Rehtorien näkemykset osittain integroituneen katsomusaineiden opetukseen siirtymisen taustalla vaikuttavista tekijöistä

Kirjoittajat

  • Miklas Machreich Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta
  • Arto Kallioniemi Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Avainsanat:

Katsomusopetus, Uskonnon opetus, elämänkatsomustiedon opetus, osittain integroitu katsomusopetus, Suomalainen uskonnon opetuksen toteuttamistapa

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan osittain integroidun katsomusaineiden -uskonnon ja elämänkatsomustiedon- opetuksen toteuttamistapoja pääkaupunkiseudulla sekä rehtorien näkökulmia siitä, miksi opetus on toteutettu osittain integroidusti perusastella. Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat: 1) Millä tavalla koulut ovat järjestäneet ja suunnitelleet osittain integroidun katsomusaineiden opetuksen kouluissaan? ja 2) Mitkä olivat rehtorien mukaan suurimmat syyt ja tekijät siihen, miksi kouluissa on siirrytty osittain integroituun katsomusaineiden opetukseen? Tutkimukseen valikoitui kuusi rehtoria pääkaupunkiseudulta, jotka työskentelivät kouluissa, missä katsomusaineiden opetus toteutetaan integroidusti. Rehtoreita haastateltiin teemahaastattelun avulla ja haastattelut analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Rehtoreiden kuvaamana integroitua katsomusaineiden opetusta toteutetaan kolmella eri tavalla 1 vuosiluokalle, 2-4 vuosiluokalla tai koko perusasteella. Siirtymän taustalla oleviksi tekijöiksi muodostettiin haastattelujen pohjalta neljä kategoriaa. Nämä kategoriat kuvaavat osittain integroituun katsomusopetukseen siirtymisen taustalla olevia tekijöitä. Kategoriat olivat: 1. ideologiset tekijät ja katsomusaineiden luonne oppiaineina, 2. kulttuurisen moninaisuus kasvu, 3. mahdollisuus rakentaa opetus uudella, tarkoituksenmukaisemmalla tavalla ja 4. opetuksen organisointiin liittyvät tekijät. Yhdessäkään tutkimuksen koulussa siirtymän takana ei ollut vain yksi näistä tekijöistä, vaan eri tekijät toimivat yhdessä siirtymän syynä.

Principals’ Descriptions of Reasons for Transition to Partially Integrated Worldview Education at the Comprehensive Level

This article examines how the teaching of partially integrated worldview education (religious education and secular worldview and ethics) is implemented in comprehensive schools in the Helsinki metropolitan area. The focus is on principals’ approaches concerning the principles of why teaching is actualized in a partially integrated way. The two main research questions are: 1. How and in what ways have schools planned and organized partially integrated worldview education? 2. What are the major reasons and factors why transmission to partially integrated worldview education has taken place in schools? Six principals were selected from schools where worldview education was organized in an integrated way. The principals were interviewed with a focused interview and the interviews were examined using content-based analysis. According to the principals’ descriptions, partially integrated worldview education was organized in three different ways: 1. for classes 1-2; 2. for classes 2-4-a; and 3. for all school classes. Four categories were constructed as factors of transmission: 1. Views of worldview education’s character as a school subject, 2. the increasing of cultural diversity, 3. the possibility of developing education in a new and more suitable way and 4. organizational factors. In all schools, several reasons were found which together were influential as a source of transmission.

Kew words: worldview education, religious education, worldview and ethics education, partially integrated worldview education, Finnish model of worldview education

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-06-08

Viittaaminen

Machreich, M., & Kallioniemi, A. (2023). Rehtorien näkemykset osittain integroituneen katsomusaineiden opetukseen siirtymisen taustalla vaikuttavista tekijöistä . Ainedidaktiikka, 7(1), 28–50. https://doi.org/10.23988/ad.114671