Opettajaopiskelijoiden kielitoinen toimijuus monikielisten oppijoiden etäohjauksessa

Kirjoittajat

  • Eija Aalto Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
  • Kristiina Skinnari Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
  • Karita Mård-Miettinen Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
  • Milka Siponkoski Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Avainsanat:

opettajankoulutus, kielitietoinen toimijuus, monikielinen oppija, etäohjaus

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan opettajaopiskelijoiden kielitietoista toimijuutta ohjaustilanteessa, jossa he tukevat etäyhteyksin eri-ikäisiä monikielisiä oppijoita. Ennestään tuntemattomien monikielisten oppijoiden ohjaaminen etäyhteyksin oli opettajaopiskelijoille uusi ja haastava tilanne pandemiakriisissä vuonna 2020. Tutkimuksen aineistona on yhdentoista opettajaopiskelijan ohjaustehtävästä kirjoittamat raportit, jotka on analysoitu aineistolähtöisen temaattisen analyysin keinoin. Analyysissa tarkasteltiin seikkoja, jotka mahdollistavat ja rajoittavat varhaiskasvatuksen, luokanopettajakoulutuksen ja kielten aineenopettajakoulutuksen opiskelijoiden kielitietoista toimijuutta monikielisten oppijoiden etäohjaustilanteissa. Tulokset osoittavat, että opettajaopiskelijoiden kielitietoinen toimijuus vaihteli sekä yksilöllisesti että tilanteisesti ohjausprosessin aikana. Osalla opettajaopiskelijoista toimijuus kasvoi, kun he aktiivisesti ratkoivat kohtaamiaan ongelmia. Osa koki haasteet suuriksi eikä löytänyt niihin ratkaisuja, mikä heikensi heidän toimijuuttaan. Yhteiskunnallisesti haasteellisessa tilanteessa opettajankoulutuksen kontribuutio aitojen ongelmien ratkaisemiseen koettiin tärkeäksi.

 

Teacher students' Language Aware Agency in distance tutoring of multilingual learners

Abstract

This article addresses teacher students' Language Aware Agency in the new and challenging situation of guiding multilingual learners of different ages in distance in the 2020 pandemic situation. The data of the study consist of the learning diaries and reports by eleven teacher students on their online tutoring experiences and were analysed by Thematical Content Analysis. The analysis focused on the elements that either enhanced or restricted the agency of teacher students. The results show that their agency varied both individually and situationally throughout the guidance process. The agency of some teacher students strengthened as they actively solved the encountered problems. Conversely, for other teacher students the challenges were overwhelming, diminishing their agency. In a societally demanding situation, the contribution of teacher education to authentic community issues was seen important.

Keywords: teacher education, language aware agency, multilingual learner, online tutoring

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-08-16

Viittaaminen

Aalto, E., Skinnari, K., Mård-Miettinen, K., & Siponkoski, M. (2022). Opettajaopiskelijoiden kielitoinen toimijuus monikielisten oppijoiden etäohjauksessa. Ainedidaktiikka, 6(1), 23–46. https://doi.org/10.23988/ad.109917