Monimateriaalisuus perusopetuksen käsityössä

Kirjoittajat

  • Sinikka Pöllänen Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
  • Marja-Leena Rönkkö Kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto
  • Anssi Salonen Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
  • Tellervo Härkki Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto https://orcid.org/0000-0002-6854-9708
  • Eila Lindfors Kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto

Avainsanat:

monimateriaalinen, kokonainen käsityöprosessi, käsityön opetus, perusopetus

Abstrakti

Peruskoulun käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jonka sisältöjä ja toimintaa tukevat sekä teknisen työn että tekstiilityön työtavat. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan käsityön tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaisen käsityöprosessin hallintaan. Kokonaista käsityöprosessia ja monimateriaalisuutta toteuttava käsityö on kuitenkin koettu epäselväksi ja vaikeaksi toteuttaa. Ongelmalliseksi on koettu resurssien rajallisuus sekä se, että teknisen työn ja tekstiilityön työtapojen oppimisympäristöt sijaitsevat usein erillään toisistaan. Lisäksi käsityötä opettavien koulutustausta ja perehtyneisyys eri käsityön työtapoihin on vaihteleva riippuen opintojen sisällöistä ja harrastuneisuudesta. Tämän kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on konkretisoida esimerkein pedagogisia lähtökohtia käsityön monimateriaalisuuteen. Näiden lähtökohtien taustoittamiseksi kuvataan myös käsityöoppiaineen opetuksen organisoinnissa tapahtuneita muutoksia ja avataan monimateriaalisuuden käsitettä sekä siihen liittyviä reunaehtoja. Monimateriaalisuutta kuvaavissa pedagogisissa esimerkeissä on nostettu esiin, miten monimateriaalisuus näyttäytyy opiskeltavana sisältönä ja miten se välittyy oppilaille yksin tai yhdessä työskenneltäessä.

 

 

Multi-materiality in Basic education Craft education

Abstract

Craft education is a multi-material-based school subject in basic education, the contents, and activities of which are supported by the working methods of both technical work and textiles. According to the National Core Curriculum, the role of craft teaching is to guide students in mastering the entire holistic craft process. However, the concept of multi-material-based holistic craft has been found to be unclear and difficult to implement. Furthermore, the different learning environments for teaching technical work and textiles have caused problems. Craft has generally been taught by two different teachers, who have studied either technical work or textiles. The aim of this literature review is to describe different pedagogical solutions that can be utilized in the implementation of multi-material handicraft. To illustrate these examples, changes in the teaching of craft subject are also described and the concept of multi-materiality and the related boundary conditions are opened. The description of each pedagogical orientation illustrates how multi-materiality is seen as a learning content and how it is conveyed to pupils when working alone or together.

Keywords: Multi-material, holistic craft process, craft education, basic education 

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-12-31

Viittaaminen

Pöllänen, S., Rönkkö, M.-L., Salonen, A., Härkki, T., & Lindfors, E. (2021). Monimateriaalisuus perusopetuksen käsityössä. Ainedidaktiikka, 5(2), 3–24. https://doi.org/10.23988/ad.90017