatical knowledge needs to be further developed in teacher education. Students were able to name various means of linguistic support, although the role of subject specific language and using students’ L1 as a tool for learning were not present in the students’ responses. Some pre-service teachers had high expectations of their students' agency in language awareness without recognizing the need for linguistic support by the teacher. There is a need for developing pre-service teachers’ grammatical knowledge in teacher education. Also, future teachers’ abilities to linguistically support multilingual learners should be focused on more.

Keywords: pre-service class teachers, linguistically responsible pedagogy, linguistic support, grammar, mathematics

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-08-16

Viittaaminen

Alisaari, J., Heikkola, L. M., & Harju-Autti, R. (2022). "Tää pitäisi piirtää. Tämä tehtävä on kielellisesti vaikea kaikille.": Luokanopettajaopiskelijoiden kieliopin hallinta ja käsityksiä kielellisestä tuesta. Ainedidaktiikka, 6(1), 47–69. https://doi.org/10.23988/ad.109885