Koulujen kirjavalikoimat osana kielitietoista kirjallisuuskasvatusta

Kirjoittajat

  • Johanna Lähteelä Kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto
  • Merja Kauppinen Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
  • Juli-Anna Aerila Kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto

Avainsanat:

lukeminen, monikielisyys, koulun kirjastot, kieli- ja kulttuuritietoinen kirjasto

Abstrakti

Tässä tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten koulujen kirjavalikoimien monikielisyyttä sekä opettajien kokemuksia koulujensa luokka- ja koulukirjastojen laadusta. Kyselyyn vastasi ala- ja yläkoulujen opettajia ympäri Suomea (N = 83). Opettajat olivat koulukirjastoihin enemmän tyytyväisiä kuin luokkakirjastoihin: puolet alakoulun opettajista ja yli puolet yläkoulun opettajista oli tyytyväisiä koulukirjastoonsa. Opettajat, jotka pitivät koulu- tai luokkakirjastoaan hyvinä, kokivat, että heidän koulussaan arvostettiin kirjallisuutta ja lukemista. Ero oli tilastollisesti merkittävä opettajiin, jotka olivat tyytymättömiä koulunsa kirjavalikoimiin. Opettajat mainitsivat luokka- ja koulukirjastojen puutteiksi kirjojen vähyyden ja niiden vanhan iän, sekä sen, ettei koululla ole resursseja ylläpitää koulukirjastoa. Lisäksi havaittiin, että koulujen kirjavalikoimissa on tarjolla vähän monikielistä kirjallisuutta. Hieman alle puolet opettajista vastasi koulukirjastostaan löytyvän kirjallisuutta vain yhdellä kielellä. Yleisimmät kielet suomen lisäksi olivat englanti ja ruotsi, joiden jälkeen venäjä, ranska ja arabia. Noin viidesosa alakoulun opettajista mainitsi koulustaan löytyvän kirjallisuutta oppilaidensa kotikielillä.

 

Book selections in schools as part of language awareness in literature education

Abstract

In this study we investigated multilingualism in the book selections of school libraries in Finland and teachers’ experiences of the quality of their classroom and school libraries. Our research survey was participated by teachers around Finland in basic education (N = 83), including teachers both in the primary and lower secondary levels. Teachers were more satisfied with their school libraries than individual classroom libraries: half of the primary school teachers and over half of the lower secondary school teachers were satisfied with their school libraries. Those teachers who found their school and classroom libraries satisfactory thought that literature and reading were valued in their schools. There was a statistically significant difference compared to the teachers who were dissatisfied with the book selection in their schools. Teachers mentioned as demerits of classroom and school libraries the shortage of books in general and the lack of recently published books. Also, the lack of resources to maintain a school library was mentioned as a defect. Teachers noted that book selections in their schools offered very little multilingual literature. A little less than half of the teachers said that their school library housed literature written in one language only. In addition to the literature in Finnish, school libraries most commonly offered books in English and Swedish. In addition, books in Russian, French, and Arabic were found in some libraries. Approximately 20 per cent of the primary school teachers mentioned that their school library offered literature in the first language of their students.

Keywords: reading, multilingualism, school libraries, linguistic and cultural awareness in libraries 

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-08-16

Viittaaminen

Lähteelä, J., Kauppinen, M., & Aerila, J.-A. (2022). Koulujen kirjavalikoimat osana kielitietoista kirjallisuuskasvatusta. Ainedidaktiikka, 6(1), 70–86. https://doi.org/10.23988/ad.109925