Kestävä kädenjälki käsityössä

Kirjoittajat

Avainsanat:

aineeton käsityö, kestävä kehitys, käsityötuote, käsityötaito, ekologinen kädenjälki

Abstrakti

Käsitepari kestävä käsityö on syntynyt käsityön vastaukseksi kestävän kehityksen haasteisiin. Tässä teoreettisessa kirjallisuuskatsauksessa tarkastelemme käsityötä mahdollisuutena kestävään kädenjälkeen. Ensin pohjustamme keskustelua kirjallisuuden avulla, minkä jälkeen syvennymme kestävän käsityön käsitteeseen sekä avaamme näkökulmia kestävään käsityöhön perusopetuksen käsityössä. Kestävän käsityön teoreettisessa mallissa kuvataan käsityötä toimintana, tuotteena ja aineettomana käsityönä. Kestävää käsityötä toimintana kuvataan käsityötietoa syventävänä sekä arvoja ja asenteita muokkaavana taitona. Kestävä käsityötuote puolestaan huomioi materiaalien, elinkaaren, tekniikan, designin, laadun, esteettisyyden, tarpeen ja tuotesuhteen. Aineeton käsityö nivoo kestävyyden ympäristön lisäksi kulttuuriin sekä sosiaaliseen, taloudelliseen, psykologiseen, yhteiskunnalliseen, filosofiseen ja kommunikatiiviseen näkökulmaan. Nämä elementit toimivat lomittain yhdessä muotoillen ympäristöä, konkreettisia tuotteita sekä tekoja kestäväksi ekologiseksi kädenjäljeksi, mikä tulisi olla lähtökohtana myös käsityönopetuksessa kaikilla koulutusasteilla.

 

Ecological handprint in craft

Abstract

The concept of sustainable craft is crafts’ response to sustainability. This theoretical article views the craft's potential to be an ecological handprint. We first view discussion through literature, followed by opening the concept of sustainable craft and viewpoint to sustainable craft education. The theoretical model concretizes the systemic nature of sustainable craft as practice, product, and immaterial craft. Sustainable craft as practice is described as deepening craft knowledge and as a skill shaping the values and attitudes of craft. Sustainable craft products consider the materials, life cycle, technique, design, quality, aesthetics, need, and product relationship. Immaterial craft combines sustainability to the environment, cultural, social, economic, psychologic, societal, philosophical, and communicational aspects. These elements work together shaping the environment, concrete product, and actions towards sustainability with an ecological handprint that could be utilized in craft education.

Keywords: Immaterial craft, sustainable development, craft product, craft skill, ecological handprint

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-12-31

Viittaaminen

Väänänen, N., & Pöllänen, S. (2021). Kestävä kädenjälki käsityössä. Ainedidaktiikka, 5(2), 88–102. https://doi.org/10.23988/ad.89677