Lukiolaisten kirjoittajaidentiteetit ja itsen ymmärtämisen prosessi

Reflektiivinen kirjoittaminen lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa

Avainsanat: kirjoittaminen, reflektio, lukio, äidinkielenopetus, kirjoittajaidentiteetti

Abstrakti

Pohdin artikkelissani reflektiivistä kirjoittamista lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa: tarkastelen, miten reflektio näkyy lukiolaisten omaa kirjoittamista pohtivissa teksteissä. Liitän reflektion kirjoittajaidentiteetteihin, jotka hahmotan jatkuvina itsen ymmärtämisen prosesseina ja joihin ympäristöllä on suuri vaikutus. Käsitykseni taustalla vaikuttaa narratiivisen identiteetin teoria (Ricœur 1991, 1992), joka hahmottaa itsen ymmärtämisen hermeneuttisena kehänä. Tutkimusaineistoni koostuu 50:stä lukiolaisen omaa kirjoittamista reflektoivasta tekstistä. Kirjoitelma-aineiston lingvistisen analyysin perusteella reflektio näkyy pohdiskelevissa teksteissä etenkin omien valintojen ymmärtämisenä ja lukijan puoleen kurkottamisena. Kirjoittajat jakavat omaa kokemustaan ja toisaalta asettuvat keskustelemaan vaihtoehtoisten näkemysten kanssa.

 

Upper secondary school students’ writer identities and the process of self-understanding – reflective writing in the teaching of mother tongue and literature

Abstract

In my article I discuss reflective writing in the teaching of mother tongue and literature at the upper secondary school level. I associate reflection with writer identities, which I perceive as processes of self-understanding, influenced by the environment. This view is based on the theory of narrative identity (Ricœur 1991, 1992), which outlines self-understanding as a hermeneutic circle. The research material consists of 50 reflective texts written by upper secondary school students. According to the linguistic analysis of the texts, reflection is manifested as understanding about personal choices and reaching out to the reader. The writers present their own experiences as shared and, on the other hand, discuss alternative views within their texts.

Keywords: writing, reflection, upper secondary school, mother tongue education, writer identity

 

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 3, 2020
Viittaaminen
Erra, S. (2020). Lukiolaisten kirjoittajaidentiteetit ja itsen ymmärtämisen prosessi: Reflektiivinen kirjoittaminen lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa. Ainedidaktiikka, 4(2), 25-43. https://doi.org/10.23988/ad.84774